Archive for the ‘DEZVOLTARE RURALA’ Category

MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE

Februarie 14, 2010

Obiectivele specifice se refera la:
1. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
2. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
3. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea încurajarii fenomenului de asociere.
Obiectivele operationale se refera la Promovarea investitiilor în exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, înfiintarea de plantatii etc.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica în principal activitati agricole – activitate principala conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului – a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE , si care este înregistrata în Registrul fermelor/Registrul agricol. Unitatea de dimensiune economica (UDE) reprezinta unitatea prin care se exprima dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza marjei brute standard a exploatatiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unitati de dimensiune economica este de 1.200 Euro.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

Persoana fizica;
Persoana fizica autorizata (înfiintata în baza legii 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare sau înfiintata în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008);
Intreprinderi individuale (înfiintate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008);
Intreprinderi familiale (înfiintate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008);
Asociatie familiala (înfiintata în baza legii 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare);
Societate în nume colectiv – SNC (înfiintata în baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
Societate în comandita simpla – SCS (înfiintata în baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
Societate pe actiuni – SA (înfiintata în baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
Societate în comandita pe actiuni – SCA (înfiintata în baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
Societate cu raspundere limitata – SRL (înfiintata în baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
Societate comerciala cu capital integral privat (înfiintata în baza Legii nr. 15/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate agricola (înfiintata în baza Legii nr. 36/1991);
Societate cooperativa agricola (înfiintata în baza Legii nr. 1/2005);
Grup de producatori (recunoscut în baza Legii nr. 338/2005), doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri;
Cooperativa agricola (înfiintata în baza Legii nr. 566/2004), doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

Pentru ca un proiect sa fie considerat ca fiind în acord cu potentialul agricol al zonei, cel putin 75% din structura plantelor de cultura sau din efectivul de animale vizat de proiect trebuie sa se încadreze în zona cu potential mediu si/sau ridicat. Pentru specii care nu se regasesc în studiul precizat mai sus, solicitantul se va adresa Directiei judetene pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala care va emite un document referitor la potentialul agricol
al zonei pentru specia vizata.
Pentru situatiile în care tipurile de culturi si/sau speciile de animale si pasari vizate de investitie sunt amplasate în zone în care acestea nu se încadreaza în potentialul agricol mediu si/sau ridicat, solicitantul va atasa documente justificative avizate de Directiile pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala sau emise de institutii abilitate care vor certifica aceasta conditie.
În cazul investitiilor pentru înfiintarea de culturi cu specii forestiere cu ciclu scurt de productie si regenerare pe cale vegetativa (plopul, salcia, salcâmul etc.), în scopul producerii de energie din surse regenerabile, se vor descrie si corela în cadrul studiului de fezabilitate/memoriului justificativ cerintele optime ale speciei, cu caracteristicile pedoclimatice ale zonei în care este amplasata cultura.
Pentru specii cultivate în spatii protejate precum si pentru investitiile în apicultura nu este necesar ca proiectul sa fie în acord cu potentialul agricol al zonei.
Solicitantul trebuie sa demonstreze îmbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii în exploatare a investitiei prin îndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic, economico-financiar si de mediu, conform urmatoarei liste indicative:
a) obiective tehnice
– achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, îmbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunatatirea conditiilor de lucru;
– construirea si/sau modernizarea cladirilor operationale care conduc la asigurarea conformitatii cu standardele comunitare;
– diversificarea productiei în functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii.
b) obiective economico – financiare
– reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole;
– cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole;
– cresterea viabilitatii economice.
c) obiective de mediu
– reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de productie;
– reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), în special în exploatatiile de crestere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igiena si de bunastare a
animalelor;
– asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc.;
– cresterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila si îmbunatatirea eficacitatii folosirii acestora.

În cazul în care solicitantul si-a propus sa realizeze conditia minima de îmbunatatire a performantei generale a exploatatiei agricole prin respectarea obiectivului economico-financiar de crestere a viabilitatii economice, verificarea acestuia se va face prin cele doua conditii cumulate: rezultatul operational al anului precedent depunerii cererii de finantare trebuie sa fie pozitiv si proiectul sa respecte indicatorii economico-financiari mentionati în cererea de finantare-sectiunea economica.
Solicitantul trebuie sa declare ca detine sau va detine mijloace financiare suficiente pentru începerea si derularea investitiei.
Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile conform legislatiei în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar si de mediu, necesare realizarii investitiei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investitii, potentialii beneficiari trebuie sa obtina acordul de mediu în conformitate cu legislatia nationala. În anumite situatii mentionate în legislatie, acordul de mediu este însotit obligatoriu de studiul de impact de mediu, asa cum se prezinta la punctul 5.2. din PNDR.
În cazul produselor agricole cu cota de productie, beneficiarul, la depunerea cererii de finantare, trebuie sa faca dovada ca va detine cota.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile:

1. Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzându-le si pe cele pentru protectia mediului;
2. Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
3. Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte.
4. Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor în vederea respectarii conditiilor de mediu;
5. Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
6. Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
7. Înlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin si înfiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
8. Înfiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;
9. Înfiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori;
10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
11. Investitii pentru înfiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, în scopul producerii de energie regenerabila;
12. Investitii în apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol;
13. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
15. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
16. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

Nu vor fi eligibile spatiile care deservesc activitatea generala a exploatatiei: birouri pentru personalul administrativ, sali de sedinte, sali de protocol, bucatarie si sala de mese, spatii de cazare, etc. Pentru respectarea conditiilor de igiena/ sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de ferma, spatiu pentru servirea mesei, etc.
Leasing-ul este eligibil doar daca rezulta transferul de proprietate al bunului în posesia beneficiarului în perioada de implementare a proiectului, pâna la ultima cerere de plata.
Mijloacele de transport specializate reprezinta autovehiculele adaptate la cerintele de transport în cont propriu al materiei prime si/sau productiei obtinute si care sunt mentionate în studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ, anexate cererii de finantare, vehiculele care îndeplinesc aceleasi cerinte si au o functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale, precum si cele expres mentionate ca eligibile în fisele masurilor din cadrul PNDR.
Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile

1. Constructia sau modernizarea locuintei;
2. Achizitionarea de bunuri second-hand;
3. Achizitia de drepturi de productie agricola, de animale, plante anuale si plantarea lor, conform art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006;
4. Achizitionarea de teren;
5. TVA, cu exceptia TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
6. Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie;
7. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
8. Contributia în natura;
9. Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
10. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.;
11. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate;
12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin masura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori”;
13. Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;
14. Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal si transport persoane;
15. Investitii privind operatiunile de simpla înlocuire10 în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;
16. Investitii în sectorul de piscicultura si acvacultura;
17. Investitii în exploatatii de crestere a animalelor de blana;
18. Investitii pentru producerea pomilor de Craciun;
19. Investitiile realizate în cadrul schemelor de sprijin în conformitate cu Art. 2 (2) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.
Lista investitiilor si costurilor neeligibile se completeaza cu prevederile din Hotarârea de Guvern privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Pentru perioada 2010 – 2013, valoarea maxima a cofinantarii publice este de 800.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 40%. Valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu:
o 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finantare;
o 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural si în arii naturale protejate încadrate în reteaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii si iii);
o 25% numai pentru anul 2010, pentru investitiile noi având drept scop protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole.
Valoarea maxima a cofinantarii publice poate ajunge la 1.200.000 Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de maxim 40%, pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile. Valoarea maxima eligibila a unui astfel de proiect va fi de 3.000.000 Euro.
Valoarea maxima a cofinantarii publice poate ajunge la 1.600.000 Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de maxim 40%, pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia. Valoarea maxima eligibila a unui astfel de proiect va fi de 4.000.000 Euro.

Beneficiarul poate opta pentru obtinerea unui avans prin bifarea casutei corespunzatoare în Cererea de finantare. APDRP poate sa acorde un avans de maxim 50% din valoarea ajutorului public. Beneficiarul privat poate primi avansul numai dupa primirea avizului favorabil din partea APDRP pentru procedura de achizitii prioritar majoritara. Pentru plata în avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul este obligat sa depuna o garantie financiara, care sa acopere suma solicitata în avans în procent de 110%, eliberata de catre o institutie financiar-bancara. Garantia financiara se depune odata cu Dosarul Cererii de Plata a Avansului. Avansul se justifica de catre beneficiar pe baza de documente justificative conform cerintelor APDRP prezentate în Instructiunile de plata, Anexa V la Contractul de Finantare.
Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii cererii de finantare, are posibilitatea de a solicita obtinerea avansului ulterior semnarii Contractului de Finatare FEADR si cu conditia sa nu depasesca data depunerii primului dosar al cererii de plata la Autoritatea Contractanta si atunci cand are avizul favorabil din partea Autoritatii Contractante pentru achizitia prioritar majoritara.

Durata de executie a contractului de finantare este de maxim 3 ani pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj si/sau adaptarea la standarde. Prin exceptie, durata de executie a prezentului contract este de maxim 2 ani, pentru proiectele de investitii care includ achizitii simple de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport care nu sunt achizitionate prin leasing financiar, si/sau adaptarea la standarde. În conditiile nerespectarii duratei maxime de executie a Contractului de Finantare, beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2% aplicata la valoarea eligibila nerambursabila a proiectului.

Durata maxima în care proiectul ramâne în asteptare este de 3 luni in cazul in care proiectul nu necesita studiu de impact sau de 6 luni în cazul în care proiectul necesita studiul de impact, dupa data notificarii de selectare a proiectului. În caz de neprezentare în termenele de 3 luni sau 6 luni a documentelor de catre Beneficiar sau in cazul in care acesta se regaseste inregistrat in evidentele APDRP cu debite sau nereguli, Agentia îsi rezerva dreptul de a nu semna contractul de finantare.

Beneficiarul este obligat sa depuna la OJPDRP, dosarele de achizitii, în maxim 3 luni – pentru achizitii simple, sau la CRPDRP-Serviciul Achizitii în maxim 4 luni, – Proiectul Tehnic si cel putin un Dosar de achizitii (ex.: Dosar achizitii prestari servicii), pentru achizitii care prevad constructii si/sau montaj, de la semnarea contractului de finantare.

Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plata este de maxim 90 de zile calendaristice de la data când cererea de plata este completa.

Beneficiarul este obligat sa nu înstraineze sau/si sa modifice investitia realizata prin proiect pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de Agentie.

Anunțuri

CRESTEREA VALORII ADAUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE SI FORESTIERE

Februarie 14, 2010

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 123:
Pentru investitiile vizând cresterea valorii adaugate a produselor agricole:
– Micro-întreprinderi si Întreprinderi Mici si Mijlocii – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv în conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii, care au mai putin de 750 angajati sau cu o cifra de afaceri care nu depaseste 200 milioane Euro – definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.
– Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii nr. 566/2004;
– Societati cooperative de valorificare – constituite conform Legii nr. 1/2005;
– Asociatii familiale – constituite conform Legii nr. 300/2004.

Obiectivul general al masurii este cresterea competitivitatii întreprinderilor de procesare agro-alimentare prin îmbunatatirea performantei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si îndeplinirea atât a standardelor nationale cât si pe cele comunitare.
Îmbunatatirea performantei generale a unitatii se realizeaza prin unul sau mai multe obiective de ordin tehnic, economico-financiar si de mediu, dupa cum urmeaza:
Tehnice:
a) Îmbunatatirea si optimizarea fluxurilor de productie, prelucrare si marketing a produselor agricole si forestiere (de exemplu: cresterea randamentului de procesare);
b) Crearea si/sau modernizarea retelelor locale de colectare, a capacitatilor de receptionare, depozitare, conditionare, sortare si ambalare a produselor agricole si forestiere (de exemplu: prelungirea perioadei de pastrare, cresterea calitatii produselor);
c) Introducerea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse, care sa satisfaca diferitele cerinte ale consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de produse);
d) Îmbunatatirea productiei, procesarii si marketingului produselor cu standarde de calitate superioare, inclusiv produsele ecologice;
e) Îmbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute în cadrul unitatilor de procesare si marketing (de exemplu: cresterea sigurantei alimentare).
Economico – financiare:
a) Reducerea costurilor de productie;
b) Cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a întreprinderii;
c) Cresterea eficientei utilizarii resurselor de productie;
d) Îmbunatatirea cooperarii orizontale între procesatori, unitatile care furnizeaza materii prime si sectorul de desfacere;
e) Cresterea viabilitatii economice.
De mediu si siguranta alimentara:
a) Reducerea emisiilor poluante si a deseurilor în scopul protectiei mediului (de exemplu: conformitatea cu nivelul stabilit prin normele de mediu);
b) Cresterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile ;
c) Îmbunatatirea sigurantei la locul de munca si a conditiilor de igiena în productie;
d) Îmbunatatirea calitatii produselor prelucrate si a calitatii produselor alimentare cu respectarea cerintelor de siguranta alimentara precum si a trasabilitatii (de exemplu: investitii pentru implementarea sistemului de management al calitatii, de exemplu:ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001;
ISO 19011:2002; ISO 27001 inclusiv sistemele bazate pe IT etc.).

Beneficiarul trebuie sa declare ca asigura cofinantarea investitiei;
Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca va obtine toate avizele si acordurile conform legislatiei în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar si de mediu necesare realizarii investitiei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investitii, potentialii beneficiari trebuie sa obtina acordul de mediu în conformitate cu legislatia nationala. În anumite situatii mentionate în legislatie, acordul de mediu este însotit obligatoriu de studiul de impact de mediu, asa cum se prezinta la punctul 5.2. din PNDR;

În cazul produselor agricole cu cota de procesare, beneficiarul, la depunerea cererii de finantare, trebuie sa faca dovada ca detine cota la nivelul investitiei pe care urmeaza sa o realizeze.

Lista indicativa a cheltuielilor eligibile:
Investitii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole:
a) Constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
b) Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
c) Achizitionarea sau achizitionarea în leasing4 de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare;
d) Investitii pentru îmbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute în cadrul unitatilor de procesare si marketing;

e) Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie si, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

De asemenea, sunt eligibile investitiile pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile în cadrul unitatii, cu exceptia investitiilor pentru producerea biocombustibililor.
Investitii în active necorporale:
a) Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt în legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
b) Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
c) Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si
autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, pentru pregatirea implementarii proiectului (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
d) Achizitionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile

Prin Masura 123 nu sunt finantate investitii care se încadreaza în urmatoarele categorii:
Pentru desfasurarea de activitati din domeniul:
i. Procesarii sfeclei de zahar care nu se încadreaza în cota alocata, precum si procesarea trestiei de zahar;
ii. Procesarii tutunului;
iii. Investitii pentru unitati de ecarisaj;
iv. Investitii în activitatea de cercetare pentru obtinerea de noi produse si tehnologii în domeniul procesarii si marketingului produselor agricole si forestiere;
v. Investitii care sprijina direct vânzarea cu amanuntul.

Investitii si costuri neeligibile:
i. Constructia sau modernizarea locuintei si sediilor sociale ;
ii. Achizitionarea de bunuri second-hand;
iii. Achizitionarea de teren;
iv. TVA, cu exceptia TVA-ului nerecuperabil în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
v. Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie;
vi. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
vii. Costuri privind contributia în natura;
viii. Costuri privind promovarea produselor pe piata interna prin expozitii, reclame si publicitate;
ix. Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
x. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.;
xi. Cheltuieli realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia costurilor generale ale proiectului reprezentate de costurile necesare pentru pregatirea implementarii proiectului si care constau în onorarii/tarife pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor.
xii. Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal si transport persoane;
xiii. Investitiile realizate în cadrul schemelor de sprijin prevazute la Art. 2 (2) din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006;
xiv. Investitiile realizate de catre organizatiile de producatori din sectorul legume fructe care beneficiaza de sprijin prin Organizarea Comuna de Piata.

Cuantumul sprijinului si plafoanele maxime ale cofinantarii publice pentru un proiect sunt urmatoarele:
Pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici si mijlocii – cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 Euro/proiect. Pentru investitiile care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia – cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 3.000.000 Euro/proiect.
Intensitatea sprijinului pentru Regiunea de Dezvoltare 8 Bucuresti – Ilfov se limiteaza la 40% din valoarea eligibila în conformitate cu art. 28(3) din Regulamentul 1698/2005 si cu Harta de Ajutor Regional.

În cazul în care solicitantul prezinta, la depunerea cererii de finantare, numai dovada ca a initiat procedura de obtinere a acordului de mediu, dupa verificarea eligibilitatii si selectarea proiectului, acesta nu se contracteaza pâna la depunerea acordului de mediu la sediu Autoritatii Contractante.
Durata maxima în care proiectul ramâne în asteptare este de maxim 3 luni in cazul in care proiectul nu necesita studiu de impact sau de maxim 6 luni în cazul în care proiectul necesita studiul de impact, dupa data notificarii de selectare a proiectului. În caz de neprezentare în termenele mentionate a documentelor de catre Beneficiar sau in cazul in care acesta se regaseste inregistrat in evidentele APDRP cu debite sau nereguli, APDRP îsi rezerva dreptul de a nu semna contractul de finantare.

Durata de executie a Contractului de finantare este de maxim 3 ani pentru proiecte care prevad investitii cu constructii montaj si/sau adaptarea la standarde.
Prin exceptie, durata de executie a contractului este de maxim 2 ani pentru proiectele de investitii care includ achizitii simple de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport care nu sunt achizitionate prin leasing financiar si/sau adaptarea la standarde.
În conditiile nerespectarii duratei maxime de executie a Contractului de Finantare, beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2% din valoarea eligibila nerambursabila a proiectului.

Pentru beneficiarul a carui Contract de finantare FEADR s-a incheiat in perioada 01.01.2009 – 31.12.2010 si care a optat in Cererea de finantare sau pana la data depunerii primei cereri de plata, pentru obtinerea valorii avansului în vederea demararii investitiei, APDRP poate sa acorde un avans de maxim 50%8 din valoarea ajutorului
public. Beneficiarul privat poate primi avansul numai dupa primirea avizului favorabil din partea APDRP pentru procedura de achizitii prioritar majoritara. Pentru plata în avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile , beneficiarul este obligat sa depuna o garantie financiara, care sa acopere suma solicitata în avans în procent de 110%, eliberata de catre institutii financiar-bancare. Garantia financiara se depune odata cu Dosarul Cererii de Plata a Avansului.

Beneficiarul are posibilitatea sa demareze procedura de achizitii începând cu data primirii Notificarii de selectie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achizitii). Beneficiarul privat este obligat sa depuna la OJPDRP, dosarele de achizitii, în maxim 3 luni – pentru achizitii simple, sau la CRPDRP-Serviciul Achizitii în maxim 4 luni, – Proiectul
Tehnic si cel putin un Dosar de achizitii (ex.: Dosar achizitii prestari servicii), pentru achizitii care prevad constructii si/sau montaj, de la semnarea contractului de finantare.

Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plata este de maxim 90 de zile calendaristice de la data la care cererea de plata este completa.

Beneficiarul este obligat sa nu înstraineze sau/si sa modifice investitia realizata prin proiect pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de Agentie.

TURISM IN MEDIUL RURAL

Februarie 14, 2010

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt:
-Micro-întreprinderile;
-Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) -care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului
de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microîntreprindere,
iar in situatia în care, în urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale cererii de finantare.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

Micro-întreprinderile, atât cele existente cât si cele nou înfiintate trebuie sa fie înregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect în spatiul rural (atât sediul social, cât si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate în mediul rural);
• Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;
• Micro-întreprinderea sa nu fie în dificultate;
• Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevazute în legislatia nationala în vigoare (Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice);
• Pentru investitii noi, modernizare si extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decât cele agroturistice, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de
minim 3 margarete/stele;
• În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice.
• Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte prevederile PUG. Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala.
• Pentru investitiile noi în structurile de primire turistice, suprafata de teren aferenta structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agroturistice) trebuie sa fie de cel putin 1000 mp în vederea evitarii supraaglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natural (nu se aplica în cazul pontoanelor plutitoare);
• Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional în circuitul turistic;
• Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta / cursuri de formare profesionala absolvite – cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare, etc.) sau sa le dobândeasca pâna la efectuarea ultimei plati;
• Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective;
• Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu necesare investitiei, sa respecte dupa caz cerintele de mediu specifice investitiilor în perimetrul ariilor protejate;
Solicitantul poate avea codul CAEN ca activitate principală sau ca activitate secundară pentru investiţia vizată prin
proiect.
IMPORTANT! Conform normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, structurile de primire agro-turistice vor avea maxim 8 camere. Celelalte tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare vor avea maxim 15 camere la finalizarea investiţiei, indiferent de tipul de investiţie propusă prin proiect (modernizare,
extindere, investiţie nouă).
ATENTIE!
• Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani;
• Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului;
• Beneficiarul care îsi propune o activitate generatoare de profit, trebuie sa declare pe propria raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200.000 Euro pe o perioada de pâna la 3 ani fiscali.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile
a) Investitii în infrastructura de primire turistica
• Constructia, modernizarea6, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice având pâna la 15 camere;
• Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum 3 margarete / stele;
În cazul modernizarii unei structuri de primire turistica aceasta va presupune în mod obligatoriu cresterea nivelului de confort, cu cel putin o floare/stea.
Schimbarea destinaţiei unei locuinţe în structură de primire turistică şi agroturistică este considerată, în accepţiunea acestei măsuri, investiţie nouă.
În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice.
De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de  echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca parte componenta a proiectelor.
ATENTIE! Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt:
I. cu functiuni de cazare:
(a) vile,
(b) bungalow-uri,
(c) cabane turistice,
(d) campinguri, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping,
(e) pensiuni turistice si pensiuni agroturistice,
(f) structuri de primire cu functiuni de cazare pe pontoane plutitoare.
Înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice constă în intervenţii asupra unui traseu care să faciliteze accesul turiştilor către obiectivele turistice (exemplu: trasare şi pietruire pentru alei, poteci, cărări, amplasare de indicatoare turistice,
spoturi luminoase, panouri de direcţionare, etc).
Atentie! Locul de îmbarcare si acostare trebuie sa fie în spatiul rural (considerat ca punct de lucru).
ATENTIE! Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata în acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. Structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica vor fi finantate prin Masura 312.
ATENTIE! Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 636/2008. Ca urmare, sunt considerate spatii eligibile, acele spatii cuprinse in Anexele la normele metologice –criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord.636/2008.
b) Investitii în activitati recreationale
i. Investitii private în infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), rafting, etc.
ATENTIE! Mijlocul de transport traditional reprezinta orice vehicul cu tractiune animala (exemplu: sanie, trasura), barca cu vâsle.
c) Investitii în infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de  marcaje turistice, etc.
i. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul promovarii, prezentarii si
vizitarii turistice;
ii. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale;
iii. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc.;
iv. Investitii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament îngust, a amenajarilor complementare acestora (ex: constructii, plan înclinat, etc.), reconditionarea echipamentelor si utilajelor;
Tipuri de activităţi de agrement:
– activităţi sportive (nautice, sporturi individuale, speciale cum sunt alpinism, speoturism, deltaplanorism sau sporturi
de echipă);
– activităţi recreaţionale (băi de soare, mori de apă, cicloturism, carnavaluri, seri dansante, spectacole, etc.)
v. Investitii legate de înfiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „al olaritului”,
„cioplitorilor în lemn”, etc.).
CONDITII minime de înfiintare a Centrelor Locale de Informare si Promovare Turistica – criterii, dotarii si personal:
– CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare si promovare turistica:
a) Sediile centrelor locale de informare si promovare turistica trebuie sa fie situate în centrul localitatilor, pe strazi cu circulatie intensa, în cladiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turisti.
b) Semnalizarea centrelor locale de informare si promovare turistica se face prin panou/firma luminoasa cu denumirea „CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICA”, amplasat obligatoriu la intrarea în centrul local de informare si promovare turistica, în loc vizibil;
c) Drumul spre centrele locale de informare si promovare turistica este semnalizat corespunzator prin panouri, indicatoare si alte asemenea;
d) În fata sau în imediata apropriere a centrului local de informare si promovare turistica trebuie amenajate locuri de parcare gratuita, maxim 3 locuri de parcare. În cazul în care acest lucru nu este posibil, locurile de parcare trebuie amplasate la o distanta de maxim 500 m fata de centrul local de informare si promovare turistica;
– DOTARI tehnice:
a) 2 încaperi din care una pentru primirea publicului (fiecare încapere va avea între 15 si 25 mp);
b) mijloace de telecomunicatie: telefon fix si fax;
c) 1 echipament hardware si software, acces la internet;
Atenţie!
Nu sunt eligibile investiţiile în unităţile medico-balneare şi de recuperare, precum şi investiţiile din
spaţiu rural a căror valoare totală depăşeşte 1,5 milioane Euro.
d) instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc si antiefractie;
e) grup sanitar;
f) mijloace fixe de tipul mobilier, dotari de uz gospodaresc si protectia muncii, de buna calitate;
g) spatiu amenajat pentru expunere corespunzatoare a materialelor de promovare;
h) baza de date cu structurile de primire turistice locale si site propriu de promovare si informare, cu posibilitatea de legare la centrele nationale de promovare turistica cu accces on-line pentru colectarea si diseminarea informatiilor turistice.
– RESURSE umane:
a) Personal calificat (minimum 2 angajati) ca agent de turism sau ghid de turism.

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu:
– achizitionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv achizitionarea în leasing a acestora, costurile de instalare si montaj;
– costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, achizitia de patente si licente, în limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, în limita a 5%.

Prin Masura 313 nu sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:
1. Impozite si taxe fiscale;
2. Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie;
3. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
4. Achizitionare de echipament second – hand;
5. Investitii realizate de fermierii care au activitate de baza pescuitul si/sau acvacultura;
6. Achizitionarea cailor pentru curse si competitii;
7. Cheltuieli generate de activitatile de crestere a cailor;
8. Achizitionarea de teren/cladiri;
9. Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;
10. Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport în numele tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si activitate principala;
11. TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
IMPORTANT! TVA-ul este o cheltuiala eligibila din FEADR pentru persoana impozabila (persoana fizica, grupul de persoane, institutia publica, persoana juridica, precum si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica) care indeplineste cumulativ conditiile:
– nu este inregistrata in scopuri de TVA (platitor de TVA);
– TVA-ul este nerecuperabil;
– este suportat in mod real si definitiv de catre aceasta (nu recupereaza TVA-ul de la bugetul de stat sau din alte surse).
12. Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
13. Contributia în natura;
14. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare, etc.;
15. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate;
16. Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente.

Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la  50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect.

Pentru beneficiarul a carui Contract de finantare FEADR s-a incheiat in perioada 01.01.2009-31.12.2010 si care a optat in Cererea de finantare sau pana la data depunerii primei cereri de plata, pentru obtinerea valorii avansului în vederea demararii investitiei, APDRP poate saacorde un avans de maxim 50%12 din valoarea ajutorului public.
Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai dupa primirea avizului favorabil din partea APDRP pentru toata procedura de achizitii.
Beneficiarul privat poate primi avansul numai dupa primirea avizului favorabil din partea APDRP pentru procedura de achizitii prioritar majoritara.
Pentru plata în avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul este obligat sa depuna o garantie financiara, care sa acopere suma solicitata în avans în procent de 110%, eliberata de catre o institutie financiar-bancara. Garantia financiara se depune odata cu Dosarul Cererii de Plata a Avansului.

Beneficiarul are posibilitatea sa demareze procedura de achizitii începând cu data primirii Notificarii de selectie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achizitii).
Beneficiarul privat este obligat sa depuna la OJPDRP, dosarele de achizitii, în maxim 3 luni – pentru achizitii simple, sau la CRPDRP- Serviciul Achizitii în maxim 4 luni – Proiectul Tehnic si cel putin un Dosar de achizitii (ex.: Dosar achizitii prestari servicii), pentru achizitii care prevad constructii si/sau montaj, de la semnarea contractului de finantare.
Durata aferenta derularii procedurii de achizitii, de maxim 3 luni, respectiv de maxim 4 luni, se calculeaza de la data intrarii în vigoare a contractului de finantare.
Beneficiarul care aplica legislatia de achizitii publice este obligat sa depuna la CRPDRP documentatia de achizitii.
Beneficiarul care aplica legislatia de achizitii publice, este obligat sa finalizeze în maxim 12 luni de la semnarea contractului de finantare toate procedurile de achizitii publice, inclusiv avizarea acestora.
Durata aferenta derularii procedurii de achizitii, de maxim 12 luni, se calculeaza de la data intrarii în vigoare a Contractului de Finantare.

Beneficiarul trebuie sa depuna la OJPDRP Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizitie (exceptând dosarele de servicii).

Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plata este de maxim 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plata.

