FINANTARE IMM MAXIM 1,5 MILIOANE EURO

februarie 15, 2010

FORMA DE CONSTITUIRE A SOLICITANTULUI
Pot beneficia de alocare financiară nerambursabilă persoanele juridice care sunt întreprinderi mici sau mijlocii.
Prin urmare, aşa cum rezultă din prevederile legale în vigoare, pot depune proiecte în cadrul prezentei scheme de finanţare societăţile comerciale şi societăţile cooperative care îndeplinesc următoarele condiţii (conform Legii nr.
346/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei):
1. sunt întreprinderi mici, adică au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008.
sau
2. sunt întreprinderi mijlocii, adică au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008.
şi
3. sunt înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
4. Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în România şi are codul CAEN aferent proiectului pentru care solicită finanţare nerambursabilă înscris în certificatul constatator (codul CAEN pentru care solicită finanţare nu este obligatoriu să fie codul CAEN principal înscris în certificatul constatator).

Valoarea maximă a finanţării acordate din totalul costurilor eligibile este de:
a) pentru întreprinderile mici:
– 60% pentru proiectele care se implementează în Regiunea Bucureşti-Ilfov
– 70% pentru proiectele care se implementează în restul regiunilor
b) pentru întreprinderile mijlocii:
– 50% pentru proiectele care se implementează în Regiunea Bucureşti-Ilfov;
– 60% pentru proiectele care se implementează în restul regiunilor.

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ, alături de condiţiile menţionate la pct.1), următoarele condiţii:
a) A desfăşurat în mod legal activitate economică pe perioada exerciţiului financiar precedent.
b) A obţinut profit sau profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar înainte de data depunerii Cererii de finanţare. În acest sens se va ataşa, la Cererea de finanţare, situaţia financiară (bilanţul şi contul de profit şi pierdere) depusă la Administraţia finanţelor publice pentru ultimul exerciţiu financiar (vezi capitolul 1.2 la „Cererea de finanţare”). Solicitantul va declara în toate documentele cererii de finanţare care fac referire la „profit”, aceeaşi categorie de profit (profit sau profit din exploatare).
c) Solicită finanţare pentru o singură activitate economică identificată printr-un singur cod CAEN eligibil.
Activitatea economică are în vedere, după caz, şi activităţile economice auxiliare, identificate prin coduri CAEN eligibile. Acestea din urmă sunt acele activităţi prin intermediul cărora se asigură producerea şi realizarea bunurilor şi serviciilor consumabile folosite în fluxul de producţie aferent activităţii economice pentru care se solicită finanţare.
În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru:
 susţinerea financiară a activităţilor de export către terţe ţări sau către State Membre, legate direct de cantităţile
exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 utilizarea cu precădere a produselor naţionale în detrimentul produselor importate;
Se acordă sprijin financiar pentru întreprinderile mici şi mijlocii (societăţi comerciale şi societăţi cooperative), cu excepţia microîntreprinderilor, pentru următoarele activităţi economice (conform CAEN Rev. 2): (codul CAEN): B – Industria extractivă (cu excepţia codurilor 051,052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099), C – Industria prelucrătoare (cu excepţia codurilor 101,102,103,104,105, 106,107, 108,109,110,120, 191, 192, 2051, 206, 242, 243, 2452, 254, 2591, 301, 304, 331, 332), E – Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (cu excepţia codurilor 360, 370, 381, 382, 390), F – Construcţii (cu excepţia codurilor 411, 4399).