ATENTIE! Beneficiarul este obligat sa nu instraineze si/sau sa nu modifice proiectul pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de Agentie.

PUNCTAJ TURISM IN MEDIUL RURAL

Februarie 14, 2010

Lista comunelor cu punctajul acordat în functie de potentialul turistic

JUDET COMUNA PUNCTAJ
1 ALBA Almasu Mare 7
2 ALBA Avram Iancu 7
3 ALBA Berghin 4
4 ALBA Bistra 6
5 ALBA Blandiana 4
6 ALBA Bucerdea Granoasa 1
7 ALBA Bucium 4
8 ALBA Câlnic 9
9 ALBA Cenade 4
10 ALBA Cergau 2
11 ALBA Ceru-Bacainti 4
12 ALBA Cetatea de Balta 8
13 ALBA Ciugud 4
14 ALBA Ciuruleasa 3
15 ALBA Craciunelu de Jos 2
16 ALBA Cricau 6
17 ALBA Cut 2
18 ALBA Daia Româna 6
19 ALBA Dostat 4
20 ALBA Farau 4
21 ALBA Galda de Jos 8
22 ALBA Gârda de Sus 6
23 ALBA Gârbova 5
24 ALBA Hopârta 2
25 ALBA Horea 6
26 ALBA Ighiu 7
27 ALBA Întregalde 6
28 ALBA Jidvei 6
29 ALBA Livezile 2
30 ALBA Lopadea Noua 7
31 ALBA Lunca Muresului 4
32 ALBA Lupsa 5
33 ALBA Metes 6
34 ALBA Mihalt 2
35 ALBA Miraslau 4
36 ALBA Mogos 3
37 ALBA Noslac 6
38 ALBA Ocolis 6
39 ALBA Ohaba 2
40 ALBA Pianu 6
41 ALBA Poiana Vadului 3
42 ALBA Ponor 6
43 ALBA Posaga 4
44 ALBA Radesti 2
45 ALBA Râmet 8
46 ALBA Râmetea 8
47 ALBA Rosia de Secas 2
48 ALBA Rosia Montana 8
49 ALBA Salciua 6
50 ALBA Salistea 4
51 ALBA Sâncel 2
52 ALBA Sântimbru 4
53 ALBA Sasciori 10
54 ALBA Scarisoara 2
55 ALBA Sibot 2
56 ALBA Sohodol 4
57 ALBA Sona 6
58 ALBA Spring 4
59 ALBA Stremt 5
60 ALBA Sugag 6
61 ALBA Unirea 2
62 ALBA Vadu Motilor 3
63 ALBA Valea Lunga 2
64 ALBA Vidra 6
65 ALBA Vintu de Jos 5
66 ARAD Almas 2
67 ARAD Apateu 2
68 ARAD Archis 2
69 ARAD Bârsa 4
70 ARAD Bârzava 5
71 ARAD Bata 4
72 ARAD Beliu 2
73 ARAD Birchis 4
74 ARAD Bocsig 4
75 ARAD Brazii 4
76 ARAD Buteni 6
77 ARAD Carand 3
78 ARAD Cermei 3
79 ARAD Chisindia 6
80 ARAD Conop 3
81 ARAD Covasint 4
82 ARAD Craiva 2
83 ARAD Dezna 3
84 ARAD Dieci 4
85 ARAD Dorgos 3
86 ARAD Dorobanti 1
87 ARAD Fântânele 1
88 ARAD Felnac 5
89 ARAD Frumuseni 3
90 ARAD Ghioroc 4
91 ARAD Graniceri 1
92 ARAD Gurahont 3
93 ARAD Halmagel 6
94 ARAD Halmagiu 6
95 ARAD Hasmas 2
96 ARAD Ignesti 2
97 ARAD Iratosu 1
98 ARAD Livada 1
99 ARAD Macea 4
100 ARAD Misca 4
101 ARAD Olari 2
102 ARAD Paulis 4
103 ARAD Peregu Mare 1
104 ARAD Petris 4
105 ARAD Pilu 3
106 ARAD Plescuta 3
107 ARAD Sagu 1
108 ARAD Savârsin 7
109 ARAD Secusigiu 5
110 ARAD Seitin 3
111 ARAD Seleus 3
112 ARAD Semlac 3
113 ARAD Sepreus 2
114 ARAD Sicula 3
115 ARAD Silindia 2
116 ARAD Simand 1
117 ARAD Sintea Mare 2
118 ARAD Siria 6
119 ARAD Sistarovat 2
120 ARAD Socodor 4
121 ARAD Sofronea 1
122 ARAD Târnova 3
123 ARAD Taut 3
124 ARAD Varadia de Mures 4
125 ARAD Vârfurile 4
126 ARAD Vinga 1
127 ARAD Vladimirescu 4
128 ARAD Zabrani 4
129 ARAD Zadareni 3
130 ARAD Zarand 1
131 ARAD Zerind 2
132 ARAD Zimandu Nou 2
133 ARGES Albestii De Arges 4
134 ARGES Albestii De Muscel 5
135 ARGES Albota 2
136 ARGES Aninoasa 4
137 ARGES Arefu 6
138 ARGES Babana 3
139 ARGES Baiculesti 4
140 ARGES Balilesti 4
141 ARGES Bârla 5
142 ARGES Bascov 4
143 ARGES Zgripcesti 3
144 ARGES Berevoesti 3
145 ARGES Bogati 2
146 ARGES Boteni 5
147 ARGES Botesti 4
148 ARGES Bradu 2
149 ARGES Bradulet 6
150 ARGES Budeasa 4
151 ARGES Bughea de Jos 4
152 ARGES Vulpesti 3
153 ARGES Caldararu 2
154 ARGES Calinesti 1
155 ARGES Cateasca 2
156 ARGES Cepari 4
157 ARGES Cetateni 5
158 ARGES Cicanesti 3
159 ARGES Ciofrângeni 3
160 ARGES Ciomagesti 2
161 ARGES Cocu 2
162 ARGES Corbeni 4
163 ARGES Corbi 6
164 ARGES Cosesti 5
165 ARGES Cotmeana 4
166 ARGES Cuca 2
167 ARGES Dârmanesti 2
168 ARGES Davidesti 3
169 ARGES Dâmbovicioara 6
170 ARGES Dobresti 4
171 ARGES Domnesti 4
172 ARGES Draganu 2
173 ARGES Dragoslavele 5
174 ARGES Godeni 4
175 ARGES Hârsesti 2
176 ARGES Hârtiesti 2
177 ARGES Izvoru 3
178 ARGES Leordeni 4
179 ARGES Leresti 4
180 ARGES Lunca Corbului 2
181 ARGES Malureni 4
182 ARGES Maracineni 1
183 ARGES Merisani 4
184 ARGES Micesti 4
185 ARGES Mihaesti 4
186 ARGES Mioarele 5
187 ARGES Mirosi 4
188 ARGES Moraresti 4
189 ARGES Mosoaia 4
190 ARGES Mozaceni 2
191 ARGES Musatesti 6
192 ARGES Negrasi 5
193 ARGES Nucsoara 6
194 ARGES Oarja 2
195 ARGES Pietrosani 2
196 ARGES Poiana Lacului 2
197 ARGES Poienarii De Arges 4
198 ARGES Poienarii De Muscel 3
199 ARGES Popesti 2
200 ARGES Priboieni 2
201 ARGES Raca 1
202 ARGES Ratesti 2
203 ARGES Recea 4
204 ARGES Rociu 4
205 ARGES Rucar 6
206 ARGES Salatrucu 5
207 ARGES Sapata 4
208 ARGES Schitu Golesti 5
209 ARGES Slobozia 1
210 ARGES Stâlpeni 3
211 ARGES Stefan Cel Mare 4
212 ARGES Stoenesti 4
213 ARGES Stolnici 5
214 ARGES Suici 4
215 ARGES Suseni 3
216 ARGES Teiu 3
217 ARGES Tigveni 4
218 ARGES Titesti 4
219 ARGES Uda 4
220 ARGES Ungheni 4
221 ARGES Valea Danului 3
222 ARGES Valea Iasului 4
223 ARGES Valea Mare Pravat 5
224 ARGES Vedea 2
225 ARGES Vladesti 3
226 ARGES Vulturesti 2
227 BACAU Agas 2
228 BACAU Ardeoani 2
229 BACAU Asau 2
230 BACAU Balcani 2
231 BACAU Bârsanesti 2
232 BACAU Beresti-Bistrita 2
233 BACAU Beresti-Tazlau 4
234 BACAU Berzunti 4
235 BACAU Blagesti 3
236 BACAU Bogdanesti 2
237 BACAU Brusturoasa 2
238 BACAU Buciumi 4
239 BACAU Buhoci 1
240 BACAU Caiuti 4
241 BACAU Casin 3
242 BACAU Cleja 3
243 BACAU Colonesti 2
244 BACAU Corbasca 2
245 BACAU Cotofanesti 2
246 BACAU Damienesti 2
247 BACAU Dealu Morii 2
248 BACAU Dofteana 4
249 BACAU Faraoani 2
250 BACAU Filipeni 2
251 BACAU Filipesti 2
252 BACAU Gaiceana 2
253 BACAU Gârlenii de Sus 2
254 BACAU Ghimes-Faget 3
255 BACAU Gioseni 1
256 BACAU Glavanesti 2
257 BACAU Gura Vaii 2
258 BACAU Helegiu 2
259 BACAU Hemeius 2
260 BACAU Horgesti 1
261 BACAU Huruiesti 2
262 BACAU Itesti 1
263 BACAU Izvoru Berheciului 2
264 BACAU Letea Veche 2
265 BACAU Lipova 2
266 BACAU Livezi 2
267 BACAU Luizi-Calugara 1
268 BACAU Magiresti 1
269 BACAU Magura 1
270 BACAU Manastirea Casin 2
271 BACAU Margineni 4
272 BACAU Motoseni 2
273 BACAU Negri 2
274 BACAU Nicolae Balcescu 1
275 BACAU Odobesti 5
276 BACAU Oituz 6
277 BACAU Oncesti 2
278 BACAU Orbeni 1
279 BACAU Palanca 5
280 BACAU Pâncesti 2
281 BACAU Parava 1
282 BACAU Pârgaresti 1
283 BACAU Parincea 2
284 BACAU Pârjol 1
285 BACAU Plopana 2
286 BACAU Podu Turcului 2
287 BACAU Poduri 1
288 BACAU Prajesti 1
289 BACAU Racaciuni 2
290 BACAU Rachitoasa 2
291 BACAU Racova 2
292 BACAU Rosiori 1
293 BACAU Sanduleni 3
294 BACAU Sarata 1
295 BACAU Sascut 1
296 BACAU Saucesti 3
297 BACAU Scorteni 2
298 BACAU Secuieni 1
299 BACAU Solont 1
300 BACAU Stanisesti 2
301 BACAU Stefan Cel Mare 1
302 BACAU Strugari 1
303 BACAU Tamasi 1
304 BACAU Târgu Trotus 2
305 BACAU Tatarasti 1
306 BACAU Traian 2
307 BACAU Ungureni 2
308 BACAU Urechesti 2
309 BACAU Valea Seaca 2
310 BACAU Vultureni 4
311 BACAU Zemes 2
312 BIHOR Abram 4
313 BIHOR Abramut 2
314 BIHOR Astileu 3
315 BIHOR Auseu 4
316 BIHOR Avram Iancu 7
317 BIHOR Balc 2
318 BIHOR Batar 2
319 BIHOR Biharia 3
320 BIHOR Boianu Mare 2
321 BIHOR Bors 4
322 BIHOR Borod 4
323 BIHOR Bratca 4
324 BIHOR Brusturi 2
325 BIHOR Buduslau 2
326 BIHOR Bulz 4
327 BIHOR Buntesti 5
328 BIHOR Cabesti 2
329 BIHOR Câmpani 6
330 BIHOR Capâlna 3
331 BIHOR Carpinet 4
332 BIHOR Cefa 3
333 BIHOR Ceica 2
334 BIHOR Cetariu 3
335 BIHOR Cherechiu 2
336 BIHOR Chislaz 2
337 BIHOR Ciuhoi 2
338 BIHOR Ciumeghiu 2
339 BIHOR Cociuba Mare 2
340 BIHOR Copacel 2
341 BIHOR Cristioru de Jos 7
342 BIHOR Curatele 3
343 BIHOR Curtuiseni 1
344 BIHOR Derna 4
345 BIHOR Diosig 4
346 BIHOR Dobresti 4
347 BIHOR Draganesti 2
348 BIHOR Dragesti 3
349 BIHOR Finis 2
350 BIHOR Gepiu 2
351 BIHOR Girisu de Cris 3
352 BIHOR Hidiselu de Sus 4
353 BIHOR Holod 3
354 BIHOR Husasau de Tinca 2
355 BIHOR Ineu 6
356 BIHOR Lazareni 3
357 BIHOR Lazuri de Beius 2
358 BIHOR Lugasu de Jos 3
359 BIHOR Lunca 2
360 BIHOR Madaras 4
361 BIHOR Magesti 3
362 BIHOR Nojorid 3
363 BIHOR Olcea 2
364 BIHOR Osorhei 3
365 BIHOR Paleu 2
366 BIHOR Pietroasa 5
367 BIHOR Pocola 3
368 BIHOR Pomezeu 4
369 BIHOR Popesti 2
370 BIHOR Rabagani 3
371 BIHOR Remetea 6
372 BIHOR Rieni 6
373 BIHOR Rosia 4
374 BIHOR Rosiori 1
375 BIHOR Sacadat 2
376 BIHOR Salacea 4
377 BIHOR Salard 2
378 BIHOR Sâmbata 4
379 BIHOR Sânnicolau Român 2
380 BIHOR Sântandrei 2
381 BIHOR Sârbi 2
382 BIHOR Simian 3
383 BIHOR Sinteu 5
384 BIHOR Soimi 6
385 BIHOR Spinus 2
386 BIHOR Suncuius 6
387 BIHOR Suplacu de Barcau 2
388 BIHOR Tamaseu 1
389 BIHOR Tarcaia 3
390 BIHOR Tarcea 1
391 BIHOR Tauteu 2
392 BIHOR Tetchea 4
393 BIHOR Tileagd 4
394 BIHOR Tulca 1
395 BIHOR Uileacu de Beius 2
396 BIHOR Vadu Crisului 7
397 BIHOR Vârciorog 5
398 BIHOR Viisoara 1
399 BISTRITA-NASAUD Bistrita Bârgaului 5
400 BISTRITA-NASAUD Branistea 4
401 BISTRITA-NASAUD Budacu de Jos 6
402 BISTRITA-NASAUD Budesti 2
403 BISTRITA-NASAUD Caianu Mic 6
404 BISTRITA-NASAUD Cetate 5
405 BISTRITA-NASAUD Chiochis 4
406 BISTRITA-NASAUD Chiuza 2
407 BISTRITA-NASAUD Ciceu-Giurgesti 2
408 BISTRITA-NASAUD Ciceu-Mihaiesti 4
409 BISTRITA-NASAUD Cosbuc 5
410 BISTRITA-NASAUD Dumitra 5
411 BISTRITA-NASAUD Dumitrita 3
412 BISTRITA-NASAUD Feldru 3
413 BISTRITA-NASAUD Galatii Bistritei 4
414 BISTRITA-NASAUD Ilva Mare 5
415 BISTRITA-NASAUD Ilva Mica 3
416 BISTRITA-NASAUD Josenii Bârgaului 3
417 BISTRITA-NASAUD Lechinta 8
418 BISTRITA-NASAUD Lesu 6
419 BISTRITA-NASAUD Livezile 2
420 BISTRITA-NASAUD Lunca Ilvei 4
421 BISTRITA-NASAUD Magura Ilvei 3
422 BISTRITA-NASAUD Maieru 7
423 BISTRITA-NASAUD Mariselu 3
424 BISTRITA-NASAUD Matei 4
425 BISTRITA-NASAUD Micestii de Câmpie 2
426 BISTRITA-NASAUD Milas 4
427 BISTRITA-NASAUD Monor 4
428 BISTRITA-NASAUD Negrilesti 1
429 BISTRITA-NASAUD Nimigea 5
430 BISTRITA-NASAUD Nuseni 6
431 BISTRITA-NASAUD Parva 4
432 BISTRITA-NASAUD Petru Rares 3
433 BISTRITA-NASAUD Poiana Ilvei 1
434 BISTRITA-NASAUD Prundu Bârgaului 7
435 BISTRITA-NASAUD Rebra 3
436 BISTRITA-NASAUD Rebrisoara 6
437 BISTRITA-NASAUD Rodna 8
438 BISTRITA-NASAUD Romuli 4
439 BISTRITA-NASAUD Runcu Salvei 4
440 BISTRITA-NASAUD Salva 5
441 BISTRITA-NASAUD Sânmihaiu de Câmpie 4
442 BISTRITA-NASAUD Sant 7
443 BISTRITA-NASAUD Sieu 6
444 BISTRITA-NASAUD Sieu-Magherus 5
445 BISTRITA-NASAUD Sieu-Odorhei 4
446 BISTRITA-NASAUD Sieut 2
447 BISTRITA-NASAUD Silivasu de Câmpie 6
448 BISTRITA-NASAUD Sintereag 5
449 BISTRITA-NASAUD Spermezeu 4
450 BISTRITA-NASAUD Târlisua 7
451 BISTRITA-NASAUD Teaca 4
452 BISTRITA-NASAUD Telciu 6
453 BISTRITA-NASAUD Tiha Bârgaului 4
454 BISTRITA-NASAUD Uriu 4
455 BISTRITA-NASAUD Urmenis 6
456 BISTRITA-NASAUD Zagra 6
457 BOTOSANI Adaseni 1
458 BOTOSANI Albesti 2
459 BOTOSANI Avrameni 3
460 BOTOSANI Baluseni 3
461 BOTOSANI Blândesti 1
462 BOTOSANI Braesti 4
463 BOTOSANI Broscauti 2
464 BOTOSANI Calarasi 3
465 BOTOSANI Cândesti 3
466 BOTOSANI Concesti 2
467 BOTOSANI Copalau 3
468 BOTOSANI Cordareni 4
469 BOTOSANI Corlateni 2
470 BOTOSANI Corni 2
471 BOTOSANI Cosula 2
472 BOTOSANI Cotusca 2
473 BOTOSANI Cristesti 2
474 BOTOSANI Cristinesti 2
475 BOTOSANI Curtesti 3
476 BOTOSANI Dângeni 2
477 BOTOSANI Dersca 4
478 BOTOSANI Dimacheni 1
479 BOTOSANI Dobârceni 2
480 BOTOSANI Draguseni 2
481 BOTOSANI Durnesti 2
482 BOTOSANI Frumusica 4
483 BOTOSANI George Enescu 2
484 BOTOSANI Gorbanesti 2
485 BOTOSANI Hanesti 2
486 BOTOSANI Havârna 2
487 BOTOSANI Hiliseu-Horia 3
488 BOTOSANI Hlipiceni 2
489 BOTOSANI Hudesti 2
490 BOTOSANI Ibanesti 4
491 BOTOSANI Leorda 2
492 BOTOSANI Lozna 1
493 BOTOSANI Lunca 2
494 BOTOSANI Manoleasa 2
495 BOTOSANI Mihai Eminescu 5
496 BOTOSANI Mihaileni 5
497 BOTOSANI Mihalaseni 2
498 BOTOSANI Mileanca 2
499 BOTOSANI Mitoc 3
500 BOTOSANI Nicseni 2
501 BOTOSANI Paltinis 2
502 BOTOSANI Pomârla 3
503 BOTOSANI Prajeni 2
504 BOTOSANI Rachiti 2
505 BOTOSANI Radauti-Prut 2
506 BOTOSANI Rauseni 1
507 BOTOSANI Ripiceni 3
508 BOTOSANI Roma 1
509 BOTOSANI Românesti 1
510 BOTOSANI Santa Mare 3
511 BOTOSANI Sendriceni 2
512 BOTOSANI Stauceni 2
513 BOTOSANI Stiubieni 2
514 BOTOSANI Suharau 3
515 BOTOSANI Sulita 2
516 BOTOSANI Todireni 2
517 BOTOSANI Trusesti 2
518 BOTOSANI Tudora 6
519 BOTOSANI Ungureni 2
520 BOTOSANI Unteni 2
521 BOTOSANI Vaculesti 3
522 BOTOSANI Vârfu Câmpului 4
523 BOTOSANI Viisoara 1
524 BOTOSANI Vladeni 2
525 BOTOSANI Vlasinesti 2
526 BOTOSANI Vorniceni 2
527 BOTOSANI Vorona 5
528 BRAILA Baraganul 1
529 BRAILA Bertestii de Jos 4
530 BRAILA Bordei Verde 1
531 BRAILA Cazasu 1
532 BRAILA Ciocile 1
533 BRAILA Ciresu 1
534 BRAILA Dudesti 1
535 BRAILA Frecatei 3
536 BRAILA Galbenu 2
537 BRAILA Gemenele 1
538 BRAILA Gradistea 3
539 BRAILA Gropeni 4
540 BRAILA Jirlau 2
541 BRAILA Marasu 1
542 BRAILA Maxineni 4
543 BRAILA Mircea Voda 3
544 BRAILA Movila Miresii 4
545 BRAILA Racovita 3
546 BRAILA Râmnicelu 1
547 BRAILA Romanu 1
548 BRAILA Rosiori 1
549 BRAILA Salcia Tudor 1
550 BRAILA Scortaru Nou 1
551 BRAILA Silistea 1
552 BRAILA Stancuta 4
553 BRAILA Surdila-Gaiseanca 1
554 BRAILA Surdila-Greci 1
555 BRAILA Sutesti 2
556 BRAILA Tichilesti 4
557 BRAILA Traian 2
558 BRAILA Tudor Vladimirescu 1
559 BRAILA Tufesti 4
560 BRAILA Ulmu 1
561 BRAILA Unirea 2
562 BRAILA Vadeni 1
563 BRAILA Victoria 2
564 BRAILA Visani 4
565 BRAILA Viziru 1
566 BRAILA Zavoaia 1
567 BRASOV Apata 3
568 BRASOV Augustin 4
569 BRASOV Beclean 4
570 BRASOV Bod 2
571 BRASOV Budila 4
572 BRASOV Bunesti 2
573 BRASOV Cata 4
574 BRASOV Cincu 3
575 BRASOV Comana 2
576 BRASOV Cristian 5
577 BRASOV Crizbav 4
578 BRASOV Dragus 4
579 BRASOV Dumbravita 4
580 BRASOV Feldioara 5
581 BRASOV Fundata 4
582 BRASOV Halchiu 2
583 BRASOV Harman 5
584 BRASOV Hârseni 4
585 BRASOV Hoghiz 6
586 BRASOV Holbav 3
587 BRASOV Homorod 6
588 BRASOV Jibert 4
589 BRASOV Lisa 5
590 BRASOV Maierus 5
591 BRASOV Mândra 4
592 BRASOV Ormenis 3
593 BRASOV Parau 4
594 BRASOV Poiana Marului 5
595 BRASOV Prejmer 8
596 BRASOV Racos 6
597 BRASOV Recea 4
598 BRASOV Sâmbata de Sus 7
599 BRASOV Sânpetru 4
600 BRASOV Sercaia 5
601 BRASOV Sinca Veche 4
602 BRASOV Sinca Noua 5
603 BRASOV Soars 5
604 BRASOV Tarlungeni 4
605 BRASOV Teliu 4
606 BRASOV Ticusu 2
607 BRASOV Ucea de Jos 4
608 BRASOV Ungra 4
609 BRASOV Vama Buzaului 3
610 BRASOV Vistea 4
611 BRASOV Voila 4
612 BRASOV Vulcan 5
613 BUZAU Amaru 1
614 BUZAU Balaceanu 1
615 BUZAU Balta Alba 3
616 BUZAU Beceni 4
617 BUZAU Berca 6
618 BUZAU Bisoca 7
619 BUZAU Blajani 4
620 BUZAU Boldu 1
621 BUZAU Bozioru 4
622 BUZAU Bradeanu 2
623 BUZAU Braesti 4
624 BUZAU Breaza 4
625 BUZAU Buda 4
626 BUZAU C.A. Rosetti 1
627 BUZAU Calvini 4
628 BUZAU Canesti 2
629 BUZAU Catina 2
630 BUZAU Cernatesti 6
631 BUZAU Chiliile 4
632 BUZAU Chiojdu 5
633 BUZAU Cilibia 2
634 BUZAU Cislau 4
635 BUZAU Cochirleanca 1
636 BUZAU Colti 7
637 BUZAU Costesti 1
638 BUZAU Cozieni 2
639 BUZAU Florica 3
640 BUZAU Galbinasi 1
641 BUZAU Gheraseni 1
642 BUZAU Ghergheasa 1
643 BUZAU Glodeanu Sarat 1
644 BUZAU Glodeanu-Silistea 1
645 BUZAU Grebanu 3
646 BUZAU Gura Teghii 5
647 BUZAU Largu 1
648 BUZAU Lopatari 6
649 BUZAU Luciu 2
650 BUZAU Magura 1
651 BUZAU Mânzalesti 6
652 BUZAU Maracineni 1
653 BUZAU Margaritesti 5
654 BUZAU Mihailesti 1
655 BUZAU Movila Banului 2
656 BUZAU Murgesti 4
657 BUZAU Naeni 3
658 BUZAU Odaile 2
659 BUZAU Padina 2
660 BUZAU Panatau 6
661 BUZAU Pardosi 2
662 BUZAU Pârscov 2
663 BUZAU Pietroasele 3
664 BUZAU Podgoria 2
665 BUZAU Posta Câlnau 1
666 BUZAU Puiesti 2
667 BUZAU Racoviteni 2
668 BUZAU Râmnicelu 1
669 BUZAU Robeasca 2
670 BUZAU Rusetu 1
671 BUZAU Sageata 2
672 BUZAU Sahateni 1
673 BUZAU Sapoca 1
674 BUZAU Sarulesti 1
675 BUZAU Scortoasa 4
676 BUZAU Scutelnici 1
677 BUZAU Siriu 3
678 BUZAU Smeeni 1
679 BUZAU Stâlpu 3
680 BUZAU Tintesti 1
681 BUZAU Tisau 4
682 BUZAU Topliceni 3
683 BUZAU Ulmeni 1
684 BUZAU Unguriu 2
685 BUZAU Vadu Pasii 1
686 BUZAU Vâlcelele 1
687 BUZAU Valea Râmnicului 1
688 BUZAU Valea Salciei 4
689 BUZAU Vernesti 3
690 BUZAU Vintila Voda 2
691 BUZAU Viperesti 5
692 BUZAU Zarnesti 7
693 BUZAU Ziduri 3
694 CALARASI Alexandru Odobescu 1
695 CALARASI Belciugatele 1
696 CALARASI Borcea 1
697 CALARASI Cascioarele 1
698 CALARASI Chirnogi 1
699 CALARASI Chiselet 1
700 CALARASI Ciocanesti 2
701 CALARASI Crivat 1
702 CALARASI Curcani 1
703 CALARASI Cuza Voda 3
704 CALARASI Dichiseni 3
705 CALARASI Dor Marunt 1
706 CALARASI Dorobantu 1
707 CALARASI Dragalina 1
708 CALARASI Dragos Voda 1
709 CALARASI Frasinet 3
710 CALARASI Frumusani 1
711 CALARASI Fundeni 4
712 CALARASI Galbinasi 1
713 CALARASI Gradistea 3
714 CALARASI Gurbanesti 1
715 CALARASI Ileana 1
716 CALARASI Independenta 3
717 CALARASI Jegalia 3
718 CALARASI Lehliu 1
719 CALARASI Luica 1
720 CALARASI Lupsanu 1
721 CALARASI Mânastirea 5
722 CALARASI Mitreni 2
723 CALARASI Modelu 1
724 CALARASI Nana 1
725 CALARASI Nicolae Balcescu 1
726 CALARASI Perisoru 1
727 CALARASI Plataresti 3
728 CALARASI Radovanu 1
729 CALARASI Roseti 1
730 CALARASI Sarulesti 1
731 CALARASI Sohatu 1
732 CALARASI Soldanu 3
733 CALARASI Spantov 1
734 CALARASI Stefan Cel Mare 1
735 CALARASI Stefan Voda 1
736 CALARASI Tamadau Mare 1
737 CALARASI Ulmeni 1
738 CALARASI Ulmu 1
739 CALARASI Unirea 2
740 CALARASI Vâlcelele 1
741 CALARASI Valea Argovei 3
742 CALARASI Vasilati 3
743 CALARASI Vlad tepes 1
744 CARAS-SEVERIN Armenis 5
745 CARAS-SEVERIN Bania 3
746 CARAS-SEVERIN Bautar 3
747 CARAS-SEVERIN Berliste 2
748 CARAS-SEVERIN Berzasca 8
749 CARAS-SEVERIN Berzovia 2
750 CARAS-SEVERIN Bolvasnita 2
751 CARAS-SEVERIN Bozovici 4
752 CARAS-SEVERIN Brebu 5
753 CARAS-SEVERIN Buchin 2
754 CARAS-SEVERIN Bucosnita 3
755 CARAS-SEVERIN Carasova 4
756 CARAS-SEVERIN Carbunari 4
757 CARAS-SEVERIN Ciclova Româna 4
758 CARAS-SEVERIN Ciuchici 2
759 CARAS-SEVERIN Ciudanovita 2
760 CARAS-SEVERIN Constantin Daicoviciu 2
761 CARAS-SEVERIN Copacele 2
762 CARAS-SEVERIN Cornea 3
763 CARAS-SEVERIN Cornereva 4
764 CARAS-SEVERIN Coronini 6
765 CARAS-SEVERIN Dalboset 2
766 CARAS-SEVERIN Doclin 5
767 CARAS-SEVERIN Dognecea 3
768 CARAS-SEVERIN Domasnea 5
769 CARAS-SEVERIN Eftimie Murgu 6
770 CARAS-SEVERIN Ezeris 6
771 CARAS-SEVERIN Fârliug 2
772 CARAS-SEVERIN Forotic 3
773 CARAS-SEVERIN Gârnic 4
774 CARAS-SEVERIN Glimboca 2
775 CARAS-SEVERIN Goruia 4
776 CARAS-SEVERIN Gradinari 3
777 CARAS-SEVERIN Iablanita 5
778 CARAS-SEVERIN Lapusnicel 3
779 CARAS-SEVERIN Lapusnicu Mare 4
780 CARAS-SEVERIN Luncavita 6
781 CARAS-SEVERIN Lupac 2
782 CARAS-SEVERIN Marga 2
783 CARAS-SEVERIN Maureni 2
784 CARAS-SEVERIN Mehadia 5
785 CARAS-SEVERIN Mehadica 3
786 CARAS-SEVERIN Naidas 3
787 CARAS-SEVERIN Obreja 4
788 CARAS-SEVERIN Ocna de Fier 3
789 CARAS-SEVERIN Paltinis 2
790 CARAS-SEVERIN Pojejena 6
791 CARAS-SEVERIN Prigor 6
792 CARAS-SEVERIN Racasdia 2
793 CARAS-SEVERIN Ramna 3
794 CARAS-SEVERIN Rusca Montana 3
795 CARAS-SEVERIN Sacu 2
796 CARAS-SEVERIN Sasca Montana 4
797 CARAS-SEVERIN Sichevita 6
798 CARAS-SEVERIN Slatina-Timis 3
799 CARAS-SEVERIN Socol 6
800 CARAS-SEVERIN Sopotu Nou 4
801 CARAS-SEVERIN Târnova 3
802 CARAS-SEVERIN Teregova 5
803 CARAS-SEVERIN Ticvaniu Mare 2
804 CARAS-SEVERIN Toplet 4
805 CARAS-SEVERIN Turnu Ruieni 6
806 CARAS-SEVERIN Varadia 4
807 CARAS-SEVERIN Vermes 3
808 CARAS-SEVERIN Vrani 2
809 CARAS-SEVERIN Zavoi 7
810 CARAS-SEVERIN Zorlentu Mare 5
811 CLUJ Aghiresu 4
812 CLUJ Aiton 4
813 CLUJ Alunis 2
814 CLUJ Apahida 3
815 CLUJ Aschileu 3
816 CLUJ Baciu 5
817 CLUJ Belis 4
818 CLUJ Bobâlna 3
819 CLUJ Bontida 4
820 CLUJ Borsa 3
821 CLUJ Buza 3
822 CLUJ Caianu 3
823 CLUJ Calarasi 3
824 CLUJ Calatele 4
825 CLUJ Camarasu 2
826 CLUJ Capusu Mare 3
827 CLUJ Caseiu 2
828 CLUJ Câtcau 2
829 CLUJ Catina 2
830 CLUJ Ceanu Mare 3
831 CLUJ Chinteni 4
832 CLUJ Chiuiesti 2
833 CLUJ Ciucea 5
834 CLUJ Ciurila 4
835 CLUJ Cojocna 4
836 CLUJ Cornesti 3
837 CLUJ Cuzdrioara 3
838 CLUJ Dabâca 3
839 CLUJ Feleacu 4
840 CLUJ Fizesu Gherlii 5
841 CLUJ Floresti 4
842 CLUJ Frata 3
843 CLUJ Gârbau 4
844 CLUJ Geaca 3
845 CLUJ Gilau 5
846 CLUJ Iara 4
847 CLUJ Iclod 4
848 CLUJ Izvoru Crisului 4
849 CLUJ Jichisu de Jos 3
850 CLUJ Jucu 3
851 CLUJ Luna 2
852 CLUJ Maguri-Racatau 3
853 CLUJ Manastireni 4
854 CLUJ Margau 4
855 CLUJ Marisel 3
856 CLUJ Mica 4
857 CLUJ Mihai Viteazu 5
858 CLUJ Mintiu Gherlii 4
859 CLUJ Mociu 2
860 CLUJ Moldovenesti 4
861 CLUJ Negreni 6
862 CLUJ Palatca 3
863 CLUJ Panticeu 3
864 CLUJ Petrestii de Jos 4
865 CLUJ Ploscos 3
866 CLUJ Poieni 5
867 CLUJ Recea-Cristur 4
868 CLUJ Risca 3
869 CLUJ Sacuieu 4
870 CLUJ Sâncraiu 4
871 CLUJ Sandulesti 4
872 CLUJ Sânmartin 2
873 CLUJ Sânpaul 2
874 CLUJ Savadisla 4
875 CLUJ Sic 5
876 CLUJ Suatu 4
877 CLUJ Taga 4
878 CLUJ Tritenii de Jos 4
879 CLUJ Tureni 5
880 CLUJ Unguras 2
881 CLUJ Vad 4
882 CLUJ Valea Ierii 3
883 CLUJ Viisoara 1
884 CLUJ Vultureni 4
885 CONSTANTA 23 August 4
886 CONSTANTA Adamclisi 5
887 CONSTANTA Agigea 7
888 CONSTANTA Albesti 2
889 CONSTANTA Aliman 7
890 CONSTANTA Amzacea 2
891 CONSTANTA Baraganu 1
892 CONSTANTA Castelu 3
893 CONSTANTA Cerchezu 2
894 CONSTANTA Chirnogeni 2
895 CONSTANTA Ciobanu 1
896 CONSTANTA Ciocârlia 1
897 CONSTANTA Cobadin 2
898 CONSTANTA Cogealac 4
899 CONSTANTA Comana 2
900 CONSTANTA Corbu 4
901 CONSTANTA Crucea 3
902 CONSTANTA Cumpana 2
903 CONSTANTA Cuza Voda 3
904 CONSTANTA Deleni 4
905 CONSTANTA Dobromir 4
906 CONSTANTA Dumbraveni 2
907 CONSTANTA Fântânele 1
908 CONSTANTA Gârliciu 3
909 CONSTANTA Ghindaresti 3
910 CONSTANTA Gradina 4
911 CONSTANTA Horia 6
912 CONSTANTA Independenta 3
913 CONSTANTA Ion Corvin 4
914 CONSTANTA Istria 7
915 CONSTANTA Limanu 8
916 CONSTANTA Lipnita 6
917 CONSTANTA Lumina 3
918 CONSTANTA Mereni 1
919 CONSTANTA Mihai Viteazu 5
920 CONSTANTA Mihail Kogalniceanu 1
921 CONSTANTA Mircea Voda 3
922 CONSTANTA Nicolae Balcescu 1
923 CONSTANTA Oltina 5
924 CONSTANTA Ostrov 4
925 CONSTANTA Pantelimon 3
926 CONSTANTA Pecineaga 4
927 CONSTANTA Pestera 4
928 CONSTANTA Poarta Alba 1
929 CONSTANTA Rasova 3
930 CONSTANTA Sacele 7
931 CONSTANTA Saligny 1
932 CONSTANTA Saraiu 3
933 CONSTANTA Seimeni 3
934 CONSTANTA Silistea 1
935 CONSTANTA Târgusor 3
936 CONSTANTA Topalu 7
937 CONSTANTA Topraisar 2
938 CONSTANTA Tortoman 2
939 CONSTANTA Tuzla 4
940 CONSTANTA Valu Lui Traian 4
941 CONSTANTA Vulturu 2
942 COVASNA Aita Mare 4
943 COVASNA Arcus 4
944 COVASNA Barcani 2
945 COVASNA Batanii 4
946 COVASNA Belin 5
947 COVASNA Bixad 3
948 COVASNA Bodoc 4
949 COVASNA Borosneu Mare 4
950 COVASNA Bradut 5
951 COVASNA Brates 3
952 COVASNA Bretcu 7
953 COVASNA Catalina 4
954 COVASNA Cernat 6
955 COVASNA Chichis 1
956 COVASNA Comandau 7
957 COVASNA Dalnic 3
958 COVASNA Dobârlau 2
959 COVASNA Estelnic 5
960 COVASNA Ghelinta 4
961 COVASNA Ghidfalau 3
962 COVASNA Haghig 2
963 COVASNA Ilieni 4
964 COVASNA Lemnia 4
965 COVASNA Malnas 7
966 COVASNA Mereni 1
967 COVASNA Micfalau 1
968 COVASNA Moacsa 2
969 COVASNA Ojdula 5
970 COVASNA Ozun 4
971 COVASNA Poian 4
972 COVASNA Reci 7
973 COVASNA Sânzieni 6
974 COVASNA Sita Buzaului 3
975 COVASNA Araci 7
976 COVASNA Valea Crisului 5
977 COVASNA Valea Mare 1
978 COVASNA Vârghis 8
979 COVASNA Zabala 7
980 COVASNA Zagon 4
981 DAMBOVITA Aninoasa 4
982 DAMBOVITA Baleni-Români 4
983 DAMBOVITA Barbuletu 3
984 DAMBOVITA Bezdead 5
985 DAMBOVITA Bilciuresti 2
986 DAMBOVITA Branesti 2
987 DAMBOVITA Branistea 4
988 DAMBOVITA Brezoaele 1
989 DAMBOVITA Buciumeni 2
990 DAMBOVITA Bucsani 6
991 DAMBOVITA Butimanu 3
992 DAMBOVITA Cândesti 3
993 DAMBOVITA Ciocanesti 2
994 DAMBOVITA Cobia 4
995 DAMBOVITA Cojasca 2
996 DAMBOVITA Comisani 4
997 DAMBOVITA Contesti 1
998 DAMBOVITA Corbii Mari 5
999 DAMBOVITA Cornatelu 3
1000 DAMBOVITA Cornesti 3
1001 DAMBOVITA Costestii Din Vale 4
1002 DAMBOVITA Badulesti 3
1003 DAMBOVITA Crevedia 2
1004 DAMBOVITA Darmanesti 2
1005 DAMBOVITA Dobra 2
1006 DAMBOVITA Doicesti 3
1007 DAMBOVITA Dragodana 3
1008 DAMBOVITA Dragomiresti 4
1009 DAMBOVITA Finta Mare 2
1010 DAMBOVITA Glodeni 2
1011 DAMBOVITA Gura Foii 2
1012 DAMBOVITA Gura Ocnitei 4
1013 DAMBOVITA Gura sutii 2
1014 DAMBOVITA Hulubesti 2
1015 DAMBOVITA I.L. Caragiale 4
1016 DAMBOVITA Iedera 3
1017 DAMBOVITA Lucieni 3
1018 DAMBOVITA Ludesti 2
1019 DAMBOVITA Lunguletu 1
1020 DAMBOVITA Malu Cu Flori 3
1021 DAMBOVITA Manesti 4
1022 DAMBOVITA Tetcoiu 3
1023 DAMBOVITA Mogosani 2
1024 DAMBOVITA Moroeni 7
1025 DAMBOVITA Morteni 3
1026 DAMBOVITA Motaieni 2
1027 DAMBOVITA Niculesti 2
1028 DAMBOVITA Nucet 4
1029 DAMBOVITA Ocnita 4
1030 DAMBOVITA Odobesti 5
1031 DAMBOVITA Persinari 2
1032 DAMBOVITA Petresti 2
1033 DAMBOVITA Pietrari 3
1034 DAMBOVITA Pietrosita 5
1035 DAMBOVITA Poiana 4
1036 DAMBOVITA Potlogi 5
1037 DAMBOVITA Produlesti 2
1038 DAMBOVITA Pucheni 3
1039 DAMBOVITA Raciu 3
1040 DAMBOVITA Rascaeti 2
1041 DAMBOVITA Râu Alb 2
1042 DAMBOVITA Razvad 4
1043 DAMBOVITA Runcu 6
1044 DAMBOVITA Banesti 1
1045 DAMBOVITA Selaru 4
1046 DAMBOVITA Slobozia Moara 1
1047 DAMBOVITA Sotânga 2
1048 DAMBOVITA Tartasesti 2
1049 DAMBOVITA Tatarani 4
1050 DAMBOVITA Uliesti 2
1051 DAMBOVITA Ulmi 4
1052 DAMBOVITA Vacaresti 4
1053 DAMBOVITA Valea Lunga 2
1054 DAMBOVITA Valea Mare 1
1055 DAMBOVITA Valeni-Dâmbovita 4
1056 DAMBOVITA Vârfuri 2
1057 DAMBOVITA Visina 1
1058 DAMBOVITA Visinesti 2
1059 DAMBOVITA Vladeni 2
1060 DAMBOVITA Voinesti 6
1061 DAMBOVITA Vulcana-Bai 4
1062 DAMBOVITA Vulcana-Pandele 6
1063 DOLJ Afumati 1
1064 DOLJ Almaj 3
1065 DOLJ Amarastii de Jos 1
1066 DOLJ Amarastii de Sus 1
1067 DOLJ Apele Vii 2
1068 DOLJ Argetoaia 2
1069 DOLJ Bârca 1
1070 DOLJ Bistret 2
1071 DOLJ Botosesti-Paia 2
1072 DOLJ Brabova 3
1073 DOLJ Bradesti 2
1074 DOLJ Bralostita 2
1075 DOLJ Bratovoesti 2
1076 DOLJ Breasta 2
1077 DOLJ Bucovat 3
1078 DOLJ Bulzesti 2
1079 DOLJ Calarasi 3
1080 DOLJ Calopar 3
1081 DOLJ Caraula 2
1082 DOLJ Cârcea 3
1083 DOLJ Cârna 2
1084 DOLJ Carpen 2
1085 DOLJ Castranova 2
1086 DOLJ Catane 1
1087 DOLJ Celaru 2
1088 DOLJ Cerat 1
1089 DOLJ Cernatesti 6
1090 DOLJ Cetate 5
1091 DOLJ Cioroiasi 2
1092 DOLJ Ciupercenii Noi 3
1093 DOLJ Cosoveni 1
1094 DOLJ Cotofenii din Dos 3
1095 DOLJ Cotofenii din Fata 3
1096 DOLJ Daneti 3
1097 DOLJ Desa 5
1098 DOLJ Diosti 1
1099 DOLJ Dobresti 4
1100 DOLJ Dobrotesti 1
1101 DOLJ Dragotesti 4
1102 DOLJ Dranic 2
1103 DOLJ Farcas 2
1104 DOLJ Galicea Mare 2
1105 DOLJ Galiciuica 1
1106 DOLJ Ghercesti 2
1107 DOLJ Ghidici 1
1108 DOLJ Ghindeni 1
1109 DOLJ Gighera 3
1110 DOLJ Gângiova 2
1111 DOLJ Giubega 1
1112 DOLJ Giurgita 1
1113 DOLJ Gogosu 2
1114 DOLJ Goicea 2
1115 DOLJ Goiesti 2
1116 DOLJ Grecesti 2
1117 DOLJ Întorsura 1
1118 DOLJ Isalnita 2
1119 DOLJ Izvoare 2
1120 DOLJ Leu 1
1121 DOLJ Lipovu 1
1122 DOLJ Macesu de Jos 2
1123 DOLJ Macesu de Sus 4
1124 DOLJ Maglavit 2
1125 DOLJ Malu Mare 4
1126 DOLJ Mârsani 1
1127 DOLJ Melinesti 4
1128 DOLJ Mischii 2
1129 DOLJ Motatei 2
1130 DOLJ Murgasi 2
1131 DOLJ Negoi 2
1132 DOLJ Orodel 1
1133 DOLJ Ostroveni 3
1134 DOLJ Perisor 1
1135 DOLJ Pielesti 2
1136 DOLJ Piscu Vechi 2
1137 DOLJ Plenita 3
1138 DOLJ Plesoi 2
1139 DOLJ Podari 3
1140 DOLJ Poiana Mare 2
1141 DOLJ Predesti 2
1142 DOLJ Radovan 2
1143 DOLJ Rast 2
1144 DOLJ Robanesti 2
1145 DOLJ Rojiste 1
1146 DOLJ Sadova 1
1147 DOLJ Salcuta 2
1148 DOLJ Scaesti 2
1149 DOLJ Seaca de Câmp 1
1150 DOLJ Seaca de Padure 2
1151 DOLJ Secu 2
1152 DOLJ Silistea Crucii 1
1153 DOLJ Simnicu de Sus 3
1154 DOLJ Sopot 2
1155 DOLJ Talpas 1
1156 DOLJ Teasc 1
1157 DOLJ Terpezita 2
1158 DOLJ Teslui 2
1159 DOLJ Tuglui 3
1160 DOLJ Unirea 2
1161 DOLJ Urzicuta 2
1162 DOLJ Valea Stanciului 2
1163 DOLJ Vârtop 1
1164 DOLJ Vârvoru de Jos 3
1165 DOLJ Vela 2
1166 DOLJ Verbita 3
1167 GALATI Balabanesti 3
1168 GALATI Balasesti 4
1169 GALATI Baleni 4
1170 GALATI Baneasa 3
1171 GALATI Barcea 2
1172 GALATI Beresti-Meria 5
1173 GALATI Brahasesti 5
1174 GALATI Branistea 4
1175 GALATI Buciumeni 2
1176 GALATI Cavadinesti 5
1177 GALATI Certesti 4
1178 GALATI Corni 2
1179 GALATI Corod 4
1180 GALATI Cosmesti 2
1181 GALATI Costache Negri 2
1182 GALATI Cuca 2
1183 GALATI Cudalbi 4
1184 GALATI Cuza Voda 3
1185 GALATI Draganesti 2
1186 GALATI Draguseni 2
1187 GALATI Fârtanesti 4
1188 GALATI Foltesti 5
1189 GALATI Frumusita 2
1190 GALATI Fundeni 4
1191 GALATI Ghidigeni 2
1192 GALATI Gohor 1
1193 GALATI Grivita 2
1194 GALATI Independenta 3
1195 GALATI Ivesti 2
1196 GALATI Jorasti 2
1197 GALATI Liesti 1
1198 GALATI Mastacani 3
1199 GALATI Matca 3
1200 GALATI Movileni 1
1201 GALATI Munteni 3
1202 GALATI Namoloasa 3
1203 GALATI Negrilesti 1
1204 GALATI Nicoresti 3
1205 GALATI Oancea 3
1206 GALATI Pechea 3
1207 GALATI Piscu 3
1208 GALATI Poiana 4
1209 GALATI Priponesti 1
1210 GALATI Radesti 2
1211 GALATI Rediu 3
1212 GALATI Scânteiesti 5
1213 GALATI Schela 1
1214 GALATI Sendreni 3
1215 GALATI Slobozia Conachi 1
1216 GALATI Smârdan 4
1217 GALATI Smulti 2
1218 GALATI Suceveni 3
1219 GALATI Tepu 3
1220 GALATI Tudor Vladimirescu 1
1221 GALATI Tulucesti 7
1222 GALATI Umbraresti 1
1223 GALATI Valea Marului 3
1224 GALATI Vânatori 3
1225 GALATI Varlezi 2
1226 GALATI Vladesti 3
1227 GIURGIU Adunatii-Copaceni 1
1228 GIURGIU Baneasa 3
1229 GIURGIU Bolintin-Deal 3
1230 GIURGIU Bucsani 6
1231 GIURGIU Bulbucata 1
1232 GIURGIU Buturugeni 1
1233 GIURGIU Calugareni 4
1234 GIURGIU Clejani 1
1235 GIURGIU Colibasi 3
1236 GIURGIU Comana 2
1237 GIURGIU Cosoba 1
1238 GIURGIU Crevedia Mare 1
1239 GIURGIU Daia 1
1240 GIURGIU Floresti-Stoenesti 2
1241 GIURGIU Fratesti 2
1242 GIURGIU Gaiseni 3
1243 GIURGIU Gaujani 1
1244 GIURGIU Ghimpati 3
1245 GIURGIU Gogosari 3
1246 GIURGIU Gostinari 3
1247 GIURGIU Gostinu 1
1248 GIURGIU Gradinari 3
1249 GIURGIU Greaca 2
1250 GIURGIU Herasti 3
1251 GIURGIU Hotarele 2
1252 GIURGIU Iepuresti 2
1253 GIURGIU Isvoarele 1
1254 GIURGIU Izvoarele 3
1255 GIURGIU Joita 1
1256 GIURGIU Letca Noua 1
1257 GIURGIU Malu 1
1258 GIURGIU Mârsa 2
1259 GIURGIU Mihai Bravu 3
1260 GIURGIU Ogrezeni 2
1261 GIURGIU Oinacu 2
1262 GIURGIU Prundu 3
1263 GIURGIU Putineiu 3
1264 GIURGIU Rasuceni 1
1265 GIURGIU Roata de Jos 3
1266 GIURGIU Sabareni 1
1267 GIURGIU Schitu 2
1268 GIURGIU Singureni 3
1269 GIURGIU Slobozia 1
1270 GIURGIU Stanesti 5
1271 GIURGIU Stoenesti 4
1272 GIURGIU Toporu 1
1273 GIURGIU Ulmi 4
1274 GIURGIU Valea Dragului 1
1275 GIURGIU Vânatorii Mici 1
1276 GIURGIU Varasti 3
1277 GIURGIU Vedea 2
1278 GORJ Albeni 2
1279 GORJ Alimpesti 4
1280 GORJ Aninoasa 4
1281 GORJ Arcani 5
1282 GORJ Baia de Fier 8
1283 GORJ Balanesti 4
1284 GORJ Balesti 2
1285 GORJ Bâlteni 2
1286 GORJ Barbatesti 2
1287 GORJ Bengesti-Ciocadia 4
1288 GORJ Berlesti 2
1289 GORJ Bolbosi 4
1290 GORJ Borascu 2
1291 GORJ Branesti 2
1292 GORJ Bumbesti-Pitic 2
1293 GORJ Bustuchin 4
1294 GORJ Câlnic 9
1295 GORJ Capreni 2
1296 GORJ Catunele 2
1297 GORJ Ciuperceni 3
1298 GORJ Crasna 7
1299 GORJ Cruset 2
1300 GORJ Danciulesti 3
1301 GORJ Danesti 2
1302 GORJ Dragotesti 4
1303 GORJ Dragutesti 2
1304 GORJ Farcasesti 2
1305 GORJ Glogova 6
1306 GORJ Godinesti 4
1307 GORJ Hurezani 4
1308 GORJ Ionesti 3
1309 GORJ Jupânesti 2
1310 GORJ Lelesti 4
1311 GORJ Licurici 2
1312 GORJ Logresti 2
1313 GORJ Matasari 4
1314 GORJ Musetesti 4
1315 GORJ Negomir 2
1316 GORJ Pades 6
1317 GORJ Pestisani 7
1318 GORJ Plopsoru 4
1319 GORJ Polovragi 9
1320 GORJ Prigoria 4
1321 GORJ Rosia de Amaradia 2
1322 GORJ Runcu 6
1323 GORJ Samarinesti 2
1324 GORJ Saulesti 3
1325 GORJ Schela 1
1326 GORJ Scoarta 5
1327 GORJ Slivilesti 4
1328 GORJ Stanesti 5
1329 GORJ Stejari 2
1330 GORJ Stoina 2
1331 GORJ Tântareni 2
1332 GORJ Telesti 6
1333 GORJ Turburea 2
1334 GORJ Turcinesti 4
1335 GORJ Urdari 2
1336 GORJ Vagiulesti 2
1337 GORJ Vladimir 5
1338 HARGHITA Atid 4
1339 HARGHITA Avramesti 2
1340 HARGHITA Bilbor 6
1341 HARGHITA Bradesti 2
1342 HARGHITA Capâlnita 3
1343 HARGHITA Cârta 4
1344 HARGHITA Ciceu 4
1345 HARGHITA Ciucsângeorgiu 5
1346 HARGHITA Ciumani 3
1347 HARGHITA Corbu 4
1348 HARGHITA Corund 5
1349 HARGHITA Cozmeni 6
1350 HARGHITA Danesti 2
1351 HARGHITA Dârjiu 8
1352 HARGHITA Dealu 2
1353 HARGHITA Ditrau 5
1354 HARGHITA Feliceni 4
1355 HARGHITA Frumoasa 5
1356 HARGHITA Galautas 2
1357 HARGHITA Joseni 4
1358 HARGHITA Lazarea 4
1359 HARGHITA Leliceni 4
1360 HARGHITA Lueta 3
1361 HARGHITA Lunca de Jos 5
1362 HARGHITA Lunca de Sus 3
1363 HARGHITA Lupeni 5
1364 HARGHITA Madaras 4
1365 HARGHITA Martinis 3
1366 HARGHITA Meresti 4
1367 HARGHITA Mihaileni 5
1368 HARGHITA Mugeni 4
1369 HARGHITA Ocland 4
1370 HARGHITA Pauleni-Ciuc 5
1371 HARGHITA Plaiesii de Jos 6
1372 HARGHITA Porumbeni 4
1373 HARGHITA Racu 4
1374 HARGHITA Remetea 6
1375 HARGHITA Sacel 2
1376 HARGHITA Sâncraieni 6
1377 HARGHITA Sândominic 6
1378 HARGHITA Sânmartin 3
1379 HARGHITA Sânsimion 5
1380 HARGHITA Sântimbru 4
1381 HARGHITA Sarmas 2
1382 HARGHITA Satu Mare 2
1383 HARGHITA Secuieni 1
1384 HARGHITA Siculeni 2
1385 HARGHITA simonesti 4
1386 HARGHITA Subcetate 5
1387 HARGHITA Suseni 3
1388 HARGHITA Tomesti 2
1389 HARGHITA Tulghes 6
1390 HARGHITA Tusnad 4
1391 HARGHITA Ulies 4
1392 HARGHITA Varsag 2
1393 HARGHITA Zetea 4
1394 HUNEDOARA Bacia 2
1395 HUNEDOARA Baia de Cris 6
1396 HUNEDOARA Baita 5
1397 HUNEDOARA Balsa 5
1398 HUNEDOARA Banita 10
1399 HUNEDOARA Baru 6
1400 HUNEDOARA Batrâna 4
1401 HUNEDOARA Beriu 4
1402 HUNEDOARA Blajeni 2
1403 HUNEDOARA Bosorod 10
1404 HUNEDOARA Branisca 4
1405 HUNEDOARA Bretea Româna 4
1406 HUNEDOARA Buces 4
1407 HUNEDOARA Bucuresci 4
1408 HUNEDOARA Bulzestii de Sus 4
1409 HUNEDOARA Bunila 5
1410 HUNEDOARA Burjuc 4
1411 HUNEDOARA Cârjiti 4
1412 HUNEDOARA Cerbal 3
1413 HUNEDOARA Certeju de Sus 3
1414 HUNEDOARA Criscior 4
1415 HUNEDOARA Densus 7
1416 HUNEDOARA Dobra 2
1417 HUNEDOARA General Berthelot 4
1418 HUNEDOARA Ghelari 4
1419 HUNEDOARA Gurasada 5
1420 HUNEDOARA Harau 4
1421 HUNEDOARA Ilia 4
1422 HUNEDOARA Orastioara de Sus 10
1423 HUNEDOARA Lapugiu de Jos 5
1424 HUNEDOARA Lelese 2
1425 HUNEDOARA Lunca Cernii de Jos 4
1426 HUNEDOARA Luncoiu de Jos 2
1427 HUNEDOARA Martinesti 2
1428 HUNEDOARA Pestisu Mic 4