CONDIŢII CU PRIVIRE LA CLĂDIRE ŞI TEREN
În cazul în care proiectul prevede realizarea de lucrări de construcţie, modernizare sau extindere, pentru a fi eligibil solicitantul trebuie să aibă în proprietate, în concesiune/ folosinţă/ asociaţie în participaţiune terenul şi/sau clădirea pe care se face investiţia în baza unui act de proprietate, contract de concesiune, contract de închiriere sau pentru asociaţia în participaţiune. În cazul în care proiectul prevede realizarea de lucrări de construcţie, modernizare sau extindere solicitantul trebuie să facă dovada, la data semnării contractului, a dreptului de a face investiţii asupra terenului sau clădirii pe o perioadă de minimum 10 ani de la data semnării contractului de finanţare.
Dovada dreptului de proprietate se va face prin prezentarea la contractare, a unei fotocopii (certificată de solicitant) a actului de proprietate, iar dovada concesiunii sau a asociaţiei în participaţiune sau închirierii se va realiza prin prezentarea la contractare a unei fotocopii (certificată de solicitant4) a contractului de concesiune, închiriere sau pentru asociaţia în participaţiune din care să rezulte acest lucru. În situaţia în care proiectul include atât achiziţionarea terenului / clădirii, cât şi realizarea de lucrări de construcţie, modernizare sau extindere, dovada achiziţiei acestora (dovada dreptului de proprietate) se va face la cererea de rambursare, specificată în Contractul de finanţare.
În cazul în care proiectul prevede realizarea de lucrări de construcţie, modernizare sau extindere, pentru ca proiectul depus de solicitant să fie eligibil, clădirea şi/sau terenul pe care se face investiţia trebuie să îndeplinească cumulativ, la data semnării contractului, următoarele condiţii:
a) sunt deţinute în proprietate, concesiune/ folosinţă/ sau asociaţie în participaţiune, de către solicitant sau, după
caz, achiziţionarea acestora constituie activitate distinctă în cadrul cererii de finanţare;
b) nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
c) nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
d) în cazul aprobării proiectului pentru finanţare, la semnarea contractului, infrastructura (teren/clădire) necesară implementării proiectului pentru lucrări de construcţie/modernizare/extindere trebuie să fie liberă de orice sarcini.

Se finanţează următoarele activităţi eligibile:
 Crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie);
 Extinderea unui amplasament existent pentru creşterea capacităţii de producţie;
 Diversificarea producţiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii;
 Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie al unui amplasament existent; (ex: modernizare instalaţii, echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie). Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale se finanţează numai în legătură cu investiţiile menţionate anterior;
 Achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate;
 Consultanţă şi instruire specializată strict legate de activităţile de investiţii specificate mai sus.

NU se finanţează activitatea de construcţie fără cea de achiziţionare de echipamente, sau doar activitatea de instruire a personalului operativ fără achiziţionare de echipamente, dar se finanţează proiectele care implică numai achiziţionarea de echipamente/tehnologii.
NU se finanţează activitatea de achiziţie de teren fără cea de construcţie şi fără cea de achiziţionare de echipamente.

În ceea ce priveşte achiziţia de bunuri/servicii/lucrări în vederea implementării proiectului, este obligatorie
respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice sau a normelor simplificate de achiziţii.

Perioada de implementare a proiectului este de cel mult 2 ani de la data semnării contractului de finanţare.

PREFINANŢAREA PROIECTELOR
Solicitantul are posibilitatea de a opta, prin cererea de finanţare pentru prefinanţarea cheltuielilor eligibile ale
proiectului. Valoarea totală a prefinanţării este de maximum 35% din valoarea ajutorului financiar acordat. Solicitantul poate opta pentru prefinanţare şi pentru valoarea procentului (până la 35%), o singură dată, indiferent de cuantumul acesteia.

După încheierea unui prim contract cu prestatorul de servicii/executantul de lucrări/furnizorul de echipamente,
Beneficiarul care optează pentru această facilitate poate solicita acordarea prefinanţării.
Beneficiarul poate opta pentru cuantumul procentului de prefinanţare de maximum 35%, iar această opţiune se va
face o singură dată, la încheierea contractului de finanţare cu AM/OI.
În vederea obţinerii prefinanţării, beneficiarul are obligaţia de a transmite Organismului Intermediar următoarele
documente:
 contractul de achiziţie încheiat între beneficiar şi un operator economic, care conţine cel puţin o cheltuială eligibilă;
 cererea de prefinanţare a beneficiarului, conform contractului de finanţare încheiat între Organismul Intermediar şi beneficiar (în formatul standard solicitat prin contract);
 scrisoare de garanţie bancară pentru suma aferentă prefinanţării solicitate.

CHELTUIELILE ELIGIBILE:

1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).

2. Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor (în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectului) precum:
2.1. Achiziţie clădiri, cu excepţia leasing-ului;
2.2. Construcţie şi modernizare clădiri, inclusiv instalaţii aferente construcţiilor.
3. Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări
corporale) precum:
3.1. Achiziţia de instalaţii şi echipamente – cu excepţia leasing-ului;
3.2. Achiziţia – cu excepţia leasing-ul – de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codurile CAEN F – Construcţii şi B – Industria extractivă – produse neenergetice).
4. Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale – cu excepţia leasing-ului precum:
4.1. Aplicaţii informatice
4.2. Brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii.
5. Cheltuieli privind achiziţia de servicii de consultanţă pentru:
a) elaborarea de studii şi documentaţii preliminare necesare investiţiei precum sunt: studiile de amplasament asupra terenului (ridicare topografică, studiu geologic), studiul pentru organizarea de şantier, etc.;
b) elaborarea studiilor de soluţie, a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor tehnice de racordare, a proiectelor
pentru realizarea racordărilor la sursele/reţelele de utilităţi din zonă (apă-canal, energie electrică şi termică, gaze naturale, etc.);
c) elaborarea planului de afaceri şi a studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate;
d) elaborarea documentaţiei necesare obţinerii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire;
e) elaborarea studiului de impact al proiectului asupra mediului şi de identificare a măsurilor/lucrărilor necesare în cadrul proiectului, pentru remedierea impactului negativ;
f) elaborarea proiectului de execuţie a investiţiei şi a detaliilor şi devizelor de execuţie;
g) consultanţă tehnică/tehnologică de specialitate şi dirigenţie de şantier, necesare realizării investiţiei şi prevăzute în devizul general;
h) servicii de consiliere a beneficiarului în managementul şi implementarea proiectului de investiţii;
i) consultanţă pentru achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate.
6. Instruire specializată pentru personalul operativ (în cazul achiziţiilor de tehnologie/echipamente/software).
Valoarea cumulată a categoriilor de cheltuieli prevăzute la punctele 5 şi 6 nu trebuie să depăşească 10% din totalul
cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Atenţie !
1. Costul de achiziţie al terenurilor sau clădirilor deja construite, este eligibil cu respectarea prevederilor şi condiţiilor specifice H.G. nr. 759/2007, în special:
– trebuie să facă parte integrantă şi inseparabilă din proiect;
– terenul sau clădirea nu a beneficiat de finanţări comunitare nerambursabile în ultimii 10 ani pentru construcţie sau reabilitare
2. Costul de achiziţie al terenurilor sau clădirilor este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piaţă şi că respectă condiţiile tehnice prevăzute în legislaţia naţională. Documentele privind achiziţia terenurilor sau clădirilor vor fi aduse la cererea de rambursare (orice cheltuială, inclusiv semnarea unui contract /precontract de achiziţie, angajată înainte de semnarea contractului de finanţare cu OI conduce la declararea întregului proiect neeligibil).
3. Utilajele şi echipamentele pot fi achiziţionate din ţări UE sau non UE cu condiţia ca acestea să fie noi. Orice cheltuială care nu se regăseşte în lista cheltuielilor eligibile de mai sus, va fi considerată drept cheltuială neeligibilă pentru cofinanţare prin POS CCE.
În mod special următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile
1. taxa pe valoarea adăugată;
2. dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
3. cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;
4. dezafectarea centralelor nucleare;
5. achiziţia de echipamente second-hand;
6. amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
7. costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii.
8. mijloace de transport marfă, autovehicule şi alte mijloace de transport care nu sunt strict legate de procesul de producţie.
Atenţie!! NU sunt eligibile cheltuielile pentru transport utilaje, taxe vamale, ambalaj, montare şi punere în funcţiune.

Beneficiarul poate să depună la Organismul Intermediar, în tranşele stabilite conform prevederilor contractuale, cererile de rambursare însoţite de raportul de progres. În acest sens, beneficiarul trebuie să completeze şi să depună la Organismul Intermediar, Graficul de depunere a cererilor de rambursare, care va fi astfel realizat încât fiecare plată intermediară să fie de cel puţin 20% din valoarea finanţării nerambursabile.
Pe toată perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul următor în conformitate cu graficul menţionat anterior.
ATENTIE! În cazul încheierii de către beneficiar a unor contracte cu furnizori externi, când pot apărea diferenţe de
curs valutar între momentul emiterii facturii şi momentul efectuării plăţii, beneficiarul va solicita prin cererea de rambursare valoarea corespunzătoare celui mai mic curs valutar.
Cererea de rambursare se poate depune pentru fiecare achiziţie de bunuri numai după punerea lor în funcţiune sau întocmirea procesului verbal de predare-primire, precum şi pentru prestări servicii, după acceptarea rezultatelor acestora de către beneficiar.
Pentru execuţia de lucrări se acceptă rambursarea cheltuielilor pe faze determinante de execuţie.
Pe toată perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul următor în conformitate cu graficul menţionat anterior. Beneficiarii pot opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare, la sfârşitul proiectului.
Numărul maxim al cererilor de rambursare este 3.