1429 HUNEDOARA Pui 4
1430 HUNEDOARA Rachitova 6
1431 HUNEDOARA Rapoltu Mare 5
1432 HUNEDOARA Râu de Mori 6
1433 HUNEDOARA Ribita 5
1434 HUNEDOARA Romos 4
1435 HUNEDOARA Salasu de Sus 6
1436 HUNEDOARA Sântamaria-Orlea 6
1437 HUNEDOARA Sarmizegetusa 7
1438 HUNEDOARA Soimus 6
1439 HUNEDOARA Teliucu Inferior 3
1440 HUNEDOARA Tomesti 2
1441 HUNEDOARA Toplita 7
1442 HUNEDOARA Totesti 5
1443 HUNEDOARA Turdas 2
1444 HUNEDOARA Valisoara 4
1445 HUNEDOARA Vetel 4
1446 HUNEDOARA Vorta 3
1447 HUNEDOARA Zam 5
1448 IALOMITA Adâncata 2
1449 IALOMITA Albesti 2
1450 IALOMITA Alexeni 2
1451 IALOMITA Andrasesti 3
1452 IALOMITA Armasesti 3
1453 IALOMITA Axintele 3
1454 IALOMITA Balaciu 3
1455 IALOMITA Barcanesti 4
1456 IALOMITA Boranesti 1
1457 IALOMITA Bordusani 4
1458 IALOMITA Brazii 4
1459 IALOMITA Bucu 1
1460 IALOMITA Buesti 1
1461 IALOMITA Ciocârlia 1
1462 IALOMITA Ciochina 1
1463 IALOMITA Ciulnita 1
1464 IALOMITA Cocora 1
1465 IALOMITA Colelia 1
1466 IALOMITA Cosâmbesti 2
1467 IALOMITA Cosereni 3
1468 IALOMITA Dragoesti 2
1469 IALOMITA Dridu 3
1470 IALOMITA Facaeni 1
1471 IALOMITA Gârbovi 1
1472 IALOMITA Gheorghe Doja 1
1473 IALOMITA Gheorghe Lazar 1
1474 IALOMITA Giurgeni 4
1475 IALOMITA Grindu 2
1476 IALOMITA Grivita 2
1477 IALOMITA Gura Ialomitei 2
1478 IALOMITA Ion Roata 3
1479 IALOMITA Jilavele 3
1480 IALOMITA Maia 4
1481 IALOMITA Manasia 3
1482 IALOMITA Marculesti 1
1483 IALOMITA Mihail Kogalniceanu 1
1484 IALOMITA Milosesti 1
1485 IALOMITA Moldoveni 1
1486 IALOMITA Movila 1
1487 IALOMITA Movilita 2
1488 IALOMITA Munteni-Buzau 1
1489 IALOMITA Ograda 1
1490 IALOMITA Perieti 1
1491 IALOMITA Platonesti 1
1492 IALOMITA Reviga 1
1493 IALOMITA Rosiori 1
1494 IALOMITA Salcioara 1
1495 IALOMITA Sarateni 4
1496 IALOMITA Saveni 5
1497 IALOMITA Scânteia 1
1498 IALOMITA Sfântu Gheorghe 1
1499 IALOMITA Sinesti 3
1500 IALOMITA Stelnica 4
1501 IALOMITA Suditi 1
1502 IALOMITA Traian 2
1503 IALOMITA Valea Ciorii 1
1504 IALOMITA Valea Macrisului 1
1505 IALOMITA Vladeni 2
1506 IASI Alexandru I. Cuza 1
1507 IASI Andrieseni 2
1508 IASI Aroneanu 3
1509 IASI Bals 1
1510 IASI Baltati 4
1511 IASI Bârnova 5
1512 IASI Belcesti 2
1513 IASI Bivolari 2
1514 IASI Braesti 4
1515 IASI Butea 1
1516 IASI Ceplenita 1
1517 IASI Ciohorani 1
1518 IASI Ciortesti 1
1519 IASI Ciurea 4
1520 IASI Coarnele Caprei 1
1521 IASI Osoi 1
1522 IASI Costesti 1
1523 IASI Costuleni 1
1524 IASI Cotnari 5
1525 IASI Cozmesti 3
1526 IASI Cristesti 2
1527 IASI Cucuteni 4
1528 IASI Dagâta 2
1529 IASI Deleni 4
1530 IASI Dobrovat 5
1531 IASI Dolhesti 4
1532 IASI Draguseni 2
1533 IASI Dumesti 3
1534 IASI Erbiceni 1
1535 IASI Fantanele 1
1536 IASI Focuri 1
1537 IASI Golaiesti 2
1538 IASI Gorban 2
1539 IASI Grajduri 3
1540 IASI Gropnita 1
1541 IASI Grozesti 2
1542 IASI Halaucesti 1
1543 IASI Harmanesti 1
1544 IASI Helesteni 1
1545 IASI Holboca 2
1546 IASI Horlesti 2
1547 IASI Ion Neculce 1
1548 IASI Ipatele 2
1549 IASI Lespezi 2
1550 IASI Letcani 4
1551 IASI Lungani 1
1552 IASI Madârjac 3
1553 IASI Mircesti 2
1554 IASI Mironeasa 4
1555 IASI Miroslava 3
1556 IASI Miroslovesti 1
1557 IASI Mogosesti 2
1558 IASI Mogosesti-Siret 1
1559 IASI Mosna 2
1560 IASI Motca 2
1561 IASI Movileni 1
1562 IASI Oteleni 2
1563 IASI Plugari 1
1564 IASI Podu Iloaiei 1
1565 IASI Popesti 2
1566 IASI Popricani 2
1567 IASI Prisacani 2
1568 IASI Probota 2
1569 IASI Rachiteni 1
1570 IASI Raducaneni 4
1571 IASI Rediu 3
1572 IASI Românesti 1
1573 IASI Roscani 2
1574 IASI Ruginoasa 2
1575 IASI Scânteia 1
1576 IASI Scheia 4
1577 IASI Schitu Duca 4
1578 IASI Scobinti 2
1579 IASI Sinesti 3
1580 IASI Sipote 1
1581 IASI Siretel 3
1582 IASI Stolniceni-Prajescu 1
1583 IASI Strunga 5
1584 IASI Tansa 2
1585 IASI Tatarusi 3
1586 IASI Tibana 3
1587 IASI Tibanesti 2
1588 IASI Tiganasi 1
1589 IASI Todiresti 2
1590 IASI Tomesti 2
1591 IASI Trifesti 2
1592 IASI Tutora 2
1593 IASI Bosia 4
1594 IASI Valea Lupului 1
1595 IASI Valea Seaca 2
1596 IASI Vânatori 2
1597 IASI Victoria 2
1598 IASI Vladeni 2
1599 IASI Voinesti 6
1600 ILFOV 1 Decembrie 2
1601 ILFOV Afumati 1
1602 ILFOV Balotesti 2
1603 ILFOV Berceni 1
1604 ILFOV Bragadiru 2
1605 ILFOV Branesti 2
1606 ILFOV Cernica 4
1607 ILFOV Chiajna 2
1608 ILFOV Chitila 2
1609 ILFOV Ciolpani 3
1610 ILFOV Ciorogârla 2
1611 ILFOV Clinceni 2
1612 ILFOV Copaceni 2
1613 ILFOV Corbeanca 2
1614 ILFOV Cornetu 2
1615 ILFOV Darasti-Ilfov 2
1616 ILFOV Dascalu 1
1617 ILFOV Dobroesti 3
1618 ILFOV Domnesti 4
1619 ILFOV Dragomiresti-Vale 2
1620 ILFOV Ganeasa 2
1621 ILFOV Glina 1
1622 ILFOV Gradistea 3
1623 ILFOV Gruiu 4
1624 ILFOV Jilava 1
1625 ILFOV Magurele 3
1626 ILFOV Moara Vlasiei 3
1627 ILFOV Mogosoaia 7
1628 ILFOV Nuci 3
1629 ILFOV Pantelimon 3
1630 ILFOV Peris 4
1631 ILFOV Petrachioaia 1
1632 ILFOV Stefanestii de Jos 2
1633 ILFOV Tunari 2
1634 ILFOV Vidra 6
1635 MARAMURES Ardusat 2
1636 MARAMURES Arinis 2
1637 MARAMURES Asuaju de Sus 5
1638 MARAMURES Baita de sub Codru 5
1639 MARAMURES Baiut 5
1640 MARAMURES Bârsana 9
1641 MARAMURES Basesti 5
1642 MARAMURES Bicaz 5
1643 MARAMURES Bistra 6
1644 MARAMURES Bocicoiu Mare 4
1645 MARAMURES Bogdan Voda 5
1646 MARAMURES Boiu Mare 6
1647 MARAMURES Botiza 7
1648 MARAMURES Budesti 2
1649 MARAMURES Calinesti 1
1650 MARAMURES Câmpulung la Tisa 4
1651 MARAMURES Cernesti 5
1652 MARAMURES Cicârlau 5
1653 MARAMURES Coas 4
1654 MARAMURES Coltau 4
1655 MARAMURES Copalnic-Manastur 5
1656 MARAMURES Coroieni 6
1657 MARAMURES Cupseni 4
1658 MARAMURES Desesti 10
1659 MARAMURES Dumbravita 4
1660 MARAMURES Farcasa 5
1661 MARAMURES Gârdani 2
1662 MARAMURES Giulesti 5
1663 MARAMURES Grosi 3
1664 MARAMURES Grosii tiblesusui 3
1665 MARAMURES Ieud 9
1666 MARAMURES Lapus 5
1667 MARAMURES Leordina 4
1668 MARAMURES Miresu Mare 3
1669 MARAMURES Moisei 7
1670 MARAMURES Oarta de Jos 4
1671 MARAMURES Oncesti 2
1672 MARAMURES Petrova 5
1673 MARAMURES Poienile de sub Munte 6
1674 MARAMURES Poienile Izei 9
1675 MARAMURES Recea 4
1676 MARAMURES Remetea Chioarului 5
1677 MARAMURES Remeti 7
1678 MARAMURES Repedea 4
1679 MARAMURES Rona de Jos 7
1680 MARAMURES Rona de Sus 6
1681 MARAMURES Rozavlea 5
1682 MARAMURES Ruscova 4
1683 MARAMURES Sacalaseni 4
1684 MARAMURES Sacel 2
1685 MARAMURES Salsig 2
1686 MARAMURES Sapânta 8
1687 MARAMURES Sarasau 4
1688 MARAMURES Satulung 7
1689 MARAMURES Sieu 6
1690 MARAMURES Sisesti 9
1691 MARAMURES Strâmtura 3
1692 MARAMURES Suciu de Sus 6
1693 MARAMURES Vadu Izei 6
1694 MARAMURES Valea Chioarului 4
1695 MARAMURES Vima Mica 4
1696 MARAMURES Viseu de Jos 4
1697 MEHEDINTI Bâcles 2
1698 MEHEDINTI Bala 5
1699 MEHEDINTI Balacita 2
1700 MEHEDINTI Balta 6
1701 MEHEDINTI Bâlvanesti 4
1702 MEHEDINTI Branistea 4
1703 MEHEDINTI Breznita-Motru 2
1704 MEHEDINTI Breznita-Ocol 3
1705 MEHEDINTI Brosteni 2
1706 MEHEDINTI Burila Mare 3
1707 MEHEDINTI Butoiesti 4
1708 MEHEDINTI Cazanesti 1
1709 MEHEDINTI Ciresu 1
1710 MEHEDINTI Corcova 2
1711 MEHEDINTI Corlatel 2
1712 MEHEDINTI Cujmir 1
1713 MEHEDINTI Dârvari 1
1714 MEHEDINTI Devesel 2
1715 MEHEDINTI Dubova 4
1716 MEHEDINTI Dumbrava de Jos 2
1717 MEHEDINTI Eselnita 4
1718 MEHEDINTI Floresti 4
1719 MEHEDINTI Gârla Mare 3
1720 MEHEDINTI Godeanu 4
1721 MEHEDINTI Gogosu 2
1722 MEHEDINTI Greci 2
1723 MEHEDINTI Grozesti 2
1724 MEHEDINTI Gruia 2
1725 MEHEDINTI Hinova 4
1726 MEHEDINTI Husnicioara 2
1727 MEHEDINTI Ilovat 5
1728 MEHEDINTI Ilovita 4
1729 MEHEDINTI Isverna 4
1730 MEHEDINTI Izvoru Bârzii 6
1731 MEHEDINTI Jiana 2
1732 MEHEDINTI Livezile 2
1733 MEHEDINTI Malovat 3
1734 MEHEDINTI Obârsia de Câmp 3
1735 MEHEDINTI Obârsia-Closani 4
1736 MEHEDINTI Oprisor 2
1737 MEHEDINTI Padina 2
1738 MEHEDINTI Patulele 2
1739 MEHEDINTI Podeni 4
1740 MEHEDINTI Ponoarele 6
1741 MEHEDINTI Poroina Mare 2
1742 MEHEDINTI Pristol 2
1743 MEHEDINTI Prunisor 2
1744 MEHEDINTI Punghina 2
1745 MEHEDINTI Rogova 2
1746 MEHEDINTI Salcia 2
1747 MEHEDINTI Simian 3
1748 MEHEDINTI Sisesti 9
1749 MEHEDINTI Sovarna 4
1750 MEHEDINTI Stângaceaua 2
1751 MEHEDINTI Svinita 8
1752 MEHEDINTI Tâmna 2
1753 MEHEDINTI Vânatori 1
1754 MEHEDINTI Vânjulet 2
1755 MEHEDINTI Vladaia 2
1756 MEHEDINTI Voloiac 2
1757 MEHEDINTI Vrata 2
1758 MURES Acatari 2
1759 MURES Adamus 4
1760 MURES Albesti 2
1761 MURES Alunis 2
1762 MURES Apold 5
1763 MURES Atintis 2
1764 MURES Bagaciu 4
1765 MURES Bahnea 6
1766 MURES Bala 5
1767 MURES Balauseri 2
1768 MURES Band 4
1769 MURES Batos 4
1770 MURES Beica de Jos 4
1771 MURES Bereni 4
1772 MURES Bichis 4
1773 MURES Bogata 2
1774 MURES Brâncovenesti 5
1775 MURES Breaza 4
1776 MURES Ceuasu de Câmpie 5
1777 MURES Chetani 2
1778 MURES Chibed 2
1779 MURES Chiheru de Jos 4
1780 MURES Coroisânmartin 2
1781 MURES Corunca 4
1782 MURES Cozma 4
1783 MURES Craciunesti 4
1784 MURES Craiesti 2
1785 MURES Cristesti 2
1786 MURES Cucerdea 2
1787 MURES Cuci 4
1788 MURES Danes 4
1789 MURES Deda 4
1790 MURES Eremitu 5
1791 MURES Ernei 4
1792 MURES Fântânele 1
1793 MURES Faragau 3
1794 MURES Galesti 4
1795 MURES Ganesti 4
1796 MURES Gheorghe Doja 1
1797 MURES Ghindari 4
1798 MURES Glodeni 2
1799 MURES Gornesti 4
1800 MURES Grebenisu de Câmpie 2
1801 MURES Gurghiu 5
1802 MURES Hodac 3
1803 MURES Hodosa 4
1804 MURES Ibanesti 4
1805 MURES Iclanzel 4
1806 MURES Ideciu de Jos 3
1807 MURES Livezeni 2
1808 MURES Lunca 2
1809 MURES Lunca Bradului 4
1810 MURES Madaras 4
1811 MURES Magherani 2
1812 MURES Mica 4
1813 MURES Mihesu de Câmpie 2
1814 MURES Nades 5
1815 MURES Neaua 4
1816 MURES Ogra 4
1817 MURES Panet 4
1818 MURES Papiu Ilarian 2
1819 MURES Pasareni 4
1820 MURES Petelea 4
1821 MURES Pogaceaua 2
1822 MURES Rastolita 7
1823 MURES Râciu 4
1824 MURES Rusii-Munti 2
1825 MURES Sâncraiu de Mures 4
1826 MURES Sângeorgiu de Mures 5
1827 MURES Sânger 2
1828 MURES Sânpaul 4
1829 MURES Sânpetru de Câmpie 4
1830 MURES Sântana de Mures 4
1831 MURES Sarateni 4
1832 MURES Saschiz 9
1833 MURES Saulia 2
1834 MURES Sincai 2
1835 MURES Solovastru 4
1836 MURES Stânceni 4
1837 MURES Suplac 4
1838 MURES Suseni 3
1839 MURES Taureni 2
1840 MURES Valea Larga 2
1841 MURES Vânatori 5
1842 MURES Vargata 4
1843 MURES Vatava 2
1844 MURES Vetca 4
1845 MURES Viisoara 1
1846 MURES Voivodeni 4
1847 MURES Zagar 4
1848 MURES Zau de Câmpie 5
1849 NEAMT Agapia 9
1850 NEAMT Alexandru cel Bun 7
1851 NEAMT Bahna 5
1852 NEAMT Bârgauani 4
1853 NEAMT Bicaz-Chei 6
1854 NEAMT Bicazu Ardelean 7
1855 NEAMT Bira 4
1856 NEAMT Bodesti 2
1857 NEAMT Boghicea 2
1858 NEAMT Borca 6
1859 NEAMT Borlesti 4
1860 NEAMT Botesti 4
1861 NEAMT Bozieni 2
1862 NEAMT Brusturi 2
1863 NEAMT Cândesti 3
1864 NEAMT Cordun 4
1865 NEAMT Costisa 2
1866 NEAMT Cracaoani 5
1867 NEAMT Damuc 6
1868 NEAMT Dobreni 3
1869 NEAMT Dochia 2
1870 NEAMT Doljesti 4
1871 NEAMT Draganesti 2
1872 NEAMT Dragomiresti 4
1873 NEAMT Dulcesti 2
1874 NEAMT Dumbrava Rosie 2
1875 NEAMT Farcasa 5
1876 NEAMT Faurei 4
1877 NEAMT Gâdinti 4
1878 NEAMT Gârcina 5
1879 NEAMT Gheraesti 4
1880 NEAMT Ghindaoani 3
1881 NEAMT Girov 4
1882 NEAMT Grinties 5
1883 NEAMT Grumazesti 6
1884 NEAMT Hangu 5
1885 NEAMT Horia 1
1886 NEAMT Icusesti 2
1887 NEAMT Ion Creanga 2
1888 NEAMT Margineni 4
1889 NEAMT Moldoveni 1
1890 NEAMT Negresti 4
1891 NEAMT Oniceni 2
1892 NEAMT Pâncesti 2
1893 NEAMT Pângarati 7
1894 NEAMT Pastraveni 4
1895 NEAMT Petricani 4
1896 NEAMT Piatra soimului 5
1897 NEAMT Pipirig 6
1898 NEAMT Podoleni 2
1899 NEAMT Poiana Teiului 4
1900 NEAMT Poienari 2
1901 NEAMT Raucesti 4
1902 NEAMT Razboieni 4
1903 NEAMT Rediu 3
1904 NEAMT Români 4
1905 NEAMT Ruginoasa 2
1906 NEAMT Sabaoani 4
1907 NEAMT Sagna 4
1908 NEAMT Savinesti 2
1909 NEAMT Secuieni 1
1910 NEAMT Stanita 2
1911 NEAMT Stefan Cel Mare 1
1912 NEAMT Tamaseni 2
1913 NEAMT Tarcau 7
1914 NEAMT Tasca 3
1915 NEAMT Tazlau 7
1916 NEAMT Tibucani 2
1917 NEAMT Timisesti 3
1918 NEAMT Trifesti 2
1919 NEAMT Tupilati 4
1920 NEAMT Urecheni 4
1921 NEAMT Valea Ursului 2
1922 NEAMT Valeni 2
1923 NEAMT Vânatori-Neamt 9
1924 NEAMT Zanesti 4
1925 OLT Babiciu 2
1926 OLT Gavanesti 1
1927 OLT Balteni 2
1928 OLT Barasti 2
1929 OLT Bârza 2
1930 OLT Bobicesti 2
1931 OLT Brâncoveni 4
1932 OLT Brastavatu 1
1933 OLT Brebeni 1
1934 OLT Bucinisu 1
1935 OLT Calui 4
1936 OLT Cârlogani 2
1937 OLT Cezieni 1
1938 OLT Cilieni 2
1939 OLT Colonesti 2
1940 OLT Corbu 4
1941 OLT Coteana 2
1942 OLT Crâmpoia 1
1943 OLT Cungrea 2
1944 OLT Curtisoara 2
1945 OLT Daneasa 2
1946 OLT Deveselu 1
1947 OLT Dobretu 2
1948 OLT Dobrosloveni 4
1949 OLT Dobroteasa 2
1950 OLT Dobrun 2
1951 OLT Draghiceni 1
1952 OLT Fagetelu 3
1953 OLT Falcoiu 3
1954 OLT Farcasele 2
1955 OLT Ganeasa 2
1956 OLT Gârcov 2
1957 OLT Gavanesti 1
1958 OLT Ghimpeteni 1
1959 OLT Giuvarasti 2
1960 OLT Gostavatu 3
1961 OLT Gradinari 3
1962 OLT Gradinile 1
1963 OLT Grojdibodu 2
1964 OLT Gura Padinii 2
1965 OLT Ianca 2
1966 OLT Iancu Jianu 2
1967 OLT Icoana 1
1968 OLT Ipotesti 3
1969 OLT Izbiceni 2
1970 OLT Izvoarele 3
1971 OLT Leleasca 2
1972 OLT Maruntei 2
1973 OLT Mihaesti 4
1974 OLT Ulmi 3
1975 OLT Morunglav 2
1976 OLT Movileni 1
1977 OLT Nicolae Titulescu 2
1978 OLT Obârsia 2
1979 OLT Oboga 4
1980 OLT Oporelu 4
1981 OLT Optasi-Magura 2
1982 OLT Orlea 2
1983 OLT Osica De Jos 1
1984 OLT Osica De Sus 1
1985 OLT Ptrscoveni 2
1986 OLT Perieti 1
1987 OLT Plesoiu 2
1988 OLT Poboru 4
1989 OLT Priseaca 3
1990 OLT Radomiresti 2
1991 OLT Redea 1
1992 OLT Rotunda 1
1993 OLT Rusanesti 1
1994 OLT Sâmburesti 3
1995 OLT Sârbii-Magura 2
1996 OLT Scarisoara 2
1997 OLT Schitu 2
1998 OLT Seaca 1
1999 OLT Serbanesti 1
2000 OLT Slatioara 7
2001 OLT Sopârlita 1
2002 OLT Spineni 3
2003 OLT Sprâncenata 1
2004 OLT Stefan Cel Mare 1
2005 OLT Stoenesti 4
2006 OLT Stoicanesti 2
2007 OLT Strejesti 2
2008 OLT Studina 1
2009 OLT Tatulesti 2
2010 OLT Teslui 2
2011 OLT Tia Mare 2
2012 OLT Topana 3
2013 OLT Traian 2
2014 OLT Tufeni 1
2015 OLT Urzica 1
2016 OLT Vadastra 2
2017 OLT Vadastrita 1
2018 OLT Vâlcele 7
2019 OLT Valea Mare 1
2020 OLT Valeni 2
2021 OLT Verguleasa 2
2022 OLT Visina 1
2023 OLT Visina Noua 1
2024 OLT Vitomiresti 3
2025 OLT Vladila 1
2026 OLT Voineasa 1
2027 OLT Vulpeni 1
2028 OLT Vulturesti 2
2029 PRAHOVA Adunati 2
2030 PRAHOVA Albesti-Paleologu 2
2031 PRAHOVA Alunis 2
2032 PRAHOVA Apostolache 3
2033 PRAHOVA Aricestii Rahtivani 2
2034 PRAHOVA Aricestii Zeletin 2
2035 PRAHOVA Cocorastii Mislii 2
2036 PRAHOVA Baba Ana 3
2037 PRAHOVA Balta Doamnei 3
2038 PRAHOVA Baltesti 2
2039 PRAHOVA Banesti 4
2040 PRAHOVA Barcanesti 4
2041 PRAHOVA Batrâni 4
2042 PRAHOVA Berceni 1
2043 PRAHOVA Bertea 6
2044 PRAHOVA Blejoi 3
2045 PRAHOVA Boldesti-Gradistea 3
2046 PRAHOVA Brazi 4
2047 PRAHOVA Brebu 5
2048 PRAHOVA Bucov 4
2049 PRAHOVA Calugareni 4
2050 PRAHOVA Carbunesti 4
2051 PRAHOVA Ceptura 2
2052 PRAHOVA Cerasu 4
2053 PRAHOVA Chiojdeanca 4
2054 PRAHOVA Ciorani 1
2055 PRAHOVA Cocorastii Colt 1
2056 PRAHOVA Colceag 3
2057 PRAHOVA Cornu 4
2058 PRAHOVA Cosminele 2
2059 PRAHOVA Draganesti 2
2060 PRAHOVA Drajna 4
2061 PRAHOVA Dumbrava 2
2062 PRAHOVA Dumbravesti 2
2063 PRAHOVA Fântânele 2
2064 PRAHOVA Filipestii de Padure 4
2065 PRAHOVA Filipestii de Târg 4
2066 PRAHOVA Floresti 4
2067 PRAHOVA Fulga 1
2068 PRAHOVA Gherghita 5
2069 PRAHOVA Gorgota 2
2070 PRAHOVA Gornet 2
2071 PRAHOVA Gornet-Cricov 2
2072 PRAHOVA Gura Vadului 2
2073 PRAHOVA Gura Vitioarei 2
2074 PRAHOVA Iordacheanu 4
2075 PRAHOVA Izvoarele 3
2076 PRAHOVA Jugureni 2
2077 PRAHOVA Lapos 3
2078 PRAHOVA Lipanesti 3
2079 PRAHOVA Magurele 3
2080 PRAHOVA Magureni 3
2081 PRAHOVA Manesti 4
2082 PRAHOVA Olari 2
2083 PRAHOVA Pacureti 2
2084 PRAHOVA Paulesti 2
2085 PRAHOVA Plopu 2
2086 PRAHOVA Podenii Noi 2
2087 PRAHOVA Poiana Câmpina 3
2088 PRAHOVA Poienarii Burchii 1
2089 PRAHOVA Posesti 4
2090 PRAHOVA Predeal-Sarari 2
2091 PRAHOVA Provita de Jos 2
2092 PRAHOVA Provita de Sus 4
2093 PRAHOVA Puchenii Mari 3
2094 PRAHOVA Râfov 3
2095 PRAHOVA Salcia 2
2096 PRAHOVA Salciile 1
2097 PRAHOVA Sângeru 4
2098 PRAHOVA Scorteni 2
2099 PRAHOVA Secaria 3
2100 PRAHOVA Sirna 3
2101 PRAHOVA Soimari 2
2102 PRAHOVA Sotrile 2
2103 PRAHOVA Starchiojd 4
2104 PRAHOVA Stefesti 4
2105 PRAHOVA Surani 2
2106 PRAHOVA Talea 2
2107 PRAHOVA Targsoru Vechi 4
2108 PRAHOVA Tataru 3
2109 PRAHOVA Teisani 4
2110 PRAHOVA Telega 5
2111 PRAHOVA Tinosu 2
2112 PRAHOVA Tomsani 2
2113 PRAHOVA Vadu Sapat 3
2114 PRAHOVA Vâlcanesti 2
2115 PRAHOVA Valea Calugareasca 4
2116 PRAHOVA Valea Doftanei 4
2117 PRAHOVA Varbilau 2
2118 SALAJ Agrij 2
2119 SALAJ Almasu 4
2120 SALAJ Babeni 4
2121 SALAJ Balan 2
2122 SALAJ Banisor 2
2123 SALAJ Benesat 2
2124 SALAJ Bobota 3
2125 SALAJ Bocsa 3
2126 SALAJ Boghis 3
2127 SALAJ Buciumi 4
2128 SALAJ Camar 3
2129 SALAJ Carastelec 2
2130 SALAJ Chiesd 2
2131 SALAJ Cizer 5
2132 SALAJ Coseiu 4
2133 SALAJ Crasna 7
2134 SALAJ Creaca 3
2135 SALAJ Criseni 2
2136 SALAJ Cristolt 4
2137 SALAJ Cuzaplac 2
2138 SALAJ Dobrin 3
2139 SALAJ Dragu 3
2140 SALAJ Fildu de Jos 6
2141 SALAJ Gâlgau 4
2142 SALAJ Gârbou 4
2143 SALAJ Halmasd 2
2144 SALAJ Hereclean 2
2145 SALAJ Hida 4
2146 SALAJ Horoatu Crasnei 5
2147 SALAJ Ileanda 5
2148 SALAJ Ip 4
2149 SALAJ Letca 3
2150 SALAJ Lozna 1
2151 SALAJ Maeriste 4
2152 SALAJ Marca 4
2153 SALAJ Mesesenii de Jos 6
2154 SALAJ Mirsid 4
2155 SALAJ Napradea 4
2156 SALAJ Nusfalau 5
2157 SALAJ Pericei 3
2158 SALAJ Plopis 3
2159 SALAJ Poiana Blenchii 5
2160 SALAJ Românasi 6
2161 SALAJ Rus 3
2162 SALAJ Sâg 3
2163 SALAJ Salatig 4
2164 SALAJ Samsud 2
2165 SALAJ Sânmihaiu Almasului 4
2166 SALAJ Sarmasag 2
2167 SALAJ Simisna 2
2168 SALAJ Somes-Odorhei 3
2169 SALAJ Surduc 3
2170 SALAJ Treznea 4
2171 SALAJ Valcau de Jos 3
2172 SALAJ Vârsolt 4
2173 SALAJ Zalha 3
2174 SALAJ Zimbor 4
2175 SATU MARE Acâs 3
2176 SATU MARE Agris 2
2177 SATU MARE Andrid 2
2178 SATU MARE Apa 2
2179 SATU MARE Bârsau 2
2180 SATU MARE Batarci 3
2181 SATU MARE Beltiug 2
2182 SATU MARE Berveni 2
2183 SATU MARE Bixad 3
2184 SATU MARE Bogdand 6
2185 SATU MARE Botiz 2
2186 SATU MARE Calinesti-Oas 6
2187 SATU MARE Camarzana 3
2188 SATU MARE Camin 1
2189 SATU MARE Capleni 1
2190 SATU MARE Cauas 2
2191 SATU MARE Cehal 2
2192 SATU MARE Certeze 5
2193 SATU MARE Ciumesti 1
2194 SATU MARE Craidorolt 1
2195 SATU MARE Crucisor 2
2196 SATU MARE Culciu Mare 1
2197 SATU MARE Doba 1
2198 SATU MARE Dorolt 2
2199 SATU MARE Foieni 2
2200 SATU MARE Gherta Mica 2
2201 SATU MARE Halmeu 1
2202 SATU MARE Hodod 3
2203 SATU MARE Homoroade 5
2204 SATU MARE Lazuri 3
2205 SATU MARE Livada 1
2206 SATU MARE Mediesu Aurit 4
2207 SATU MARE Micula 2
2208 SATU MARE Moftin 1
2209 SATU MARE Odoreu 1
2210 SATU MARE Orasu Nou 6
2211 SATU MARE Paulesti 2
2212 SATU MARE Petresti 2
2213 SATU MARE Pir 4
2214 SATU MARE Piscolt 3
2215 SATU MARE Pomi 3
2216 SATU MARE Porumbesti 1
2217 SATU MARE Sacaseni 4
2218 SATU MARE Sanislau 2
2219 SATU MARE Santau 2
2220 SATU MARE Sauca 1
2221 SATU MARE Socond 4
2222 SATU MARE Supur 4
2223 SATU MARE Tarna Mare 3
2224 SATU MARE Târsolt 3
2225 SATU MARE Terebesti 2
2226 SATU MARE Tiream 1
2227 SATU MARE Turt 4
2228 SATU MARE Turulung 2
2229 SATU MARE Urziceni 1
2230 SATU MARE Valea Vinului 3
2231 SATU MARE Vama 5
2232 SATU MARE Vetis 2
2233 SATU MARE Viile Satu Mare 2
2234 SIBIU Alma 4
2235 SIBIU Altina 6
2236 SIBIU Apoldu de Jos 5
2237 SIBIU Arpasu de Jos 6
2238 SIBIU Atel 4
2239 SIBIU Axente Sever 5
2240 SIBIU Biertan 9
2241 SIBIU Bârghis 2
2242 SIBIU Blajel 2
2243 SIBIU Boita 7
2244 SIBIU Bradeni 4
2245 SIBIU Brateiu 4
2246 SIBIU Bruiu 4
2247 SIBIU Cârta 4
2248 SIBIU Cârtisoara 7
2249 SIBIU Chirpar 4
2250 SIBIU Cristian 5
2251 SIBIU Dârlos 4
2252 SIBIU Gura Râului 6
2253 SIBIU Hoghilag 4
2254 SIBIU Iacobeni 4
2255 SIBIU Jina 6
2256 SIBIU Laslea 4
2257 SIBIU Loamnes 2
2258 SIBIU Ludos 2
2259 SIBIU Marpod 2
2260 SIBIU Merghindeal 4
2261 SIBIU Micasasa 4
2262 SIBIU Mihaileni 5
2263 SIBIU Mosna 2
2264 SIBIU Nocrich 4
2265 SIBIU Orlat 7
2266 SIBIU Pauca 4
2267 SIBIU Poiana Sibiului 5
2268 SIBIU Poplaca 4
2269 SIBIU Porumbacu de Jos 5
2270 SIBIU Racovita 3
2271 SIBIU Rasinari 8
2272 SIBIU Râu Sadului 5
2273 SIBIU Rosia 4
2274 SIBIU Sadu 7
2275 SIBIU Seica Mare 4
2276 SIBIU Seica Mica 4
2277 SIBIU Selimbar 2
2278 SIBIU Slimnic 5
2279 SIBIU Sura Mare 4
2280 SIBIU Sura Mica 2
2281 SIBIU Târnava 2
2282 SIBIU Tilisca 7
2283 SIBIU Turnu Rosu 6
2284 SIBIU Valea Viilor 9
2285 SIBIU Vurpar 4
2286 SUCEAVA Adâncata 2
2287 SUCEAVA Arbore 9
2288 SUCEAVA Baia 5
2289 SUCEAVA Balaceana 3
2290 SUCEAVA Balcauti 2
2291 SUCEAVA Berchisesti 1
2292 SUCEAVA Bilca 3
2293 SUCEAVA Bogdanesti 2
2294 SUCEAVA Boroaia 4
2295 SUCEAVA Bosanci 3
2296 SUCEAVA Botosana 3
2297 SUCEAVA Breaza 4
2298 SUCEAVA Brodina 3
2299 SUCEAVA Bunesti 2
2300 SUCEAVA Burla 2
2301 SUCEAVA Pârtestii de Sus 4
2302 SUCEAVA Calafindesti 3
2303 SUCEAVA Capu Câmpului 3
2304 SUCEAVA Cârlibaba 4
2305 SUCEAVA Ciocanesti 2
2306 SUCEAVA Ciprian Porumbescu 3
2307 SUCEAVA Comanesti 4
2308 SUCEAVA Cornu Luncii 2
2309 SUCEAVA Cosna 3
2310 SUCEAVA Crucea 3
2311 SUCEAVA Darmanesti 2
2312 SUCEAVA Dolhesti 4
2313 SUCEAVA Dorna Candrenilor 5
2314 SUCEAVA Dorna-Arini 4
2315 SUCEAVA Dornesti 2
2316 SUCEAVA Dragoiesti 4
2317 SUCEAVA Draguseni 2
2318 SUCEAVA Dumbraveni 2
2319 SUCEAVA Fântâna Mare 2
2320 SUCEAVA Fântânele 1
2321 SUCEAVA Forasti 6
2322 SUCEAVA Fratautii Noi 3
2323 SUCEAVA Fratautii Vechi 3
2324 SUCEAVA Frumosu 3
2325 SUCEAVA Fundu Moldovei 8
2326 SUCEAVA Galanesti 3
2327 SUCEAVA Gramesti 4
2328 SUCEAVA Granicesti 2
2329 SUCEAVA Hântesti 4
2330 SUCEAVA Hârtop 2
2331 SUCEAVA Horodnic de Jos 2
2332 SUCEAVA Horodnic de Sus 2
2333 SUCEAVA Horodniceni 4
2334 SUCEAVA Iacobeni 4
2335 SUCEAVA Iaslovat 3
2336 SUCEAVA Ilisesti 3
2337 SUCEAVA Ipotesti 3
2338 SUCEAVA Izvoarele Sucevei 5
2339 SUCEAVA Malini 4
2340 SUCEAVA Manastirea Humorului 9
2341 SUCEAVA Marginea 5
2342 SUCEAVA Mitocu Dragomirnei 7
2343 SUCEAVA Moara 5
2344 SUCEAVA Moldova-Sulita 4
2345 SUCEAVA Moldovita 5
2346 SUCEAVA Musenita 4
2347 SUCEAVA Ostra 3
2348 SUCEAVA Paltinoasa 3
2349 SUCEAVA Panaci 3
2350 SUCEAVA Pârtestii de Jos 3
2351 SUCEAVA Patrauti 9
2352 SUCEAVA Poiana Stampei 4
2353 SUCEAVA Pojorâta 4
2354 SUCEAVA Preutesti 2
2355 SUCEAVA Putna 6
2356 SUCEAVA Radaseni 2
2357 SUCEAVA Râsca 5
2358 SUCEAVA Sadova 1
2359 SUCEAVA Saru Dornei 4
2360 SUCEAVA Satu Mare 2
2361 SUCEAVA Scheia 4
2362 SUCEAVA Serbauti 2
2363 SUCEAVA Siminicea 2
2364 SUCEAVA Slatina 5
2365 SUCEAVA Straja 3
2366 SUCEAVA Stroiesti 2
2367 SUCEAVA Stulpicani 4
2368 SUCEAVA Sucevita 9
2369 SUCEAVA Todiresti 2
2370 SUCEAVA Udesti 4
2371 SUCEAVA Ulma 3
2372 SUCEAVA Vadu Moldovei 2
2373 SUCEAVA Valea Moldovei 3
2374 SUCEAVA Vama 5
2375 SUCEAVA Vatra Moldovitei 9
2376 SUCEAVA Veresti 2
2377 SUCEAVA Vicovu de Jos 3
2378 SUCEAVA Voitinel 3
2379 SUCEAVA Volovat 2
2380 SUCEAVA Vulturesti 2
2381 SUCEAVA Zamostea 3
2382 SUCEAVA Zvoristea 2
2383 TELEORMAN Babaita 2
2384 TELEORMAN Balaci 2
2385 TELEORMAN Beciu 1
2386 TELEORMAN Beuca 1
2387 TELEORMAN Blejesti 2
2388 TELEORMAN Bogdana 1
2389 TELEORMAN Botoroaga 2
2390 TELEORMAN Bragadiru 2
2391 TELEORMAN Brânceni 2
2392 TELEORMAN Bujoreni 4
2393 TELEORMAN Bujoru 2
2394 TELEORMAN Buzescu 2
2395 TELEORMAN Calinesti 1
2396 TELEORMAN Calmatuiu 1
2397 TELEORMAN Calmatuiu de Sus 2
2398 TELEORMAN Cervenia 1
2399 TELEORMAN Ciolanesti 2
2400 TELEORMAN Ciuperceni 3
2401 TELEORMAN Contesti 1
2402 TELEORMAN Cosmesti 2
2403 TELEORMAN Crângeni 1
2404 TELEORMAN Crângu 2
2405 TELEORMAN Crevenicu 1
2406 TELEORMAN Didesti 3
2407 TELEORMAN Dobrotesti 1
2408 TELEORMAN Dracea 1
2409 TELEORMAN Dracsenei 2
2410 TELEORMAN Draganesti de Vede 1
2411 TELEORMAN Draganesti-Vlasca 2
2412 TELEORMAN Fântânele 1
2413 TELEORMAN Frasinet 3
2414 TELEORMAN Frumoasa 5
2415 TELEORMAN Furculesti 1
2416 TELEORMAN Galateni 1
2417 TELEORMAN Gratia 1
2418 TELEORMAN Islaz 4
2419 TELEORMAN Izvoarele 3
2420 TELEORMAN Lisa 5
2421 TELEORMAN Lita 2
2422 TELEORMAN Lunca 2
2423 TELEORMAN Magura 1
2424 TELEORMAN Maldaeni 1
2425 TELEORMAN Mârzanesti 2
2426 TELEORMAN Mavrodin 2
2427 TELEORMAN Mereni 1
2428 TELEORMAN Mosteni 1
2429 TELEORMAN Nanov 1
2430 TELEORMAN Nasturelu 4
2431 TELEORMAN Necsesti 1
2432 TELEORMAN Nenciulesti 1
2433 TELEORMAN Olteni 1
2434 TELEORMAN Orbeasca 3
2435 TELEORMAN Peretu 1
2436 TELEORMAN Piatra 2
2437 TELEORMAN Pietrosani 2
2438 TELEORMAN Plopii-Slavitesti 3
2439 TELEORMAN Plosca 1
2440 TELEORMAN Poeni 1
2441 TELEORMAN Poroschia 1
2442 TELEORMAN Purani 3
2443 TELEORMAN Putineiu 3
2444 TELEORMAN Radoiesti-Vale 1
2445 TELEORMAN Rasmiresti 1
2446 TELEORMAN Saceni 3
2447 TELEORMAN Saelele 1
2448 TELEORMAN Salcia 2
2449 TELEORMAN Sârbeni 3
2450 TELEORMAN Scrioastea 1
2451 TELEORMAN Scurtu Mare 3
2452 TELEORMAN Seaca 1
2453 TELEORMAN Segarcea-Vale 2
2454 TELEORMAN Sfintesti 1
2455 TELEORMAN Silistea 1
2456 TELEORMAN Silistea-Gumesti 2
2457 TELEORMAN Slobozia Mândra 2
2458 TELEORMAN Smârdioasa 3
2459 TELEORMAN Stejaru 2
2460 TELEORMAN Storobaneasa 3
2461 TELEORMAN Suhaia 3
2462 TELEORMAN Talpa 1
2463 TELEORMAN Tatarastii de Jos 2
2464 TELEORMAN Tatarastii de Sus 3
2465 TELEORMAN Tiganesti 2
2466 TELEORMAN Traian 2
2467 TELEORMAN Trivalea-Mosteni 2
2468 TELEORMAN Troianul 2
2469 TELEORMAN Uda-Clocociov 2
2470 TELEORMAN Vârtoape 1
2471 TELEORMAN Vedea 2
2472 TELEORMAN Viisoara 1
2473 TELEORMAN Vitanesti 3
2474 TELEORMAN Zâmbreasca 1
2475 TIMIS Balint 2
2476 TIMIS Banloc 4
2477 TIMIS Bara 4
2478 TIMIS Bârna 2
2479 TIMIS Beba Veche 3
2480 TIMIS Becicherecu Mic 3
2481 TIMIS Belint 3
2482 TIMIS Bethausen 2
2483 TIMIS Biled 1
2484 TIMIS Birda 3
2485 TIMIS Bogda 4
2486 TIMIS Boldur 2
2487 TIMIS Brestovat 2
2488 TIMIS Carpinis 1
2489 TIMIS Cenad 4
2490 TIMIS Cenei 2
2491 TIMIS Checea 1
2492 TIMIS Cheveresu Mare 2
2493 TIMIS Comlosu Mare 2
2494 TIMIS Costeiu 4
2495 TIMIS Criciova 4
2496 TIMIS Curtea 4
2497 TIMIS Darova 2
2498 TIMIS Denta 1
2499 TIMIS Dudestii Noi 2
2500 TIMIS Dudestii Vechi 2
2501 TIMIS Dumbrava 2
2502 TIMIS Dumbravita 4
2503 TIMIS Fârdea 5
2504 TIMIS Fibis 2
2505 TIMIS Foeni 2
2506 TIMIS Gavojdia 2
2507 TIMIS Ghilad 1
2508 TIMIS Ghiroda 2
2509 TIMIS Ghizela 2
2510 TIMIS Giarmata 2
2511 TIMIS Giera 1
2512 TIMIS Giroc 2
2513 TIMIS Giulvaz 1
2514 TIMIS Gottlob 1
2515 TIMIS Iecea Mare 1
2516 TIMIS Jamu Mare 1
2517 TIMIS Jebel 2
2518 TIMIS Lenauheim 3
2519 TIMIS Liebling 1
2520 TIMIS Lovrin 1
2521 TIMIS Manastiur 2
2522 TIMIS Margina 4
2523 TIMIS Masloc 2
2524 TIMIS Moravita 1
2525 TIMIS Mosnita Noua 1
2526 TIMIS Nadrag 3
2527 TIMIS Nitchidorf 3
2528 TIMIS Ohaba Lunga 4
2529 TIMIS Padureni 2
2530 TIMIS Parta 1
2531 TIMIS Peciu Nou 2
2532 TIMIS Periam 3
2533 TIMIS Pietroasa 5
2534 TIMIS Pischia 3
2535 TIMIS Racovita 3
2536 TIMIS Remetea Mare 4
2537 TIMIS Sacalaz 2
2538 TIMIS Sacosu Turcesc 2
2539 TIMIS Sag 3
2540 TIMIS Sânandrei 3
2541 TIMIS Sandra 1
2542 TIMIS Sânmihaiu Român 1
2543 TIMIS Sânpetru Mare 3
2544 TIMIS Saravale 2
2545 TIMIS Satchinez 2
2546 TIMIS Secas 2
2547 TIMIS Stiuca 4
2548 TIMIS Teremia Mare 3
2549 TIMIS Tomesti 2
2550 TIMIS Tomnatic 1
2551 TIMIS Topolovatu Mare 2
2552 TIMIS Tormac 3
2553 TIMIS Sudrias 2
2554 TIMIS Uivar 1
2555 TIMIS Valcani 1
2556 TIMIS Varias 1
2557 TIMIS Victor Vlad Delamarina 2
2558 TIMIS Voiteg 1
2559 TULCEA Baia 5
2560 TULCEA Beidaud 6
2561 TULCEA Bestepe 5
2562 TULCEA C.A. Rosetti 1
2563 TULCEA Carcaliu 2
2564 TULCEA Casimcea 3
2565 TULCEA Ceamurlia de Jos 3
2566 TULCEA Ceatalchioi 4
2567 TULCEA Cerna 4
2568 TULCEA Chilia Veche 4
2569 TULCEA Ciucurova 3
2570 TULCEA Crisan 4
2571 TULCEA Daeni 2
2572 TULCEA Dorobantu 1
2573 TULCEA Frecatei 3
2574 TULCEA Greci 2
2575 TULCEA Grindu 2
2576 TULCEA Hamcearca 4
2577 TULCEA Horia 1
2578 TULCEA I.C. Bratianu 2
2579 TULCEA Izvoarele 3
2580 TULCEA Jijila 5
2581 TULCEA Jurilovca 6
2582 TULCEA Luncavita 6
2583 TULCEA Mahmudia 6
2584 TULCEA Maliuc 4
2585 TULCEA Mihai Bravu 3
2586 TULCEA Mihail Kogalniceanu 1
2587 TULCEA Murighiol 6
2588 TULCEA Nalbant 2
2589 TULCEA Niculitel 8
2590 TULCEA Nufaru 6
2591 TULCEA Ostrov 4
2592 TULCEA Pardina 4
2593 TULCEA Peceneaga 4
2594 TULCEA Sarichioi 6
2595 TULCEA Sfântu Gheorghe 8
2596 TULCEA Slava Cercheza 5
2597 TULCEA Smârdan 4
2598 TULCEA Somova 4
2599 TULCEA Stejaru 2
2600 TULCEA Topolog 4
2601 TULCEA Turcoaia 4
2602 TULCEA Vacareni 3
2603 TULCEA Valea Nucarilor 6
2604 TULCEA Valea Teilor 3
2605 VALCEA Alunu 2
2606 VALCEA Amarasti 2
2607 VALCEA Barbatesti 2
2608 VALCEA Berislavesti 6
2609 VALCEA Boisoara 3
2610 VALCEA Budesti 2
2611 VALCEA Bujoreni 4
2612 VALCEA Bunesti 2
2613 VALCEA Câineni 5
2614 VALCEA Cernisoara 2
2615 VALCEA Copaceni 2
2616 VALCEA Costesti 1
2617 VALCEA Creteni 2
2618 VALCEA Daesti 4
2619 VALCEA Danicei 3
2620 VALCEA Diculesti 2
2621 VALCEA Dragoesti 2
2622 VALCEA Fârtatesti 2
2623 VALCEA Fauresti 2
2624 VÂLCEA Frâncesti 4
2625 VÂLCEA Galicea 2
2626 VÂLCEA Ghioroiu 2
2627 VÂLCEA Glavile 2
2628 VÂLCEA Golesti 2
2629 VÂLCEA Gradistea 3
2630 VÂLCEA Gusoeni 2
2631 VÂLCEA Ionesti 3
2632 VÂLCEA Lacusteni 2
2633 VÂLCEA Ladesti 2
2634 VÂLCEA Lalosu 2
2635 VÂLCEA Lapusata 3
2636 VÂLCEA Livezi 2
2637 VÂLCEA Lungesti 6
2638 VÂLCEA Maciuca 2
2639 VÂLCEA Madulari 2
2640 VÂLCEA Malaia 4
2641 VÂLCEA Maldaresti 5
2642 VÂLCEA Mateesti 2
2643 VÂLCEA Buleta 4
2644 VÂLCEA Milcoiu 3
2645 VÂLCEA Mitrofani 2
2646 VÂLCEA Muereasca 4
2647 VÂLCEA Nicolae Balcescu 1
2648 VÂLCEA Olanu 2
2649 VÂLCEA Orlesti 2
2650 VÂLCEA Otesani 2
2651 VÂLCEA Pausesti 2
2652 VÂLCEA Pausesti-Maglasi 1
2653 VÂLCEA Perisani 3
2654 VÂLCEA Pesceana 2
2655 VÂLCEA Pietrari 3
2656 VÂLCEA Popesti 2
2657 VÂLCEA Prundeni 2
2658 VÂLCEA Racovita 3
2659 VÂLCEA Roesti 2
2660 VÂLCEA Rosiile 2
2661 VÂLCEA Runcu 6
2662 VÂLCEA Salatrucel 4
2663 VÂLCEA Scundu 2
2664 VÂLCEA Sinesti 3
2665 VÂLCEA Sirineasa 2
2666 VÂLCEA Slatioara 7
2667 VÂLCEA Stanesti 5
2668 VÂLCEA Stefanesti 3
2669 VÂLCEA Stoenesti 4
2670 VÂLCEA Stoilesti 2
2671 VÂLCEA Stroesti 4
2672 VÂLCEA Susani 2
2673 VÂLCEA Sutesti 2
2674 VÂLCEA Tetoiu 3
2675 VÂLCEA Titesti 4
2676 VÂLCEA Tomsani 2
2677 VÂLCEA Vaideeni 6
2678 VÂLCEA Valea Mare 1
2679 VÂLCEA Vladesti 3
2680 VÂLCEA Voicesti 3
2681 VÂLCEA Zatreni 2
2682 VASLUI Albesti 2
2683 VASLUI Alexandru Vlahuta 2
2684 VASLUI Arsura 3
2685 VASLUI Bacani 1
2686 VASLUI Bacesti 2
2687 VASLUI Balteni 2
2688 VASLUI Banca 2
2689 VASLUI Berezeni 1
2690 VASLUI Blagesti 3
2691 VASLUI Bogdana 1
2692 VASLUI Bogdanesti 2
2693 VASLUI Bogdanita 3
2694 VASLUI Botesti 4
2695 VASLUI Bunesti-Averesti 3
2696 VASLUI Ciocani 2
2697 VASLUI Codaesti 2
2698 VASLUI Coroiesti 2
2699 VASLUI Costesti 1
2700 VASLUI Cozmesti 3
2701 VASLUI Cretesti 3
2702 VASLUI Danesti 2
2703 VASLUI Deleni 4
2704 VASLUI Delesti 3
2705 VASLUI Dimitrie Cantemir 2
2706 VASLUI Dodesti 2
2707 VASLUI Dragomiresti 4
2708 VASLUI Drânceni 4
2709 VASLUI Duda-Epureni 1
2710 VASLUI Dumesti 3
2711 VASLUI Epureni 2
2712 VASLUI Falciu 1
2713 VASLUI Feresti 2
2714 VASLUI Fruntiseni 2
2715 VASLUI Gagesti 1
2716 VASLUI Gârceni 4
2717 VASLUI Gherghesti 2
2718 VASLUI Grivita 2
2719 VASLUI Hoceni 2
2720 VASLUI Iana 2
2721 VASLUI Ibanesti 4
2722 VASLUI Ivanesti 4
2723 VASLUI Ivesti 2
2724 VASLUI Laza 2
2725 VASLUI Lipovat 4
2726 VASLUI Lunca Banului 1
2727 VASLUI Malusteni 2
2728 VASLUI Miclesti 4
2729 VASLUI Muntenii de Jos 1
2730 VASLUI Muntenii de Sus 1
2731 VASLUI Oltenesti 2
2732 VASLUI Osesti 2
2733 VASLUI Padureni 2
2734 VASLUI Perieni 1
2735 VASLUI Pochidia 1
2736 VASLUI Pogana 2
2737 VASLUI Pogonesti 1
2738 VASLUI Poienesti 4
2739 VASLUI Puiesti 2
2740 VASLUI Pungesti 2
2741 VASLUI Puscasi 2
2742 VASLUI Rafaila 2
2743 VASLUI Rebricea 3
2744 VASLUI Rosiesti 2
2745 VASLUI Solesti 4
2746 VASLUI Stanilesti 1
2747 VASLUI Stefan cel Mare 1
2748 VASLUI Suletea 2
2749 VASLUI Tacuta 2
2750 VASLUI Tanacu 2
2751 VASLUI Tatarani 4
2752 VASLUI Todiresti 2
2753 VASLUI Tutova 2
2754 VASLUI Valeni 2
2755 VASLUI Vetrisoaia 1
2756 VASLUI Viisoara 1
2757 VASLUI Vinderei 2
2758 VASLUI Voinesti 6
2759 VASLUI Vulturesti 2
2760 VASLUI Vutcani 4
2761 VASLUI Zapodeni 2
2762 VASLUI Zorleni 1
2763 VRANCEA Andreiasu de Jos 6
2764 VRANCEA Balesti 2
2765 VRANCEA Bârsesti 4
2766 VRANCEA Biliesti 2
2767 VRANCEA Boghesti 3
2768 VRANCEA Bolotesti 2
2769 VRANCEA Bordesti 4
2770 VRANCEA Brosteni 2
2771 VRANCEA Câmpineanca 2
2772 VRANCEA Câmpuri 3
2773 VRANCEA Cârligele 4
2774 VRANCEA Chiojdeni 3
2775 VRANCEA Ciorasti 1
2776 VRANCEA Corbita 4
2777 VRANCEA Cotesti 3
2778 VRANCEA Dumbraveni 2
2779 VRANCEA Dumitresti 3
2780 VRANCEA Fitionesti 4
2781 VRANCEA Garoafa 2
2782 VRANCEA Golesti 2
2783 VRANCEA Gologanu 1
2784 VRANCEA Gugesti 2
2785 VRANCEA Gura Calitei 2
2786 VRANCEA Homocea 2
2787 VRANCEA Jaristea 3
2788 VRANCEA Jitia 3
2789 VRANCEA Maicanesti 2
2790 VRANCEA Mera 4
2791 VRANCEA Milcovul 1
2792 VRANCEA Movilita 2
2793 VRANCEA Nanesti 2
2794 VRANCEA Naruja 6
2795 VRANCEA Negrilesti 1
2796 VRANCEA Nereju 5
2797 VRANCEA Nistoresti 6
2798 VRANCEA Obrejita 1
2799 VRANCEA Paltin 3
2800 VRANCEA Paulesti 2
2801 VRANCEA Paunesti 2
2802 VRANCEA Ploscuteni 2
2803 VRANCEA Poiana Cristei 3
2804 VRANCEA Popesti 2
2805 VRANCEA Pufesti 3
2806 VRANCEA Racoasa 4
2807 VRANCEA Rastoaca 1
2808 VRANCEA Reghiu 4
2809 VRANCEA Ruginesti 4
2810 VRANCEA Sihlea 2
2811 VRANCEA Slobozia Bradului 4
2812 VRANCEA Dragosloveni 5
2813 VRANCEA Spulber 3
2814 VRANCEA Straoane 4
2815 VRANCEA Suraia 2
2816 VRANCEA Tâmboesti 2
2817 VRANCEA Tanasoaia 2
2818 VRANCEA Tataranu 1
2819 VRANCEA Tifesti 2
2820 VRANCEA Tulnici 4
2821 VRANCEA Urechesti 2
2822 VRANCEA Valea Sarii 6
2823 VRANCEA Vânatori 3
2824 VRANCEA Vârtescoiu 2
2825 VRANCEA Vidra 6
2826 VRANCEA Vintileasca 3
2827 VRANCEA Vizantea-Livezi 5
2828 VRANCEA Vrâncioaia 5
2829 VRANCEA Vulturu 1
2830 VRANCEA Slobozia Ciorasti 2