Reclame

IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE

februarie 15, 2010

În cadrul acestei operaţiuni se vor finanţa proiectele de sprijinire a microîntreprinderilor, a întreprinderilor
mici şi mijlocii, pentru implementarea de standarde internaţionale.

Valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil este de 860.000 lei (echivalentul a 200.000 euro) cu
condiţia respectării ajutorului de minimis.
Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă procentul maxim calculat la valoarea eligibilă a proiectului
(valoarea cheltuielilor eligibile) care poate fi finanţat din fonduri nerambursabile.
La întocmirea bugetului, solicitantul va ţine cont atât de condiţiile în care cheltuielile prevăzute în proiect pot fi
considerate eligibile, cât şi de intensităţile din prezentul ghid, pentru a stabili contribuţia proprie şi a determina
cuantumul maxim al finanţării nerambursabile pe care îl poate solicita.
Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat în cadrul acestui apel este de:
– 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici;
– 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru întreprinderile mijlocii.
Beneficiarul de ajutor de minimis în cadrul acestei scheme trebuie să facă dovada unei contribuţii de minimum 30%, respectiv 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, contribuţie asigurată de solicitant fie din resurse
proprii, fie prin surse atrase (de exemplu credit), într-o formă liberă de orice ajutor de stat.
Ajutorul de minimis nu se cumuleaza cu ajutorul de stat acordat în legatură cu aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care o astfel de cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depăşeşte intensitatea ajutorului
stabilită pentru condiţiile speciale ale fiecărui caz de un regulament de scutire pe categorii sau de o decizie adoptată de
Comisie. Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de minimis primite de către solicitant. În acest sens, solicitantul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal şi alte ajutoare de
minimis primite în ultimii doi ani fiscali.

Beneficiarul trebuie să respecte regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis
primite pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale
autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 pentru firmele care
activează în sectorul transporturilor), echivalent în lei la data acordării ajutorului de minimis. În cazul în care valoarea
totală a ajutoarelor de minimis acordate unui agent economic pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea
alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul echivalentului în lei a
200.000 Euro (echivalentul în lei a 100.000 euro pentru operatorii economici care activează în domeniul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutorul
financiar care nu depăşeşte acest plafon.

ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOLICITANTULUI
Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ, alături de condiţiile menţionate la pct. 1),
următoarele condiţii:
a) A desfăşurat în mod legal activitate economică pe perioada exerciţiului financiar precedent.
b) A obţinut profit sau profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar înainte de data depunerii Cererii de finanţare. În acest sens se va ataşa, la Cererea de finanţare, situaţia financiară (bilanţul şi contul de profit si pierdere) depusă la Administraţia finanţelor publice pentru ultimul exerciţiu financiar. Solicitantul va declara în toate documentele cererii de finanţare care fac referire la „profit”, aceeaşi categorie de profit (profit sau profit din exploatare).
c) codurile CAEN pe care doreşte să le promoveze prin proiect şi solicită finanţare trebuie să fie eligibile şi să facă parte din activitatea firmei;
d) nu solicită finanţare pentru activităţi din următoarele sectoare de activitate:
1. pescuit şi acvacultură;
2. producţia primară a produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la tratat ;
3. procesarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la tratat;
4. sectorul carbonifer.
e) Solicitantul poate aplica pentru mai multe coduri CAEN, respectând următoarele condiţii: toate codurile să fie
eligibile, să facă obiectul proiectului şi să facă parte din activitatea firmei.

CONDIŢII CU PRIVIRE LA CLĂDIRE ŞI TEREN (numai pentru proiectele care vizează construcţia sau modernizarea de laboratoare): În cazul în care proiectul prevede realizarea de lucrări de construcţie sau modernizare, pentru a fi eligibil solicitantul trebuie să aibă în proprietate, în concesiune sau folosinţă terenul şi/sau clădirea pe care se face investiţia în baza unui act de proprietate, contract de concesiune, contract de închiriere, contract de comodat. În cazul în care proiectul prevede realizarea de lucrări de construcţie sau modernizare, solicitantul trebuie să facă dovada, la data semnării contractului, a dreptului de a face investiţii asupra terenului sau clădirii pe o perioadă de minimum 10 ani de la data semnării contractului de finanţare.