RESTRICTII TURISM IN MEDIUL RURAL

Februarie 14, 2010

Lista comunelor dezvoltate din punct de vedere turistic în care este permisă numai modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare

Nr.

crt.

COMUNA JUDEŢ
Albac Alba
Arieşeni Alba
Moneasa Arad
Bughea de Sus Argeş
Sânmartin Bihor
Budureasa Bihor
Tinca Bihor
Bran Braşov
Moieciu Braşov
10. Chişcani Brăila
11. Merei Buzău
12. Văliug Caraş Severin
13. Brebu Nou Caraş Severin
14. Rişca Cluj
15. Băişoara Cluj
16. Costineşti Constanţa
17. Turia Covasna
18. Săcelu Gorj
19. Voşlăbeni Harghita
20. Praid Harghita
21. Vaţa de Jos Hunedoara
22. Snagov Ilfov
23. Ocna Şugatag Maramureş
24. Bălţăteşti Neamţ
25. Ceahlău Neamţ
26. Măneciu Prahova
27. Bazna Sibiu
28. Ortişoara Timiş
29. Voineasa Vâlcea
30. Soveja Vrancea

Prezenta listă a fost întocmită în conformitate cu Anexa nr.5 „Lista localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local” la H.G.nr.852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.613/20.08.2008, şi reprezintă un extras din aceasta, pentru spaţiul rural .

CAEN TURISM IN MEDIUL RURAL

Februarie 14, 2010


Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 313

Diviziune Grupă Clasă CAEN Rev. 2 CAEN Rev. 1 ISIC

Rev. 4

SECŢIUNEA IHOTELURI ŞI RESTAURANTE
552 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

Cu excepţia taberelor de copii şi a căminelor de tineret

5521* 5523* 5510*
553 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi  tabere

Exclusiv: campinguri, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping.

5521* 5522 5520
77 Activităţi de închiriere şi leasing
7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 7140* 7721
79 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
791 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice 6330* 7911
7912 Activităţi ale tur-operatorilor 6330* 7912
799 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 6330* 9232* 9234* 9262* 9272* 7920
931 Activităţi sportive
9311 Activităţi ale bazelor sportive 9261 9311*
9312 Activităţi ale cluburilor sportive 9262* 9312
9313 Activităţi ale centrelor de fitness 9304* 9311*
9319 Alte activităţi sportive 9262* 9319
932 Alte activităţi recreative şi distractive
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 9233 9321
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9234* 9272* 9262* 9329

MICROINTREPRINDERI IN MEDIUL RURAL

Februarie 14, 2010

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 312:
A. Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si în legislatia nationala în vigoare (având mai putin de 10 angajati si care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale în valoare de pâna la 2,0 milioane Euro echivalent în lei);

B.Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) – care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microîntreprinderi, iar în situatia în care, în urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce
demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale cererii de finantare.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:
Micro-întreprinderile, atât cele existente cât si cele nou înfiintate trebuie sa fie înregistrate si sa-si desfasoare
activitatea propusa prin proiect în spatiul rural (atât sediul social, cât si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate în mediul rural)
Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;
Micro-întreprinderea trebuie sa nu fie în dificultate;
Beneficiarul sau responsabilul de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta/cursuri de formare profesionala absolvite – cel putin la nivel de
initiere, cursuri de calificare etc.) sau sa le dobândeasca pâna la efectuarea ultimei plati;

Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective;

Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu necesare investitiei;

Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani;

Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului;

Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier)
pe o perioada de pâna la 3 ani fiscali.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile:

a) Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor în scop productiv – pentru efectuarea activitatii vizate de proiect- precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje, etc., inclusiv achizitionarea în leasing a acestora);

Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea
deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ.

b) Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea în leasing a acestora.

Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile:

• Impozite si taxe fiscale;
• Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie;
• Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
• Cheltuieli pentru cumpararea de echipament second – hand;
• Achizitionarea de teren/cladiri;
• Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport în numele tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si activitate principala, prevazuta prin proiectul pentru care se solicita sprijin ;
• Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;
• TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;

IMPORTANT! TVA-UL este o cheltuiala eligibila din FEADR pentru persoana impozabila (persoana fizica, grupul de persoane, institutia publica, persoana juridica, precum si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica) care indeplineste cumulativ conditiile:

-nu este inregistrata in scopuri de TVA (platitor de TVA);
– TVA-ul este nerecuperabil;
– este suportat in mod real si definitiv de catre aceasta (nu recupereaza TVA-ul de la bugetul de stat sau din alte surse).
Important!
Ajutorul acordat unui beneficiar se cumulează cu orice alt ajutor cu rang de minimis în sectoarele non-agricole. De asemenea, pentru aceleaşi costuri /cheltuieli eligible, ajutorul acordat se cumulează cu orice alt ajutor (granturi, alte ajutoare din fonduri publice, etc.).
• Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
• Contributia în natura;
• Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.
• Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate;
• Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;

Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
• 50.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
• 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în sectorul transportului rutier;
• 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi.

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi sustinute costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, achizitia de patente si licente, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, în limita a 5%.

Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru micro-întreprinderile din regiunea Bucuresti-Ilfov va fi cu 10% mai mica decât în celelalte regiuni ale tarii datorita faptului ca în aceasta regiune PIB-ul este mai mare decât în restul regiunilor.

Actionarii majoritari ai unei societati comerciale nu pot avea mai multe proiecte în derulare, în acelasi timp si pentru aceleasi tipuri de investitii, în cadrul masurii 312.

Durata de executie a contractului de finantare este de maxim 3 ani pentru proiectele care prevad investitii cu constructii si/ sau montaj si de maxim 2 ani pentru investitii simple de utilaje, instalatii, echipamente si dotari.
În conditiile nerespectarii duratei maxime de executie a Contractului de Finantare, beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2% aplicata la valoarea eligibila nerambursabila a proiectului.

PRECIZARI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI
Pentru beneficiarul a carui Contract de finantare FEADR s-a incheiat in perioada 01.01.2009 – 31.12.2010 si care a optat in Cererea de finantare sau pana la data depunerii primei cereri de plata, pentru obtinerea valorii avansului în vederea demararii investitiei, APDRP poate sa acorde un avans de maxim 50%9 din valoarea ajutorului public.
Beneficiarul privat poate primi avansul numai dupa primirea avizului favorabil din partea APDRP pentru procedura de achizitii prioritar majoritara. Pentru plata în avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul este obligat sa
depuna o garantie financiara, care sa acopere suma solicitata în avans în procent de 110%, eliberata de catre o institutie financiar – bancara. Garantia financiara se depune odata cu Dosarul Cererii de Plata a Avansului.

În contextul derularii achizitiilor private si publice, conflictul de interese se defineste prin:
– Existenta unor legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertanti;
– Membrii comisiei de evaluare (conform declaratiei de confidentialitate si impartialitate) detin pachetul majoritar de actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti sau fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti sau subcontractanti ;

– Detinerea de catre una din firmele participante a pachetului majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru acelasi tip de achizitie.
Nerespectarea Instructiunilor privind achizitiile private de catre beneficiarii FEADR atrage neeligibilitatea cheltuielor aferente achizitiei de servicii, lucrari sau produse.

Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plata este de maxim 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plata.
ATENTIE! Beneficiarul este obligat sa nu înstraineze sau/si sa modifice investitia realizata prin proiect pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de Agentie.

CAEN MICROINTREPRINDERI IN MEDIUL RURAL

Februarie 14, 2010
┌─────────┬─────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────┐
│     │   │   │n.c.a.: neclasificate altundeva                  │* parte din│   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│Diviziune│Grupa│Clasa│              CAEN Rev. 2              │  CAEN  │ ISIC │
│     │   │   │                                  │ Rev. 1  │Rev. 4│
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  01  │   │   │Agricultură, vânătoare şi servicii anexe              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 011 │   │Cultivarea plantelor nepermanente                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0111 │Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a │  0111*  │ 0111 │
│     │   │   │plantelor producătoare de seminţe oleaginoase           │  0112*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0112 │Cultivarea orezului                        │  0111*  │ 0112 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0113 │Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi      │  0111*  │ 0113 │
│     │   │   │tuberculilor                            │  0112*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0114 │Cultivarea trestiei de zahăr                    │  0111*  │ 0114 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0115 │Cultivarea tutunului                        │  0111*  │ 0115 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0116 │Cultivarea plantelor pentru fibre textile             │  0111*  │ 0116 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0119 │Cultivarea altor plante din culturi nepermanente          │  0111*  │ 0119 │
│     │   │   │                                  │  0112*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 012 │   │Cultivarea plantelor din culturi permanente            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0121 │Cultivarea strugurilor                       │  0113*  │ 0121 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0122 │Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale           │  0113*  │ 0122 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0123 │Cultivarea fructelor citrice                    │  0113*  │ 0123 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0124 │Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase           │  0113*  │ 0124 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0125 │Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor│  0112*  │ 0125 │
│     │   │   │şi a altor pomi fructiferi                     │  0113*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0126 │Cultivarea fructelor oleaginoase                  │  0111*  │ 0126 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │                                  │  0113*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0127 │Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor         │  0113*  │ 0127 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0128 │Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a   │  0111*  │ 0128 │
│     │   │   │plantelor de uz farmaceutic                    │  0112*  │   │
│     │   │   │                                  │  0113*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0129 │Cultivarea altor plante permanente                 │  0111*  │ 0129 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │                                  │  0201*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 013 │   │Cultivarea plantelor pentru înmulţire               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0130 │Cultivarea plantelor pentru înmulţire               │  0112*  │ 0130 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 014 │   │Creşterea animalelor                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0141 │Creşterea bovinelor de lapte                    │  0121*  │0141* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0142 │Creşterea altor bovine                       │  0121*  │0141* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0143 │Creşterea cailor şi a altor cabaline                │  0122*  │ 0142 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0144 │Creşterea cămilelor şi a camelidelor                │  0125*  │ 0143 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0145 │Creşterea ovinelor şi caprinelor                  │  0122*  │ 0144 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0146 │Creşterea porcinelor                        │  0123  │ 0145 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0147 │Creşterea păsărilor                        │  0124  │ 0146 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0149 │Creşterea altor animale                      │  0122*  │ 0149 │
│     │   │   │                                  │  0125*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 015 │   │Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu      │      │   │
│     │   │   │creşterea animalelor)                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0150 │Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu      │  0130  │ 0150 │
│     │   │   │creşterea animalelor)                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 016 │   │Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0161 │Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală           │  0141*  │ 0161 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0162 │Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor          │  0142  │ 0162 │
│     │   │   │                                  │  9272*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0163 │Activităţi după recoltare                     │  0141*  │ 0163 │
│     │   │   │                                  │  0111*  │   │
│     │   │   │                                  │  0113*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0164 │Pregătirea seminţelor                       │  0111*  │ 0164 │
│     │   │   │                                  │  0112*  │   │
│     │   │   │                                  │  0113*  │   │
│     │   │   │                                  │  0141*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 017 │   │Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi     │      │   │
│     │   │   │de servicii anexe vânătorii                    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0170 │Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de   │  0150*  │ 0170 │
│     │   │   │servicii anexe vânătorii                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  02  │   │   │Silvicultură şi exploatare forestieră               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 021 │   │Silvicultură şi alte activităţi forestiere             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0210 │Silvicultură şi alte activităţi forestiere             │  0112*  │ 0210 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │                                  │  0201*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 022 │   │Exploatarea forestieră                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0220 │Exploatarea forestieră                       │  0201*  │ 0220 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 023 │   │Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0230 │Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană   │  0112*  │ 0230 │
│     │   │   │                                  │  0113*  │   │
│     │   │   │                                  │  0201*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 024 │   │Activităţi de servicii anexe silviculturii             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0240 │Activităţi de servicii anexe silviculturii             │  0202  │ 0240 │
│     │   │   │                                  │  7414*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  03  │   │   │Pescuitul şi acvacultura                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 031 │   │Pescuitul                             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0311 │Pescuitul maritim                         │  0501*  │ 0311 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0312 │Pescuitul în ape dulci                       │  0501*  │ 0312 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 032 │   │Acvacultura                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0321 │Acvacultura maritimă                        │  0502*  │ 0321 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0322 │Acvacultura în ape dulci                      │  0502*  │ 0322 │
│     │   │   │                                  │  0125*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  05  │   │   │Extracţia cărbunelui superior şi inferior             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 051 │   │Extracţia cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0510 │Extracţia cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)         │  1010*  │ 0510 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 052 │   │Extracţia cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0520 │Extracţia cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)         │  1020*  │ 0520 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  06  │   │   │Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 061 │   │Extracţia petrolului brut                     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0610 │Extracţia petrolului brut                     │  1110*  │ 0610 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 062 │   │Extracţia gazelor naturale                     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0620 │Extracţia gazelor naturale                     │  1110*  │ 0620 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  07  │   │   │Extracţia minereurilor metalifere                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 071 │   │Extracţia minereurilor feroase                   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0710 │Extracţia minereurilor feroase                   │  1310*  │ 0710 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 072 │   │Extracţia minereurilor metalifere neferoase            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0721 │Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu             │  1200*  │ 0721 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0729 │Extracţia altor minereuri metalifere neferoase           │  1320*  │ 0729 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  OS  │   │   │Alte activităţi extractive                     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 081 │   │Extracţia pietrei, nisipului şi argilei              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0811 │Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii,   │  1411*  │0810* │
│     │   │   │extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei   │  1412*  │   │
│     │   │   │                                  │  1413*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0812 │Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului│  1421*  │0810* │
│     │   │   │                                  │  1422*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 089 │   │Alte activităţi extractive n.c.a.                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0891 │Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor│  1430*  │ 0891 │
│     │   │   │naturale                              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0892 │Extracţia turbei                          │  1030*  │ 0892 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0893 │Extracţia sării                          │  1440*  │ 0893 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0899 │Alte activităţi extractive n.c.a.                 │  1450*  │ 0899 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  09  │   │   │Activităţi de servicii anexe extracţiei              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 091 │   │Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi     │      │   │
│     │   │   │gazelor naturale                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0910 │Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor │  1120  │ 0910 │
│     │   │   │naturale                              │  1110*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 099 │   │Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │0990 │Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor     │  1010*  │ 0990 │
│     │   │   │                                  │  1020*  │   │
│     │   │   │                                  │  1030*  │   │
│     │   │   │                                  │  1200*  │   │
│     │   │   │                                  │  1310*  │   │
│     │   │   │                                  │  1320*  │   │
│     │   │   │                                  │  1411*  │   │
│     │   │   │                                  │  1412*  │   │
│     │   │   │                                  │  1413*  │   │
│     │   │   │                                  │  1421*  │   │
│     │   │   │                                  │  1422*  │   │
│     │   │   │                                  │  1430*  │   │
│     │   │   │                                  │  1440*  │   │
│     │   │   │                                  │  1450*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  10  │   │   │Industria alimentară                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 101 │   │Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor    │      │   │
│     │   │   │din carne                             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1011 │Prelucrarea şi conservarea cărnii                 │  1511  │1010* │
│     │   │   │                                  │  1512*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1012 │Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre            │  1512*  │1010* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1013 │Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)   │  1513*  │1010* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 102 │   │Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1020 │Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor  │  1520*  │ 1020 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 103 │   │Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1031 │Prelucrarea şi conservarea cartofilor               │  1531  │1030* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1032 │Fabricarea sucurilor de fructe şi legume              │  1532  │1030* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1039 │Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.      │  0141*  │1030* │
│     │   │   │                                  │  1533*  │   │
│     │   │   │                                  │  5131*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 104 │   │Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1041 │Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor                │  1541  │1040* │
│     │   │   │                                  │  1542  │   │
│     │   │   │                                  │  0113*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1042 │Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare   │  1543  │1040* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 105 │   │Fabricarea produselor lactate                   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1051 │Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor          │  1551  │1050* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1052 │Fabricarea îngheţatei                       │  1552  │1050* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 106 │   │Fabricarea produselor de morării, a amidonului şi produselor din  │      │   │
│     │   │   │amidon                               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1061 │Fabricarea produselor de morărit                  │  1561  │ 1061 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1062 │Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon          │  1562*  │ 1062 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 107 │   │Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1071 │Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor     │  1581*  │1071* │
│     │   │   │proaspete de patiserie                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1072 │Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi │  1582  │1071* │
│     │   │   │a produselor conservate de patiserie                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1073 │Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse│  1585*  │ 1074 │
│     │   │   │făinoase similare                         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 108 │   │Fabricarea altor produse alimentare                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1081 │Fabricarea zahărului                        │  1583  │ 1072 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1082 │Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor   │  1584  │ 1073 │
│     │   │   │zaharoase                             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1083 │Prelucrarea ceaiului şi cafelei                  │  1586  │1079* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1084 │Fabricarea condimentelor şi ingredientelor             │  1587  │1079* │
│     │   │   │                                  │  1440*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1085 │Fabricarea de mâncăruri preparate                 │  1513*  │ 1075 │
│     │   │   │                                  │  1520*  │   │
│     │   │   │                                  │  1533*  │   │
│     │   │   │                                  │  1581*  │   │
│     │   │   │                                  │  1585*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1086 │Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor   │  1588  │1079* │
│     │   │   │dietetice                             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1089 │Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.             │  1513*  │1079* │
│     │   │   │                                  │  1589  │   │
│     │   │   │                                  │  1562*  │   │
│     │   │   │                                  │  1581*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 109 │   │Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1091 │Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă      │  1571  │1080* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1092 │Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie    │  1572  │1080* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  11  │   │   │Fabricarea băuturilor                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 110 │   │Fabricarea băuturilor                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1101 │Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice       │  1591  │ 1101 │
│     │   │   │                                  │  1592*  │   │
│     │   │   │                                  │  5134*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1102 │Fabricarea vinurilor din struguri                 │  0113*  │1102* │
│     │   │   │                                  │  1593  │   │
│     │   │   │                                  │  5134*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1103 │Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe          │  1594  │1102* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1104 │Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare   │  1595  │1102* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1105 │Fabricarea berii                          │  1596  │1103* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1106 │Fabricarea malţului                        │  1597  │1103* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1107 │Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape   │  1598  │ 1104 │
│     │   │   │minerale şi alte ape îmbuteliate                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  12  │   │   │Fabricarea produselor din tutun                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 120 │   │Fabricarea produselor din tutun                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1200 │Fabricarea produselor din tutun                  │  1600  │ 1200 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  13  │   │   │Fabricarea produselor textile                   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 131 │   │Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1310 │Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile          │  1711  │ 1311 │
│     │   │   │                                  │  1712  │   │
│     │   │   │                                  │  1713  │   │
│     │   │   │                                  │  1714  │   │
│     │   │   │                                  │  1715  │   │
│     │   │   │                                  │  1716  │   │
│     │   │   │                                  │  1717  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 132 │   │Producţia de ţesături                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1320 │Producţia de ţesături                       │  1721  │ 1312 │
│     │   │   │                                  │  1722  │   │
│     │   │   │                                  │  1723  │   │
│     │   │   │                                  │  1724  │   │
│     │   │   │                                  │  1725  │   │
│     │   │   │                                  │  1830*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 133 │   │Finisarea materialelor textile                   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1330 │Finisarea materialelor textile                   │  1730  │ 1313 │
│     │   │   │                                  │  5271*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 139 │   │Fabricarea altor articole textile                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1391 │Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare         │  1760  │ 1391 │
│     │   │   │                                  │  1830*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1392 │Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia   │  1740*  │ 1392 │
│     │   │   │îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1393 │Fabricarea de covoare şi mochete                  │  1751  │ 1393 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1394 │Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase          │  1752*  │ 1394 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1395 │Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia│  1753  │1399* │
│     │   │   │confecţiilor de îmbrăcăminte                    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1396 │Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile     │  1754*  │1399* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1399 │Fabricarea altor articole textile n.c.a.              │  1754*  │1399* │
│     │   │   │                                  │  3663*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  14  │   │   │Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 141 │   │Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din│      │   │
│     │   │   │blană                               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1411 │Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele          │  1810*  │1410* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1412 │Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru        │  1821  │1410* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1413 │Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de  │  1822  │1410* │
│     │   │   │corp)                               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1414 │Fabricarea de articole de lenjerie de corp             │  1823  │1410* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1419 │Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.   │  1771*  │1410* │
│     │   │   │                                  │  1824*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 142 │   │Fabricarea articolelor din blană                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1420 │Fabricarea articolelor din blană                  │  1830*  │ 1420 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 143 │   │Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare│      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1431 │Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor│  1771*  │1430* │
│     │   │   │de galanterie                           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1439 │Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de    │  1772  │1430* │
│     │   │   │îmbrăcăminte                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  15  │   │   │Tăbăcirea şi finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj  │      │   │
│     │   │   │şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi  │      │   │
│     │   │   │vopsirea blănurilor                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 151 │   │Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj  │      │   │
│     │   │   │şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi   │      │   │
│     │   │   │vopsirea blănurilor                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1511 │Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor │  1910  │ 1511 │
│     │   │   │                                  │  1830*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1512 │Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor  │  1920*  │ 1512 │
│     │   │   │de harnaşament                           │  3663*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 152 │   │Fabricarea încălţămintei                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1520 │Fabricarea încălţămintei                      │  1930*  │ 1520 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  16  │   │   │Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu │      │   │
│     │   │   │excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte   │      │   │
│     │   │   │materiale vegetale împletite                    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 161 │   │Tăierea şi rindeluirea lemnului                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1610 │Tăierea şi rindeluirea lemnului                  │  2010  │ 1610 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 162 │   │Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale │      │   │
│     │   │   │vegetale                              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1621 │Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn           │  2020  │ 1621 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1622 │Fabricarea parchetului asamblat în panouri             │  2030*  │1622* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1623 │Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru    │  2030*  │1622* │
│     │   │   │construcţii                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1624 │Fabricarea ambalajelor din lemn                  │  2040*  │ 1623 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1629 │Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din   │  1930*  │ 1629 │
│     │   │   │plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite        │  2051*  │   │
│     │   │   │                                  │  2052*  │   │
│     │   │   │                                  │  3663*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  17  │   │   │Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 171 │   │Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1711 │Fabricarea celulozei                        │  2111  │1701* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1712 │Fabricarea hârtiei şi cartonului                  │  2112  │1701* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 172 │   │Fabricarea articolelor din hârtie şi carton            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1721 │Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din   │  2121  │ 1702 │
│     │   │   │hârtie şi carton                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1722 │Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie   │  1754*  │1709* │
│     │   │   │sau carton                             │  2122*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1723 │Fabricarea articolelor de papetărie                │  2123  │1709* │
│     │   │   │                                  │  2222*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1724 │Fabricarea tapetului                        │  2124  │1709* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1729 │Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.       │  2125*  │1709* │
│     │   │   │                                  │  3663*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  18  │   │   │Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 181 │   │Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1811 │Tipărirea ziarelor                         │  2221  │1811* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1812 │Alte activităţi de tipărire n.c.a.                 │  2222*  │1811* │
│     │   │   │                                  │  2122*  │   │
│     │   │   │                                  │  2125*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1813 │Servicii pregătitoare pentru pretipărire              │  2224  │1812* │
│     │   │   │                                  │  2225  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1814 │Legătorie şi servicii conexe                    │  2223  │1812* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 182 │   │Reproducerea înregistrărilor                    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1820 │Reproducerea înregistrărilor                    │  2231  │ 1820 │
│     │   │   │                                  │  2232  │   │
│     │   │   │                                  │  2233  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  19  │   │   │Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din   │      │   │
│     │   │   │prelucrarea ţiţeiului                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 191 │   │Fabricarea produselor de cocserie                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1910 │Fabricarea produselor de cocserie                 │  2310  │ 1910 │
│     │   │   │                                  │  2414*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 192 │   │Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │1920 │Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului      │  2320  │ 1920 │
│     │   │   │                                  │  1010*  │   │
│     │   │   │                                  │  1020*  │   │
│     │   │   │                                  │  1030*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  20  │   │   │Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 201 │   │Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi    │      │   │
│     │   │   │produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a     │      │   │
│     │   │   │cauciucului sintetic, în forme primare               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2011 │Fabricarea gazelor industriale                   │  2411  │2011* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2012 │Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor              │  2412  │2011* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2013 │Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază        │  2413  │2011* │
│     │   │   │                                  │  2330*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2014 │Fabricarea altor produse chimice organice, de bază         │  2414*  │2011* │
│     │   │   │                                  │  1592*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2015 │Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase         │  2415  │ 2012 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2016 │Fabricarea materialelor plastice în forme primare         │  2416  │2013* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2017 │Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare          │  2417  │2013* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 202 │   │Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2020 │Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice       │  2420  │ 2021 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 203 │   │Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi     │      │   │
│     │   │   │masticurilor                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2030 │Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi     │  2430  │ 2022 │
│     │   │   │masticurilor                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 204 │   │Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de      │      │   │
│     │   │   │întreţinere, cosmetice şi de parfumerie              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2041 │Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de      │  2451*  │2023* │
│     │   │   │întreţinere                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2042 │Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)   │  2452  │2023* │
│     │   │   │                                  │  2451*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 205 │   │Fabricarea altor produse chimice                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2051 │Fabricarea explozivilor                      │  2461  │2029* │
│     │   │   │                                  │  3663*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2052 │Fabricarea cleiurilor                       │  2462*  │2029* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2053 │Fabricarea uleiurilor esenţiale                  │  2463  │2029* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2059 │Fabricarea altor produse chimice n.c.a.              │  2462*  │2029* │
│     │   │   │                                  │  2464  │   │
│     │   │   │                                  │  2466*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 206 │   │Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2060 │Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale            │  2470  │ 2030 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  21  │   │   │Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor    │      │   │
│     │   │   │farmaceutice                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 211 │   │Fabricarea produselor farmaceutice de bază             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2110 │Fabricarea produselor farmaceutice de bază             │  2441  │2100* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 212 │   │Fabricarea preparatelor farmaceutice                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2120 │Fabricarea preparatelor farmaceutice                │  2442*  │2100* │
│     │   │   │                                  │  2330*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  22  │   │   │Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 221 │   │Fabricarea articolelor din cauciuc                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2211 │Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi     │  2511  │ 2211 │
│     │   │   │refacerea anvelopelor                       │  2512  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2219 │Fabricarea altor produse din cauciuc                │  2513*  │ 2219 │
│     │   │   │                                  │  1930*  │   │
│     │   │   │                                  │  3663*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 222 │   │Fabricarea articolelor din material plastic            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2221 │Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material│  2521*  │2220* │
│     │   │   │plastic                              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2222 │Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic       │  2522  │2220* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2223 │Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii   │  2523*  │2220* │
│     │   │   │                                  │  3663*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2229 │Fabricarea altor produse din material plastic           │  2524*  │2220* │
│     │   │   │                                  │  1930*  │   │
│     │   │   │                                  │  3663*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  23  │   │   │Fabricarea altor produse din minerale nemetalice          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 231 │   │Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2311 │Fabricarea sticlei plate                      │  2611  │2310* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2312 │Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate               │  2612  │2310* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2313 │Fabricarea articolelor din sticlă                 │  2613  │2310* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2314 │Fabricarea fibrelor din sticlă                   │  2614  │2310* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2319 │Fabricarea de sticlărie tehnică                  │  2615*  │2310* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 232 │   │Fabricarea de produse refractare                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2320 │Fabricarea de produse refractare                  │  2626  │ 2391 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 233 │   │Fabricarea materialelor de construcţii din argilă         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2331 │Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică            │  2630  │2392* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2332 │Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru      │  2640*  │2392* │
│     │   │   │construcţii, din argilă arsă                    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 234 │   │Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2341 │Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental│  2621  │2393* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2342 │Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică            │  2622  │2393* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2343 │Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică     │  2623  │2393* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2344 │Fabricarea altor produse tehnice din ceramică           │  2624  │2393* │
│     │   │   │                                  │  3162*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2349 │Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.              │  2625  │2393* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 235 │   │Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2351 │Fabricarea cimentului                       │  2651  │2394* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2352 │Fabricarea varului şi ipsosului                  │  2652  │2394* │
│     │   │   │                                  │  2653  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 236 │   │Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2361 │Fabricarea produselor din beton pentru construcţii         │  2661  │2395* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2362 │Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii         │  2662  │2395* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2363 │Fabricarea betonului                        │  2663  │2395* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2364 │Fabricarea mortarului                       │  2664  │2395* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2365 │Fabricarea produselor din azbociment                │  2665  │2395* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2369 │Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos        │  2666  │2395* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 237 │   │Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2370 │Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei              │  2670  │ 2396 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 239 │   │Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale   │      │   │
│     │   │   │nemetalice n.c.a.                         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2391 │Fabricarea de produse abrazive                   │  2681*  │2399* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2399 │Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.      │  2682  │2399* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  24  │   │   │Industria metalurgică                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 241 │   │Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2410 │Producţia, de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje  │  2710  │2410* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 242 │   │Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru  │      │   │
│     │   │   │acestea, din oţel                         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2420 │Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru  │  2722  │2410* │
│     │   │   │acestea, din oţel                         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 243 │   │Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2431 │Tragere la rece a barelor                     │  2731  │2410* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2432 │Laminare la rece a benzilor înguste                │  2732  │2410* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2433 │Producţia de profile obţinute la rece               │  2733  │2410* │
│     │   │   │                                  │  2811*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2434 │Trefilarea firelor la rece                     │  2734  │2410* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 244 │   │Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2441 │Producţia metalelor preţioase                   │  2741  │2420* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2442 │Metalurgia aluminiului                       │  2742  │2420* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2443 │Producţia plumbului, zincului şi cositorului            │  2743  │2420* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2444 │Metalurgia cuprului                        │  2744  │2420* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2445 │Producţia altor metale neferoase                  │  2745  │2420* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2446 │Prelucrarea combustibililor nucleari                │  2330*  │2420* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 245 │   │Turnarea metalelor                         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2451 │Turnarea fontei                          │  2721  │2431* │
│     │   │   │                                  │  2751  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2452 │Turnarea oţelului                         │  2752  │2431* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2453 │Turnarea metalelor neferoase uşoare                │  2753  │2432* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2454 │Turnarea altor metale neferoase                  │  2754  │2432* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  25  │   │   │Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal,    │      │   │
│     │   │   │exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 251 │   │Fabricarea de construcţii metalice                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2511 │Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale     │  2811*  │2511* │
│     │   │   │structurilor metalice                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2512 │Fabricarea de uşi şi ferestre din metal              │  2812*  │2511* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 252 │   │Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia│      │   │
│     │   │   │de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2521 │Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală    │  2822*  │2512* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2529 │Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice      │  2821*  │2512* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 253 │   │Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru  │      │   │
│     │   │   │încălzire centrală)                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2530 │Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru  │  2830*  │ 2513 │
│     │   │   │încălzire centrală)                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 254 │   │Fabricarea armamentului şi muniţiei                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2540 │Fabricarea armamentului şi muniţiei                │  2960*  │ 2520 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 255 │   │Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică;  │      │   │
│     │   │   │metalurgia pulberilor                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2550 │Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică;  │  2840  │ 2591 │
│     │   │   │metalurgia pulberilor                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 256 │   │Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală │      │   │
│     │   │   │pe bază de plată sau contract                   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2561 │Tratarea şi acoperirea metalelor                  │  2851  │2592* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2562 │Operaţiuni de mecanică generală                  │  2852  │2592* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 257 │   │Producţia de unelte şi articole de fierărie            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2571 │Fabricarea produselor de tăiat                   │  2861*  │2593* │
│     │   │   │                                  │  2875*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2572 │Fabricarea articolelor de feronerie                │  2863*  │2593* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2573 │Fabricarea uneltelor                        │  2862*  │2593* │
│     │   │   │                                  │  2956*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 259 │   │Fabricarea altor produse prelucrate din metal           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2591 │Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din │  2871*  │2599* │
│     │   │   │oţel                                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2592 │Fabricarea ambalajelor uşoare din metal              │  2872  │2599* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2593 │Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi │  2873  │2599* │
│     │   │   │arcuri                               │  2874*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2594 │Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate;     │  2874*  │2599* │
│     │   │   │fabricarea de nituri şi şaibe                   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2599 │Fabricarea altor articole din metal n.c.a.             │  2875*  │2599* │
│     │   │   │                                  │  3162*  │   │
│     │   │   │                                  │  3663*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  26  │   │   │Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 261 │   │Fabricarea componentelor electronice                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2611 │Fabricarea subansambluri lor electronice (module)         │  2466*  │2610* │
│     │   │   │                                  │  3110*  │   │
│     │   │   │                                  │  3120*  │   │
│     │   │   │                                  │  3130*  │   │
│     │   │   │                                  │  3210*  │   │
│     │   │   │                                  │  3230*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2612 │Fabricarea altor componente electronice              │  3210*  │2610* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 262 │   │Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2620 │Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice     │  3002*  │ 2620 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 263 │   │Fabricarea echipamentelor de comunicaţii              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2630 │Fabricarea echipamentelor de comunicaţii              │  3220*  │ 2630 │
│     │   │   │                                  │  3230*  │   │
│     │   │   │                                  │  3162*  │   │
│     │   │   │                                  │  3320*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 264 │   │Fabricarea produselor electronice de larg consum          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2640 │Fabricarea produselor electronice de larg consum          │  3230*  │ 2640 │
│     │   │   │                                  │  3650*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 265 │   │Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi    │      │   │
│     │   │   │navigaţie; producţia de ceasuri                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2651 │Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare,│  3162*  │2651* │
│     │   │   │control, navigaţie                         │  3320*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2652 │Producţia de ceasuri                        │  3350*  │ 2652 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 266 │   │Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi │      │   │
│     │   │   │electroterapie                           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2660 │Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi │  3310*  │ 2660 │
│     │   │   │electroterapie                           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 267 │   │Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2670 │Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice    │  3340*  │ 2670 │
│     │   │   │                                  │  3320*  │   │
│     │   │   │                                  │  3230*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 268 │   │Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor│      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2680 │Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor│  2465  │ 2680 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  27  │   │   │Fabricarea echipamentelor electrice                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 271 │   │Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi         │      │   │
│     │   │   │transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi   │      │   │
│     │   │   │control a electricităţii                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2711 │Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor    │  3110*  │2710* │
│     │   │   │electrice                             │  3162*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2712 │Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii  │  3120*  │2710* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 272 │   │Fabricarea de acumulatori şi baterii                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2720 │Fabricarea de acumulatori şi baterii                │  3140  │ 2720 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 273 │   │Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de    │      │   │
│     │   │   │conexiune pentru acestea                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2731 │Fabricarea de cabluri cu fibră optică               │  3130*  │ 2731 │
│     │   │   │                                  │  3340*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2732 │Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice     │  3130*  │ 2732 │
│     │   │   │                                  │  2523*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2733 │Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri   │  3130*  │ 2733 │
│     │   │   │electrice şi electronice                      │  2524*  │   │
│     │   │   │                                  │  3120*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 274 │   │Fabricarea de echipamente electrice de iluminat          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2740 │Fabricarea de echipamente electrice de iluminat          │  3150  │ 2740 │
│     │   │   │                                  │  3161*  │   │
│     │   │   │                                  │  3162*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 275 │   │Fabricarea de echipamente casnice                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2751 │Fabricarea de aparate electrocasnice                │  2971*  │2750* │
│     │   │   │                                  │  2956*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2752 │Fabricarea de echipamente casnice neelectrice           │  2972*  │2750* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 279 │   │Fabricarea altor echipamente electrice               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2790 │Fabricarea altor echipamente electrice               │  2943*  │ 2790 │
│     │   │   │                                  │  3162*  │   │
│     │   │   │                                  │  3120*  │   │
│     │   │   │                                  │  3130*  │   │
│     │   │   │                                  │  3210*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  28  │   │   │Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 281 │   │Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2811 │Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane,│  2911*  │ 2811 │
│     │   │   │autovehicule şi motociclete)                    │  3430*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2812 │Fabricarea de motoare hidraulice                  │  2912*  │ 2812 │
│     │   │   │                                  │  2913*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2813 │Fabricarea de pompe şi compresoare                 │  2912*  │2813* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2814 │Fabricarea de articole de robinetărie               │  2913*  │2813* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2815 │Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a    │  2914*  │ 2814 │
│     │   │   │elementelor mecanice de transmisie                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 282 │   │Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2821 │Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor         │  2921*  │ 2815 │
│     │   │   │                                  │  2971*  │   │
│     │   │   │                                  │  2972*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2822 │Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat         │  2922*  │ 2816 │
│     │   │   │                                  │  3550*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2823 │Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv     │  3001  │ 2817 │
│     │   │   │fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)     │  3230*  │   │
│     │   │   │                                  │  3612*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2824 │Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric      │  2941*  │ 2818 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2825 │Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a │  2923*  │2819* │
│     │   │   │echipamentelor de uz casnic                    │  2971*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2829 │Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.  │  2924*  │2819* │
│     │   │   │                                  │  2943*  │   │
│     │   │   │                                  │  3320*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 283 │   │Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări│      │   │
│     │   │   │forestiere                             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2830 │Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări│  2931*  │ 2821 │
│     │   │   │forestiere                             │  2932*  │   │
│     │   │   │                                  │  2953*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 284 │   │Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a      │      │   │
│     │   │   │maşinilor-unelte                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2841 │Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea   │  2862*  │2822* │
│     │   │   │metalului                             │  2942*  │   │
│     │   │   │                                  │  3162*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2849 │Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.               │  2943*  │2822* │
│     │   │   │                                  │  2862*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 289 │   │Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2891 │Fabricarea utilajelor pentru metalurgie              │  2951*  │ 2823 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2892 │Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii       │  2952*  │ 2824 │
│     │   │   │                                  │  2862*  │   │
│     │   │   │                                  │  3410*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2893 │Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,  │  2953*  │ 2825 │
│     │   │   │băuturilor şi tutunului                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2894 │Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi │  2954*  │ 2826 │
│     │   │   │a pielăriei                            │  2956*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2895 │Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului    │  2955*  │2829* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2896 │Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a   │  2956*  │2829* │
│     │   │   │cauciucului                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2899 │Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.        │  2956*  │2829* │
│     │   │   │                                  │  3162*  │   │
│     │   │   │                                  │  3320*  │   │
│     │   │   │                                  │  3340*  │   │
│     │   │   │                                  │  3530*  │   │
│     │   │   │                                  │  3650*  │   │
│     │   │   │                                  │  3663*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  29  │   │   │Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi  │      │   │
│     │   │   │semiremorcilor                           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 291 │   │Fabricarea autovehiculelor de transport rutier           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2910 │Fabricarea autovehiculelor de transport rutier           │  3410*  │ 2910 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 292 │   │Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci │      │   │
│     │   │   │şi semiremorci                           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2920 │Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci │  3420*  │ 2920 │
│     │   │   │şi semiremorci                           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 293 │   │Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru   │      │   │
│     │   │   │motoare de autovehicule                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2931 │Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru     │  3161*  │2930* │
│     │   │   │autovehicule şi pentru motoare de autovehicule           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │2932 │Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru │  3430*  │2930* │
│     │   │   │motoare de autovehicule                      │  3611*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  30  │   │   │Fabricarea altor mijloace de transport               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 301 │   │Construcţia de nave şi bărci                    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3011 │Construcţia de nave şi structuri plutitoare            │  3511*  │ 3011 │
│     │   │   │                                  │  3611*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3012 │Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement        │  3512*  │ 3012 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 302 │   │Fabricarea materialului rulant                   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3020 │Fabricarea materialului rulant                   │  3162*  │ 3020 │
│     │   │   │                                  │  3520*  │   │
│     │   │   │                                  │  3611*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 303 │   │Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3030 │Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale              │  2960*  │ 3030 │
│     │   │   │                                  │  3530*  │   │
│     │   │   │                                  │  3611*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 304 │   │Fabricarea vehiculelor militare de luptă              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3040 │Fabricarea vehiculelor militare de luptă              │  2960*  │ 3040 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 309 │   │Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3091 │Fabricarea de motociclete                     │  3541  │ 3091 │
│     │   │   │                                  │  3410*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3092 │Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi       │  3542  │ 3092 │
│     │   │   │                                  │  3543*  │   │
│     │   │   │                                  │  3663*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3099 │Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.           │  3550*  │ 3099 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  31  │   │   │Fabricarea de mobilă                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 310 │   │Fabricarea de mobilă                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3101 │Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine          │  3310*  │3100* │
│     │   │   │                                  │  3550*  │   │
│     │   │   │                                  │  3611*  │   │
│     │   │   │                                  │  3612*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3102 │Fabricarea de mobilă pentru bucătării               │  3611*  │3100* │
│     │   │   │                                  │  3613  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3103 │Fabricarea de saltele şi somiere                  │  3615  │3100* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3109 │Fabricarea de mobilă n.c.a.                    │  3611*  │3100* │
│     │   │   │                                  │  3614*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  32  │   │   │Alte activităţi industriale n.c.a.                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 321 │   │Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor  │      │   │
│     │   │   │similare                              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3211 │Baterea monedelor                         │  3621  │3211* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3212 │Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi   │  3622  │3211* │
│     │   │   │pietre preţioase                          │  3350*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3213 │Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare      │  3661  │ 3212 │
│     │   │   │                                  │  3350*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 322 │   │Fabricarea instrumentelor muzicale                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3220 │Fabricarea instrumentelor muzicale                 │  3630*  │ 3220 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 323 │   │Fabricarea articolelor pentru sport                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3230 │Fabricarea articolelor pentru sport                │  3640*  │ 3230 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 324 │   │Fabricarea jocurilor şi jucăriilor                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3240 │Fabricarea jocurilor şi jucăriilor                 │  3650*  │ 3240 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 325 │   │Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi   │      │   │
│     │   │   │stomatologice                           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3250 │Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale     │  2442*  │ 3250 │
│     │   │   │stomatologice                           │  3310*  │   │
│     │   │   │                                  │  3320*  │   │
│     │   │   │                                  │  3340*  │   │
│     │   │   │                                  │  1740*  │   │
│     │   │   │                                  │  2924*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 329 │   │Alte activităţi industriale                    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3291 │Fabricarea măturilor şi periilor                  │  3662  │3290* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3299 │Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.           │  1810*  │3290* │
│     │   │   │                                  │  1824*  │   │
│     │   │   │                                  │  1920*  │   │
│     │   │   │                                  │  2052*  │   │
│     │   │   │                                  │  2211*  │   │
│     │   │   │                                  │  2524*  │   │
│     │   │   │                                  │  2875*  │   │
│     │   │   │                                  │  3640*  │   │
│     │   │   │                                  │  3663*  │   │
│     │   │   │                                  │  3310*  │   │
│     │   │   │                                  │  2051*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  33  │   │   │Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 331 │   │Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi │      │   │
│     │   │   │echipamentelor                           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3311 │Repararea articolelor fabricate din metal             │  2811*  │ 3311 │
│     │   │   │                                  │  2821*  │   │
│     │   │   │                                  │  2822*  │   │
│     │   │   │                                  │  2830*  │   │
│     │   │   │                                  │  2861*  │   │
│     │   │   │                                  │  2862*  │   │
│     │   │   │                                  │  2863*  │   │
│     │   │   │                                  │  3550*  │   │
│     │   │   │                                  │  2871*  │   │
│     │   │   │                                  │  2875*  │   │
│     │   │   │                                  │  2960*  │   │
│     │   │   │                                  │  3420*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3312 │Repararea maşinilor                        │  2911*  │ 3312 │
│     │   │   │                                  │  2912*  │   │
│     │   │   │                                  │  2913*  │   │
│     │   │   │                                  │  2914*  │   │
│     │   │   │                                  │  2921*  │   │
│     │   │   │                                  │  2922*  │   │
│     │   │   │                                  │  2923*  │   │
│     │   │   │                                  │  2924*  │   │
│     │   │   │                                  │  2932*  │   │
│     │   │   │                                  │  2931*  │   │
│     │   │   │                                  │  2941*  │   │
│     │   │   │                                  │  2942*  │   │
│     │   │   │                                  │  2943*  │   │
│     │   │   │                                  │  2951*  │   │
│     │   │   │                                  │  2952*  │   │
│     │   │   │                                  │  2953*  │   │
│     │   │   │                                  │  2954*  │   │
│     │   │   │                                  │  2955*  │   │
│     │   │   │                                  │  2956*  │   │
│     │   │   │                                  │  7250*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3313 │Repararea echipamentelor electronice şi optice           │  2924*  │ 3313 │
│     │   │   │                                  │  3110*  │   │
│     │   │   │                                  │  3162*  │   │
│     │   │   │                                  │  3210*  │   │
│     │   │   │                                  │  3230*  │   │
│     │   │   │                                  │  3310*  │   │
│     │   │   │                                  │  3320*  │   │
│     │   │   │                                  │  3340*  │   │
│     │   │   │                                  │  3350*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3314 │Repararea echipamentelor electrice                 │  2971*  │ 3314 │
│     │   │   │                                  │  3110*  │   │
│     │   │   │                                  │  3120*  │   │
│     │   │   │                                  │  3162*  │   │
│     │   │   │                                  │  3310*  │   │
│     │   │   │                                  │  3320*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3315 │Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor           │  3511*  │3315* │
│     │   │   │                                  │  3512*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3316 │Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale     │  3530*  │3315* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3317 │Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. │  3520*  │3315* │
│     │   │   │                                  │  3543*  │   │
│     │   │   │                                  │  3550*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3319 │Repararea altor echipamente                    │  1740*  │ 3319 │
│     │   │   │                                  │  1752*  │   │
│     │   │   │                                  │  2040*  │   │
│     │   │   │                                  │  2051*  │   │
│     │   │   │                                  │  2513*  │   │
│     │   │   │                                  │  2521*  │   │
│     │   │   │                                  │  2524*  │   │
│     │   │   │                                  │  2615*  │   │
│     │   │   │                                  │  2640*  │   │
│     │   │   │                                  │  2681*  │   │
│     │   │   │                                  │  3630*  │   │
│     │   │   │                                  │  3650*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 332 │   │Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3320 │Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale         │  2521*  │ 3320 │
│     │   │   │                                  │  2615*  │   │
│     │   │   │                                  │  2640*  │   │
│     │   │   │                                  │  2681*  │   │
│     │   │   │                                  │  28*  │   │
│     │   │   │                                  │  29*  │   │
│     │   │   │                                  │  30*  │   │
│     │   │   │                                  │  31*  │   │
│     │   │   │                                  │  32*  │   │
│     │   │   │                                  │  33*  │   │
│     │   │   │                                  │  34*  │   │
│     │   │   │                                  │  35*  │   │
│     │   │   │                                  │  36*  │   │
│     │   │   │                                  │  3320*  │   │
│     │   │   │                                  │  3330  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI   │      │   │
│     │   │   │TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  35  │   │   │Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze,   │      │   │
│     │   │   │apă caldă şi aer condiţionat                    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 351 │   │Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3511 │Producţia de energie electrică                   │  4011*  │3510* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3512 │Transportul energiei electrice                   │  4012  │3510* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3513 │Distribuţia energiei electrice                   │  4013*  │3510* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3514 │Comercializarea energiei electrice                 │  4013*  │3510* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 352 │   │Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte│      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3521 │Producţia gazelor                         │  4021  │3520* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3522 │Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte         │  4022*  │3520* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3523 │Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte       │  4022*  │3520* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 353 │   │Furnizarea de abur şi aer condiţionat               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3530 │Furnizarea de abur şi aer condiţionat               │  4030*  │ 3530 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA E - DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA      │      │   │
│     │   │   │DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  36  │   │   │Captarea, tratarea şi distribuţia apei               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 360 │   │Captarea, tratarea şi distribuţia apei               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3600 │Captarea, tratarea şi distribuţia apei               │  4100  │ 3600 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  37  │   │   │Colectarea şi epurarea apelor uzate                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 370 │   │Colectarea şi epurarea apelor uzate                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3700 │Colectarea şi epurarea apelor uzate                │  9001  │ 3700 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  38  │   │   │Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de    │      │   │
│     │   │   │recuperare a materialelor reciclabile               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 381 │   │Colectarea deşeurilor                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3811 │Colectarea deşeurilor nepericuloase                │  9002*  │ 3811 │
│     │   │   │                                  │  9003*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3812 │Colectarea deşeurilor periculoase                 │  4011*  │ 3812 │
│     │   │   │                                  │  9002*  │   │
│     │   │   │                                  │  2330*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 382 │   │Tratarea şi eliminarea deşeurilor                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3821 │Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase          │  1450*  │ 3821 │
│     │   │   │                                  │  2415*  │   │
│     │   │   │                                  │  9002*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3822 │Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase           │  9002*  │ 3822 │
│     │   │   │                                  │  2330*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 383 │   │Recuperare materialelor                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3831 │Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din│  3710*  │3830* │
│     │   │   │uz pentru recuperarea materialelor                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3832 │Recuperarea materialelor reciclabile sortate            │  3710*  │3830* │
│     │   │   │                                  │  3720  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  39  │   │   │Activităţi şi servicii de decontaminare              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 390 │   │Activităţi şi servicii de decontaminare              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │3900 │Activităţi şi servicii de decontaminare              │  9003*  │ 3900 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII                     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  41  │   │   │Construcţii de clădiri                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 411 │   │Dezvoltare (promovare) imobiliară                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4110 │Dezvoltare (promovare) imobiliară                 │  7011*  │4100* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 412 │   │Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4120 │Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale │  4521*  │4100* │
│     │   │   │                                  │  4523*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  42  │   │   │Lucrări de geniu civil                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 421 │   │Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4211 │Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor        │  4523*  │4210* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4212 │Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane  │  4523*  │4210* │
│     │   │   │                                  │  4521*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4213 │Construcţia de poduri şi tuneluri                 │  4521*  │4210* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 422 │   │Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4221 │Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide    │  4521*  │4220* │
│     │   │   │                                  │  4524*  │   │
│     │   │   │                                  │  4525*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4222 │Lucrări de construcţii 3 proiectelor utilitare pentru electricitate│  4521*  │4220* │
│     │   │   │şi telecomunicaţii                         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 429 │   │Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4291 │Construcţii hidrotehnice                      │  4524*  │4290* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4299 │Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.     │  4521*  │4290* │
│     │   │   │                                  │  4523*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  43  │   │   │Lucrări speciale de construcţii                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 431 │   │Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4311 │Lucrări de demolare a construcţiilor                │  4511*  │ 4311 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4312 │Lucrări de pregătire a terenului                  │  4511*  │4312* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4313 │Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii           │  4512  │4312* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 432 │   │Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte    │      │   │
│     │   │   │lucrări de instalaţii pentru construcţii              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4321 │Lucrări de instalaţii electrice                  │  4531*  │ 4321 │
│     │   │   │                                  │  4534*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4322 │Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat │  4531*  │ 4322 │
│     │   │   │                                  │  4533  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4329 │Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii           │  2922*  │ 4329 │
│     │   │   │                                  │  4532  │   │
│     │   │   │                                  │  4534*  │   │
│     │   │   │                                  │  4531*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 433 │   │Lucrări de finisare                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4331 │Lucrări de ipsoserie                        │  4541  │4330* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4332 │Lucrări de tâmplărie şi dulgherie                 │  2030*  │4330* │
│     │   │   │                                  │  2523*  │   │
│     │   │   │                                  │  2812*  │   │
│     │   │   │                                  │  4542  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4333 │Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor            │  4543  │4330* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4334 │Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri       │  4544  │4330* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4339 │Alte lucrări de finisare                      │  4545*  │4330* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 439 │   │Alte lucrări speciale de construcţii                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4391 │Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii      │  2030*  │4390* │
│     │   │   │                                  │  4522*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4399 │Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.            │  4521*  │4390* │
│     │   │   │                                  │  4522*  │   │
│     │   │   │                                  │  4524*  │   │
│     │   │   │                                  │  4525*  │   │
│     │   │   │                                  │  4545*  │   │
│     │   │   │                                  │  4550  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA    │      │   │
│     │   │   │AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  45  │   │   │Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea   │      │   │
│     │   │   │autovehiculelor şi a motocicletelor                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 451 │   │Comerţ cu autovehicule                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4511 │Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)    │  5010*  │4510* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4519 │Comerţ cu alte autovehicule                    │  5010*  │4510* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 452 │   │Întreţinerea şi repararea autovehiculelor             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4520 │Întreţinerea şi repararea autovehiculelor             │  5020*  │ 4520 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 453 │   │Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4531 │Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule    │  5030*  │4530* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4532 │Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule   │  5030*  │4530* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 454 │   │Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi│      │   │
│     │   │   │repararea motocicletelor                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4540 │Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea  │  5040  │ 4540 │
│     │   │   │şi repararea motocicletelor                    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  46  │   │   │Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi    │      │   │
│     │   │   │motociclete                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 461 │   │Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4611 │Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii,  │  5111  │4610* │
│     │   │   │materii prime textile şi cu semifabricate             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4612 │Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi   │  5112  │4610* │
│     │   │   │produse chimice pentru industrie                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4613 │Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de    │  5113  │4610* │
│     │   │   │construcţii                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4614 │Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale,    │  5114  │4610* │
│     │   │   │nave şi avioane                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4615 │Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de    │  5115  │4610* │
│     │   │   │fierărie                              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4616 │Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană,     │  5116  │4610* │
│     │   │   │încălţăminte şi articole din piele                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4617 │Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun  │  5117  │4610* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4618 │Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu   │  5118  │4610* │
│     │   │   │caracter specific, n.c.a.                     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4619 │Intermedieri în comerţul cu produse diverse            │  5119  │4610* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 462 │   │Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor  │      │   │
│     │   │   │vii                                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4621 │Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi     │  5121  │4620* │
│     │   │   │tutunului neprelucrat                       │  5125  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4622 │Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor           │  5122  │4620* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4623 │Comerţ cu ridicata al animalelor vii                │  5123  │4620* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4624 │Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor   │  5124  │4620* │
│     │   │   │prelucrate                             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 463 │   │Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor     │      │   │
│     │   │   │şi al tutunului                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4631 │Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor            │  5131*  │4630* │
│     │   │   │                                  │  5138*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4632 │Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne        │  5132  │4630* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4633 │Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi  │  5133  │4630* │
│     │   │   │grăsimilor comestibile                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4634 │Comerţ cu ridicata al băuturilor                  │  5134*  │4630* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4635 │Comerţ cu ridicata al produselor din tutun             │  5135  │4630* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4636 │Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase│  5136  │4630* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4637 │Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente       │  5137  │4630* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4638 │Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, │  5138*  │4630* │
│     │   │   │crustacee şi moluşte                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4639 │Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi  │  5139  │4630* │
│     │   │   │şi tutun                              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 464 │   │Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4641 │Comerţ cu ridicata al produselor textile              │  5141  │4641* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4642 │Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei        │  5142  │4641* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4643 │Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al  │  5143*  │4649* │
│     │   │   │aparatelor de radio şi televizoarelor               │  5147*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4644 │Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi    │  5144*  │4649* │
│     │   │   │produse de întreţinere                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4645 │Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie    │  5145  │4649* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4646 │Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice           │  5146  │4649* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4647 │Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de   │  5147*  │4649* │
│     │   │   │iluminat                              │  5143*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4648 │Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor          │  5147*  │4649* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4649 │Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc        │  5147*  │4649* │
│     │   │   │                                  │  5144*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 465 │   │Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de       │      │   │
│     │   │   │telecomunicaţii                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4651 │Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice  │  5184  │ 4651 │
│     │   │   │şi software-lui                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4652 │Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi   │  5143*  │ 4652 │
│     │   │   │de telecomunicaţii                         │  5186  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 466 │   │Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4661 │Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi    │  5188  │ 4653 │
│     │   │   │furniturilor                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4662 │Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte               │  5181  │4659* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4663 │Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi    │  5182  │4659* │
│     │   │   │construcţii                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4664 │Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al   │  5183  │4659* │
│     │   │   │maşinilor de cusut şi de tricotat                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4665 │Comerţ cu ridicata al mobilei de birou               │  5185*  │4659* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4666 │Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou     │  5185*  │4659* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4669 │Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente         │  5187  │4659* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 467 │   │Comerţ cu ridicata specializat al altor produse          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4671 │Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi │  5151  │ 4661 │
│     │   │   │al produselor derivate                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4672 │Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice      │  5152  │ 4662 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4673 │Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de   │  5153  │4663* │
│     │   │   │construcţie şi echipamentelor sanitare               │  5144*  │   │
│     │   │   │                                  │  5147*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4674 │Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie  │  5154  │4663* │
│     │   │   │pentru instalaţii sanitare şi de încălzire             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4675 │Comerţ cu ridicata al produselor chimice              │  5155*  │4669* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4676 │Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare          │  5155*  │4669* │
│     │   │   │                                  │  5156  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4677 │Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor           │  5157  │4669* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 469 │   │Comerţ cu ridicata nespecializat                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4690 │Comerţ cu ridicata nespecializat                  │  5190  │ 4690 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  47  │   │   │Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 471 │   │Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4711 │Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare     │  5211  │ 4711 │
│     │   │   │predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4719 │Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare     │  5212  │ 4719 │
│     │   │   │predominantă de produse nealimentare                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 472 │   │Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al   │      │   │
│     │   │   │produselor din tutun, în magazine specializate           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4721 │Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în    │  5221  │4721* │
│     │   │   │magazine specializate                       │  5227*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4722 │Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în    │  5222  │4721* │
│     │   │   │magazine specializate                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4723 │Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în  │  5223  │4721* │
│     │   │   │magazine specializate                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4724 │Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi     │  5224  │4721* │
│     │   │   │produselor zaharoase, în magazine specializate           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4725 │Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate    │  5225  │ 4722 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4726 │Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine      │  5226  │ 4723 │
│     │   │   │specializate                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4729 │Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine    │  5227*  │4721* │
│     │   │   │specializate                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 473 │   │Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule      │      │   │
│     │   │   │în magazine specializate                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4730 │Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în    │  5050  │ 4730 │
│     │   │   │magazine specializate                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 474 │   │Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de       │      │   │
│     │   │   │telecomunicaţii în magazine specializate              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4741 │Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi  │  5248*  │4741* │
│     │   │   │software-lui în magazine specializate               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4742 │Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii    │  5248*  │4741* │
│     │   │   │în magazine specializate                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4743 │Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine   │  5245*  │ 4742 │
│     │   │   │specializate                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 475 │   │Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine     │      │   │
│     │   │   │specializate                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4751 │Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate    │  5241  │ 4751 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4752 │Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din │  5246  │ 4752 │
│     │   │   │sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4753 │Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a   │  5244*  │ 4753 │
│     │   │   │altor acoperitoare de podea, în magazine specializate       │  5248*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4754 │Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice,  │  5245*  │4759* │
│     │   │   │în magazine specializate                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4759 │Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al  │  5244*  │4759* │
│     │   │   │articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate       │  5245*  │   │
│     │   │   │                                  │  5248*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 476 │   │Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în     │      │   │
│     │   │   │magazine specializate                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4761 │Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate     │  5247*  │4761* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4762 │Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în  │  5247*  │4761* │
│     │   │   │magazine specializate                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4763 │Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau   │  5245*  │ 4762 │
│     │   │   │fără înregistrări audio/video, în magazine specializate      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4764 │Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine    │  5248*  │ 4763 │
│     │   │   │specializate                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4765 │Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine    │  5248*  │ 4764 │
│     │   │   │specializate                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 477 │   │Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4771 │Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate   │  5242  │4771* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4772 │Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în │  5243  │4771* │
│     │   │   │magazine specializate                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4773 │Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine    │  5231  │4772* │
│     │   │   │specializate                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4774 │Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în   │  5232  │4772* │
│     │   │   │magazine specializate                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4775 │Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie,   │  5233  │4772* │
│     │   │   │în magazine specializate                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4776 │Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ  │  5248*  │4773* │
│     │   │   │cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru     │      │   │
│     │   │   │acestea, în magazine specializate                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4777 │Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine   │  5248*  │4773* │
│     │   │   │specializate                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4778 │Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate │  5248*  │4773* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4779 │Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine  │  5250  │ 4774 │
│     │   │   │                                  │  5263*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 478 │   │Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4781 │Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi    │  5262*  │ 4781 │
│     │   │   │produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4782 │Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei │  5262*  │ 4782 │
│     │   │   │efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4789 │Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor   │  5262*  │ 4789 │
│     │   │   │produse                              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 479 │   │Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, │      │   │
│     │   │   │chioşcuri şi pieţe                         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4791 │Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau    │  5261  │ 4791 │
│     │   │   │prin Internet                           │  5263*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4799 │Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,  │  5263*  │ 4799 │
│     │   │   │chioşcurilor şi pieţelor                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  49  │   │   │Transporturi terestre şi transporturi prin conducte        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 491 │   │Transporturi interurbane de călători pe calea ferată        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4910 │Transporturi interurbane de călători pe calea ferată        │  6010*  │ 4911 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 492 │   │Transporturi de marfă pe calea ferată               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4920 │Transporturi de marfă pe calea ferată               │  6010*  │ 4912 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 493 │   │Alte transporturi terestre de călători               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4931 │Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători    │  6021*  │ 4921 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4932 │Transporturi cu taxiuri                      │  6022  │4922* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4939 │Alte transporturi terestre de călători n.c.a.           │  6021*  │4922* │
│     │   │   │                                  │  603  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 494 │   │Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4941 │Transporturi rutiere de mărfuri                  │  6024*  │4923* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4942 │Servicii de mutare                         │  6024*  │4923* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 495 │   │Transporturi prin conducte                     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │4950 │Transporturi prin conducte                     │  6030  │ 4930 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  50  │   │   │Transporturi pe apă                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 501 │   │Transporturi maritime şi costiere de pasageri           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5010 │Transporturi maritime şi costiere de pasageri           │  6110*  │ 5011 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 502 │   │Transporturi maritime şi costiere de marfă             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5020 │Transporturi maritime şi costiere de marfă             │  6110*  │ 5012 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 503 │   │Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5030 │Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare        │  6120*  │ 5021 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 504 │   │Transportul de marfă pe căi navigabile interioare         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5040 │Transportul de marfă pe căi navigabile interioare         │  6120*  │ 5022 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  51  │   │   │Transporturi aeriene                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 511 │   │Transporturi aeriene de pasageri                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5110 │Transporturi aeriene de pasageri                  │  6210*  │ 5110 │
│     │   │   │                                  │  6220*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 512 │   │Transporturi aeriene de marfă şi transporturi spaţiale       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5121 │Transporturi aeriene de marfă                   │  6210*  │5120* │
│     │   │   │                                  │  6220*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5122 │Transporturi spaţiale                       │  6230*  │5120* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  52  │   │   │Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 521 │   │Depozitări                             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5210 │Depozitari                             │  6312  │ 5210 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 522 │   │Activităţi anexe pentru transporturi                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5221 │Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre     │  1110*  │ 5221 │
│     │   │   │                                  │  6321  │   │
│     │   │   │                                  │  5020*  │   │
│     │   │   │                                  │  6010*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5222 │Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă        │  1110*  │ 5222 │
│     │   │   │                                  │  6110*  │   │
│     │   │   │                                  │  6120*  │   │
│     │   │   │                                  │  6322*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5223 │Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene        │  6230*  │ 5223 │
│     │   │   │                                  │  6323*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5224 │Manipulări                             │  6311  │ 5224 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5229 │Alte activităţi anexe transporturilor               │  6340*  │ 5229 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  53  │   │   │Activităţi de poştă şi de curier                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 531 │   │Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului   │      │   │
│     │   │   │universal                             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5310 │Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului   │  6411*  │ 5310 │
│     │   │   │universal                             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 532 │   │Alte activităţi poştale şi de curier                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5320 │Alte activităţi poştale şi de curier                │  6412  │ 5320 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  55  │   │   │Hoteluri şi alte facilităţi de cazare               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 551 │   │Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5510 │Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare           │  5510  │5510* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 552 │   │Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5520 │Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată  │  5521*  │5510* │
│     │   │   │                                  │  5523*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 553 │   │Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5530 │Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere            │  5521*  │ 5520 │
│     │   │   │                                  │  5522  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 559 │   │Alte servicii de cazare                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5590 │Alte servicii de cazare                      │  5523*  │ 5590 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  56  │   │   │Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 561 │   │Restaurante                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5610 │Restaurante                            │  5530  │ 5610 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 562 │   │Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte   │      │   │
│     │   │   │servicii de alimentaţie                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5621 │Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente       │  5552*  │ 5621 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5629 │Alte servicii de alimentaţie n.c.a.                │  5551  │ 5629 │
│     │   │   │                                  │  5552*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 563 │   │Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5630 │Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor         │  5540  │ 5630 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  58  │   │   │Activităţi de editare                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 581 │   │Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte   │      │   │
│     │   │   │activităţi de editare                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5811 │Activităţi de editare a cărţilor                  │  2211*  │ 5811 │
│     │   │   │                                  │  7240*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5812 │Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi  │  2211*  │ 5812 │
│     │   │   │similare                              │  7240*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5813 │Activităţi de editare a ziarelor                  │  2212  │5813* │
│     │   │   │                                  │  7240*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5814 │Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor         │  2213  │5813* │
│     │   │   │                                  │  7240*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5819 │Alte activităţi de editare                     │  2215  │ 5819 │
│     │   │   │                                  │  2222*  │   │
│     │   │   │                                  │  7240*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 582 │   │Activităţi de editare a produselor software            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5821 │Activităţi de editare a jocurilor de calculator          │  7221*  │5820* │
│     │   │   │                                  │  7240*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5829 │Activităţi de editare a altor produse software           │  7221*  │5820* │
│     │   │   │                                  │  7240*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  59  │   │   │Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de  │      │   │
│     │   │   │televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 591 │   │Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de  │      │   │
│     │   │   │televiziune                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5911 │Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe   │  9211*  │ 5911 │
│     │   │   │de televiziune                           │  9220*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5912 │Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe  │  9211*  │ 5912 │
│     │   │   │de televiziune                           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5913 │Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a  │  9212  │ 5913 │
│     │   │   │programelor de televiziune                     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5914 │Proiecţia de filme cinematografice                 │  9213  │ 5914 │
│     │   │   │                                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 592 │   │Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de  │      │   │
│     │   │   │editare muzicală                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │5920 │Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de  │  2214  │ 5920 │
│     │   │   │editare muzicală                          │  7240*  │   │
│     │   │   │                                  │  7487*  │   │
│     │   │   │                                  │  9211*  │   │
│     │   │   │                                  │  9220*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  60  │   │   │Activităţi de difuzare şi transmitere de programe         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 601 │   │Activităţi de difuzare a programelor de radio           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6010 │Activităţi de difuzare a programelor de radio           │  6420*  │ 6010 │
│     │   │   │                                  │  9220*  │   │
│     │   │   │                                  │  7240*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 602 │   │Activităţi de difuzare a programelor de televiziune        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6020 │Activităţi de difuzare a programelor de televiziune        │  9220*  │ 6020 │
│     │   │   │                                  │  6420*  │   │
│     │   │   │                                  │  7240*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  61  │   │   │Telecomunicaţii                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 611 │   │Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6110 │Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu         │  6420*  │ 6110 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 612 │   │Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6120 │Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv   │  6420*  │ 6120 │
│     │   │   │prin satelit)                           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 613 │   │Activităţi de telecomunicaţii prin satelit             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6130 │Activităţi de telecomunicaţii prin satelit             │  6420*  │ 6130 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 619 │   │Alte activităţi de telecomunicaţii                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6190 │Alte activităţi de telecomunicaţii                 │  6420*  │ 6190 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  62  │   │   │Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 620 │   │Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6201 │Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat │  7221*  │ 6201 │
│     │   │   │client)                              │  7222*  │   │
│     │   │   │                                  │  7240*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6202 │Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei        │  7210  │6202* │
│     │   │   │                                  │  7222*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6203 │Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor  │  7230*  │6202* │
│     │   │   │de calcul                             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6209 │Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei     │  3002*  │ 6209 │
│     │   │   │                                  │  7222*  │   │
│     │   │   │                                  │  7260  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  63  │   │   │Activităţi de servicii informatice                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 631 │   │Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea│      │   │
│     │   │   │paginilor web şi activităţi conexe                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6311 │Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi   │  7230*  │ 6311 │
│     │   │   │conexe                               │  7240*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6312 │Activităţi ale portalurilor web                  │  7240*  │ 6312 │
│     │   │   │                                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 639 │   │Alte activităţi de servicii informaţionale             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6391 │Activităţi ale agenţiilor de ştiri                 │  9240*  │ 6391 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6399 │Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.         │  7487*  │ 6399 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  64  │   │   │Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi │      │   │
│     │   │   │ale fondurilor de pensii                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 641 │   │Intermediere monetară                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6411 │Activităţi ale băncii centrale (naţionale)             │  6511  │ 6411 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6419 │Alte activităţi de intermedieri monetare              │  6512  │ 6419 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 642 │   │Activităţi ale holdingurilor                    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6420 │Activităţi ale holdingurilor                    │  7415*  │ 6420 │
│     │   │   │                                  │  6523*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 643 │   │Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6430 │Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare        │  6523*  │ 6430 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 649 │   │Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi  │      │   │
│     │   │   │de asigurări şi fonduri de pensii                 │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6491 │Leasing financiar                         │  6521  │ 6491 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6492 │Alte activităţi de creditare                    │  6522*  │ 6492 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6499 │Alte intermedieri financiare n.c.a.                │  6523*  │ 6499 │
│     │   │   │                                  │  6522*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  65  │   │   │Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii  │      │   │
│     │   │   │(cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 651 │   │Activităţi de asigurări                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6511 │Activităţi de asigurări de viaţă                  │  6601*  │ 6511 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6512 │Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)   │  6603*  │ 6512 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 652 │   │Activităţi de reasigurare                     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6520 │Activităţi de reasigurare                     │  6601*  │ 6520 │
│     │   │   │                                  │  6602*  │   │
│     │   │   │                                  │  6603*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 653 │   │Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul│      │   │
│     │   │   │public de asigurări sociale)                    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6530 │Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din     │  6602*  │ 6530 │
│     │   │   │sistemul public de asigurări sociale)               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  66  │   │   │Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de │      │   │
│     │   │   │asigurare şi fonduri de pensii                   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 661 │   │Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia    │      │   │
│     │   │   │activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6611 │Administrarea pieţelor financiare                 │  6711  │ 6611 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6612 │Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare       │  6712*  │ 6612 │
│     │   │   │                                  │  6713*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6619 │Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv     │  6713*  │ 6619 │
│     │   │   │activităţi de asigurări şi fonduri de pensii            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 662 │   │Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6621 │Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor   │  6720*  │ 6621 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6622 │Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări        │  6720*  │ 6622 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6629 │Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii    │  6720*  │ 6629 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 663 │   │Activităţi de administrare a fondurilor              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6630 │Activităţi de administrare a fondurilor              │  6712*  │ 6630 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  68  │   │   │Tranzacţii imobiliare                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 681 │   │Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6810 │Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii        │  7012  │6810* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 682 │   │Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii     │      │   │
│     │   │   │sau închiriate                           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6820 │Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau   │  7020  │6810* │
│     │   │   │închiriate                             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 683 │   │Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6831 │Agenţii imobiliare                         │  7031  │6820* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6832 │Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract     │  7032*  │6820* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  69  │   │   │Activităţi juridice şi de contabilitate              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 691 │   │Activităţi juridice                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6910 │Activităţi juridice                        │  7411  │ 6910 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 692 │   │Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în   │      │   │
│     │   │   │domeniul fiscal                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │6920 │Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în   │  7412  │ 6920 │
│     │   │   │domeniul fiscal                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  70  │   │   │Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative│      │   │
│     │   │   │centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în    │      │   │
│     │   │   │management                             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 701 │   │Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative│      │   │
│     │   │   │centralizate                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7010 │Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative│  7415*  │ 7010 │
│     │   │   │centralizate                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 702 │   │Activităţi de consultanţă în management              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7021 │Activităţi de consultanţi în domeniul relaţiilor publice şi al   │  7414*  │7020* │
│     │   │   │comunicării                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7022 │Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management       │  7414*  │7020* │
│     │   │   │                                  │  0501*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  71  │   │   │Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi  │      │   │
│     │   │   │analiză tehnică                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 711 │   │Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă  │      │   │
│     │   │   │tehnică legate de acestea                     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7111 │Activităţi de arhitectură                     │  7420*  │7110* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7112 │Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea  │  7420*  │7110* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 712 │   │Activităţi de testări şi analize tehnice              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7120 │Activităţi de testări şi analize tehnice              │  7430  │ 7120 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  72  │   │   │Cercetare-dezvoltare                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 721 │   │Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7211 │Cercetare-dezvoltare în biotehnologie               │  7310*  │7210* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7219 │Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie     │  7310*  │7210* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 722 │   │Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7220 │Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste        │  7320  │ 7220 │
│     │   │   │                                  │  7310*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  73  │   │   │Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 731 │   │Publicitate                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7311 │Activităţi ale agenţiilor de publicitate              │  7440*  │7310* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7312 │Servicii de reprezentare media                   │  7440*  │7310* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 732 │   │Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7320 │Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice  │  7413  │ 7320 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  74  │   │   │Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 741 │   │Activităţi de design specializat                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7410 │Activităţi de design specializat                  │  7487*  │ 7410 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 742 │   │Activităţi fotografice                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7420 │Activităţi fotografice                       │  7481  │ 7420 │
│     │   │   │                                  │  9240*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 743 │   │Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7430 │Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)        │  7485*  │7490* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 749 │   │Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7490 │Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.    │  6340*  │7490* │
│     │   │   │                                  │  7487*  │   │
│     │   │   │                                  │  7414*  │   │
│     │   │   │                                  │  7420*  │   │
│     │   │   │                                  │  7460*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  75  │   │   │Activităţi veterinare                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 750 │   │Activităţi veterinare                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7500 │Activităţi veterinare                       │  8520  │ 7500 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI │      │   │
│     │   │   │DE SERVICII SUPORT                         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │Activităţi de închiriere şi leasing                │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 771 │   │Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7711 │Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule │  7110  │7710* │
│     │   │   │rutiere uşoare                           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7712 │Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele │  7121*  │7710* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 772 │   │Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi     │      │   │
│     │   │   │gospodăreşti                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7721 │Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi   │  7140*  │ 7721 │
│     │   │   │echipament sportiv                         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7722 │Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)      │  7140*  │ 7722 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7729 │Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi  │  7140*  │ 7729 │
│     │   │   │gospodăreşti n.c.a.                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 773 │   │Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi │      │   │
│     │   │   │bunuri tangibile                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7731 │Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente    │  7131  │7730* │
│     │   │   │agricole                              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7732 │Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente    │  7132*  │7730* │
│     │   │   │pentru construcţii                         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7733 │Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de  │  7133  │7730* │
│     │   │   │birou (inclusiv calculatoare)                   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7734 │Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport  │  7122  │7730* │
│     │   │   │pe apă                               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7735 │Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport  │  7123  │7730* │
│     │   │   │aerian                               │  7140*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7739 │Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente  │  7121*  │7730* │
│     │   │   │şi bunuri tangibile n.c.a.                     │  7132*  │   │
│     │   │   │                                  │  7134  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 774 │   │Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7740 │Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)        │  7487*  │ 7740 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  78  │   │   │Activităţi de servicii privind forţa de muncă           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 781 │   │Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7810 │Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă       │  7450*  │ 7810 │
│     │   │   │                                  │  9272*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 782 │   │Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7820 │Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului    │  7450*  │ 7820 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 783 │   │Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7830 │Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă       │  7450*  │ 7830 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  79  │   │   │Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte  │      │   │
│     │   │   │servicii de rezervare şi asistenţă turistică            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 791 │   │Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7911 │Activităţi ale agenţiilor turistice                │  6330*  │ 7911 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7912 │Activităţi ale tur-operatorilor                  │  6330*  │ 7912 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 799 │   │Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │7990 │Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică         │  6330*  │ 7920 │
│     │   │   │                                  │  9232*  │   │
│     │   │   │                                  │  9234*  │   │
│     │   │   │                                  │  9262*  │   │
│     │   │   │                                  │  9272*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  80  │   │   │Activităţi de investigaţii şi protecţie              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 801 │   │Activităţi de protecţie şi gardă                  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8010 │Activităţi de protecţie şi gardă                  │  7460*  │ 8010 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 802 │   │Activităţi de servicii privind sistemele de securizare       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8020 │Activităţi de servicii privind sistemele de securizare       │  4531*  │ 8020 │
│     │   │   │                                  │  7460*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 803 │   │Activităţi de investigaţii                     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8030 │Activităţi de investigaţii                     │  7460*  │ 8030 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  81  │   │   │Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 811 │   │Activităţi de servicii suport combinate              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8110 │Activităţi de servicii suport combinate              │  7032*  │ 8110 │
│     │   │   │                                  │  7514*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 812 │   │Activităţi de curăţenie                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8121 │Activităţi generale de curăţenie a clădirilor           │  7470*  │ 8121 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8122 │Activităţi specializate de curăţenie                │  7470*  │8129* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8129 │Alte activităţi de curăţenie                    │  9003*  │8129* │
│     │   │   │                                  │  7470*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 813 │   │Activităţi de întreţinere peisagistică               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8130 │Activităţi de întreţinere peisagistică               │  0141*  │ 8130 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  82  │   │   │Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de  │      │   │
│     │   │   │servicii prestate în principal întreprinderilor          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 821 │   │Activităţi de secretariat şi servicii suport            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8211 │Activităţi combinate de secretariat                │  7485*  │ 8211 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8219 │Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte   │  7485*  │ 8219 │
│     │   │   │activităţi specializate de secretariat               │  6411*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 822 │   │Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8220 │Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) │  7486  │ 8220 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 823 │   │Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8230 │Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor │  7487*  │ 8230 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 829 │   │Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8291 │Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) │  7487*  │ 8291 │
│     │   │   │de raportare a creditului                     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8292 │Activităţi de ambalare                       │  7482  │ 8292 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8299 │Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.   │  7485*  │ 8299 │
│     │   │   │                                  │  7487*  │   │
│     │   │   │                                  │  7513*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE │      │   │
│     │   │   │DIN SISTEMUL PUBLIC                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  84  │   │   │Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul  │      │   │
│     │   │   │public                               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 841 │   │Administraţie publică generală, economică şi socială        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8411 │Servicii de administraţie publică generală             │  7511  │ 8411 │
│     │   │   │                                  │  7514*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8412 │Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii  │  7512  │ 8412 │
│     │   │   │în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al  │      │   │
│     │   │   │altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8413 │Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice      │  7513*  │ 8413 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 842 │   │Activităţi de servicii pentru societate              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8421 │Activităţi de afaceri externe                   │  7521*  │ 8421 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8422 │Activităţi de apărare naţională                  │  7522  │ 8422 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8423 │Activităţi de justiţie                       │  7523  │8423* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8424 │Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă        │  7524  │8423* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8425 │Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a    │  7525  │8423* │
│     │   │   │acestora                              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 843 │   │Activităţi de protecţie socială obligatorie            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8430 │Activităţi de protecţie socială obligatorie            │  7530  │ 8430 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA P - ÎNVĂŢĂMÂNT                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  85  │   │   │Învăţământ                             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 851 │   │Învăţământ preşcolar                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8510 │Învăţământ preşcolar                        │  8010*  │8510* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 852 │   │Învăţământ primar                         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8520 │Învăţământ primar                         │  8010*  │8510* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 853 │   │Învăţământ secundar                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8531 │Învăţământ secundar general                    │  8021  │ 8521 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8532 │Învăţământ secundar, tehnic sau profesional            │  8022  │ 8522 │
│     │   │   │                                  │  8042*  │   │
│     │   │   │                                  │  6323*  │   │
│     │   │   │                                  │  6322*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 854 │   │Învăţământ superior                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8541 │Învăţământ superior non-universitar                │  8030*  │8530* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8542 │Învăţământ superior universitar                  │  8030*  │8530* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 855 │   │Alte forme de învăţământ                      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8551 │Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional           │  8042*  │ 8541 │
│     │   │   │                                  │  9262*  │   │
│     │   │   │                                  │  9305*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8552 │Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru,  │  8042*  │ 8542 │
│     │   │   │dans, arte plastice, etc.)                     │  9234*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8553 │Şcoli de conducere (pilotaj)                    │  8041  │8549* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8559 │Alte forme de învăţământ n.c.a.                  │  8042*  │8549* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 856 │   │Activităţi de servicii suport pentru învăţământ          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8560 │Activităţi de servicii suport pentru învăţământ          │  7414*  │ 8550 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  86  │   │   │Activităţi referitoare la sănătatea umană             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 861 │   │Activităţi de asistenţă spitalicească               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8610 │Activităţi de asistenţă spitalicească               │  8511*  │ 8610 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 862 │   │Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8621 │Activităţi de asistenţă medicală generală             │  8512*  │8620* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8622 │Activităţi de asistenţă medicală specializată           │  8512*  │8620* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8623 │Activităţi de asistenţă stomatologică               │  8513  │8620* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 869 │   │Alte activităţi referitoare la sănătatea umană           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8690 │Alte activităţi referitoare la sănătatea umană           │  8514*  │ 8690 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  87  │   │   │Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu │      │   │
│     │   │   │cazare                               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 871 │   │Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8710 │Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală           │  8514*  │ 8710 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 872 │   │Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare,│      │   │
│     │   │   │exclusiv spitale                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8720 │Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare,│  8531*  │ 8720 │
│     │   │   │exclusiv spitale                          │  8511*  │   │
│     │   │   │                                  │  8514*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 873 │   │Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru    │      │   │
│     │   │   │persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure      │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8730 │Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru    │  8531*  │ 8730 │
│     │   │   │persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure      │  8514*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 879 │   │Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8790 │Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.       │  8531*  │ 8790 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  88  │   │   │Activităţi de asistenţă socială, fără cazare            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 881 │   │Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi  │      │   │
│     │   │   │pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8810 │Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi  │  8532*  │ 8810 │
│     │   │   │pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 889 │   │Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8891 │Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii            │  8532*  │8890* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │8899 │Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.     │  8532*  │8890* │
│     │   │   │                                  │  7521*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  90  │   │   │Activităţi de creaţie şi interpretare artistică          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 900 │   │Activităţi de creaţie şi interpretare artistică          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9001 │Activităţi de interpretare artistică (spectacole)         │  9231*  │9000* │
│     │   │   │                                  │  9234*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9002 │Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)   │  9231*  │9000* │
│     │   │   │                                  │  9232*  │   │
│     │   │   │                                  │  9234*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9003 │Activităţi de creaţie artistică                  │  9231*  │9000* │
│     │   │   │                                  │  9240*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9004 │Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole          │  9232*  │9000* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  91  │   │   │Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte     │      │   │
│     │   │   │activităţi culturale                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 910 │   │Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte     │      │   │
│     │   │   │activităţi culturale                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9101 │Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor             │  9251  │ 9101 │
│     │   │   │                                  │  7514*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9102 │Activităţi ale muzeelor                      │  9252*  │9102* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9103 │Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective │  9252*  │9102* │
│     │   │   │de interes turistic                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9104 │Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor │  9253  │ 9103 │
│     │   │   │naturale                              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  92  │   │   │Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 920 │   │Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9200 │Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri              │  9271  │ 9200 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  93  │   │   │Activităţi sportive, recreative şi distractive           │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 931 │   │Activităţi sportive                        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9311 │Activităţi ale bazelor sportive                  │  9261  │9311* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9312 │Activităţi ale cluburilor sportive                 │  9262*  │ 9312 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9313 │Activităţi ale centrelor de fitness                │  9304*  │9311* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9319 │Alte activităţi sportive                      │  9262*  │ 9319 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 932 │   │Alte activităţi recreative şi distractive             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9321 │Bâlciuri şi parcuri de distracţii                 │  9233  │ 9321 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9329 │Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.          │  9234*  │ 9329 │
│     │   │   │                                  │  9272*  │   │
│     │   │   │                                  │  9262*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  94  │   │   │Activităţi asociative diverse                   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 941 │   │Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9411 │Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale        │  9111  │ 9411 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9412 │Activităţi ale organizaţiilor profesionale             │  9112  │ 9412 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 942 │   │Activităţi ale sindicatelor salariaţilor              │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9420 │Activităţi ale sindicatelor salariaţilor              │  9120  │ 9420 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 949 │   │Alte activităţi asociative                     │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9491 │Activităţi ale organizaţiilor religioase              │  9131  │ 9491 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9492 │Activităţi ale organizaţiilor politice               │  9132  │ 9492 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9499 │Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.              │  0150*  │ 9499 │
│     │   │   │                                  │  9133  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  95  │   │   │Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz     │      │   │
│     │   │   │gospodăresc                            │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 951 │   │Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9511 │Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice      │  7250*  │ 9511 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9512 │Repararea echipamentelor de comunicaţii              │  3220*  │ 9512 │
│     │   │   │                                  │  5274*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 952 │   │Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc        │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9521 │Repararea aparatelor electronice de uz casnic           │  5272*  │ 9521 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9522 │Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor   │  2932*  │ 9522 │
│     │   │   │pentru casă şi grădină                       │  5272*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9523 │Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele         │  5271  │ 9523 │
│     │   │   │                                  │  5274*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9524 │Repararea mobilei şi a furniturilor casnice            │  3611*  │ 9524 │
│     │   │   │                                  │  3612*  │   │
│     │   │   │                                  │  3614*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9525 │Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor               │  5273  │9529* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9529 │Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.     │  1740*  │9529* │
│     │   │   │                                  │  3630*  │   │
│     │   │   │                                  │  3640*  │   │
│     │   │   │                                  │  5274*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  96  │   │   │Alte activităţi de servicii                    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 960 │   │Alte activităţi de servicii                    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9601 │Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor │  9301  │ 9601 │
│     │   │   │din blană                             │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9602 │Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare            │  9302  │ 9602 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9603 │Activităţi de pompe funebre şi similare              │  9303  │ 9603 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9604 │Activităţi de întreţinere corporală                │  9304*  │9609* │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9609 │Alte activităţi de servicii n.c.a.                 │  5274*  │9609* │
│     │   │   │                                  │  9305*  │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE │      │   │
│     │   │   │ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE │      │   │
│     │   │   │DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU  │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  97  │   │   │Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de  │      │   │
│     │   │   │personal casnic                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 970 │   │Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator   │      │   │
│     │   │   │de personal casnic                         │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9700 │Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de  │  9500  │ 9700 │
│     │   │   │personal casnic                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  98  │   │   │Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi   │      │   │
│     │   │   │servicii destinate consumului propriu               │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri    │      │   │
│     │ 981 │   │destinate consumului propriu                    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9810 │Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri    │  9600  │ 9810 │
│     │   │   │destinate consumului propriu                    │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 982 │   │Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii   │      │   │
│     │   │   │pentru scopuri proprii                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9820 │Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii   │  9700  │ 9820 │
│     │   │   │pentru scopuri proprii                       │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR    │      │   │
│     │   │   │EXTRATERITORIALE                          │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│  99  │   │   │Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 990 │   │Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale   │      │   │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │9900 │Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale   │  9900  │ 9900 │
└─────────┴─────┴─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────