În cazul în care proiectul prevede realizarea de lucrări de construcţie sau modernizare, pentru ca proiectul depus de solicitant să fie eligibil, clădirea şi/sau terenul pe care se face investiţia trebuie să îndeplinească cumulativ, la
data semnării contractului, următoarele condiţii:
a) sunt deţinute în proprietate, concesiune/ folosinţă de către solicitant sau, după caz, achiziţionarea acestora
constituie activitate distinctă în cadrul cererii de finanţare;
b) nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
c) nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
d) în cazul aprobării proiectului pentru finanţare, pentru lucrările de construcţie /modernizare, la semnarea contractului, infrastructura (teren/clădire) necesară implementării proiectului trebuie să fie liberă de orice
sarcini.

În cadrul operaţiunii  „Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale” se finanţează următoarele activităţi eligibile:
Înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoare de încercări şi etalonări;
Implementarea şi/sau certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001 (produselor şi/sau serviciilor),
sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate/mediu;
Etichetarea ecologică;
Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.

În ceea ce priveşte activitatea de înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoare de încercări şi etalonări: se vor finanţa numai acele laboratoare de încercări şi etalonări fixe sau mobile care au ca scop sprijinirea şi
stimularea conceperii şi dezvoltării de produse, inovative şi competitive.
Pentru autolaboratoare – se vor finanţa acele laboratoare care au ca şi obiectiv cel enunţat mai sus, iar cheltuielile
eligibile pentru acestea sunt următoarele:
a. achiziţionare şi instalarea de instrumente, echipamente şi mobilier pentru laboratoarele de încercări şi etalonări;
b. achiziţia de echipamente IT şi programe informatice aferente obiectului de activitate pentru care solicită finanţarea;
c. consultanţă pentru elaborarea documentelor de acreditare;
d. cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziţionate.

Perioada de implementare a proiectului este de cel mult 2 ani de la data semnării contractului de finanţare.

Toate echipamentele şi tehnologiile cofinanţate prin fonduri nerambursabile şi achiziţionate prin proiect trebuie
să fie noi.

Solicitantul are posibilitatea de a opta, prin cererea de finanţare pentru prefinanţarea cheltuielilor eligibile ale
proiectului. Valoarea totală a prefinanţării este de maximum 35% din valoarea ajutorului financiar acordat. Solicitantul poate opta pentru prefinanţare şi pentru valoarea procentului (până la 35%), o singură dată,
indiferent de cuantumul acesteia.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

1. Cheltuieli pentru înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea5 laboratoarelor de încercări şi etalonări:
1.1 lucrări de construcţie şi modernizare laboratoare, inclusiv instalaţii aferente construcţiilor;
1.2 cheltuieli pentru lucrări de proiectare şi consultanţă specializată pentru elaborarea documentaţiei şi obţinerea avizelor, autorizaţiei de construcţie;
1.3 cheltuieli pentru obţinerea de acorduri, avize autorizaţii;
1.4 achiziţionare şi instalarea de instrumente, echipamente şi mobilier pentru laboratoarele de încercări şi etalonări;
1.5 achiziţia de echipamente IT şi programe informatice aferente obiectului de activitate pentru care solicită finanţarea;
1.6 consultanţă pentru elaborarea documentelor de acreditare;
1.7 cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziţionate;
1.8 cheltuieli legate de activitatea de acreditare, conform contractului încheiat cu organismul de acreditare.
2. Cheltuieli aferente implementării şi/sau certificării6 sistemului de management al calităţii (produselor şi/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat
calitate/mediu:
2.1 consultanţă pentru elaborarea documentelor şi implementarea sistemului pe nivele;
2.2 cheltuieli legate de activitatea de evaluare şi certificare a sistemului, conform contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat;
2.3 cheltuieli legate de instruire în domeniul calităţii – cursuri autorizate pentru reprezentantul managementului pentru calitate, auditorul(ii) intern(i) şi personalul implicat;
2.4 dispozitive de măsurare şi monitorizare a proceselor/produselor.
3. Cheltuieli aferente etichetării ecologice:
3.1 tarife pentru obţinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice;
3.2 costuri pentru testare şi verificare a încadrării în criteriile specifice.
4. Cheltuieli aferente certificării produselor/serviciilor/proceselor:
4.1 consultanţă pentru elaborarea documentelor;
4.2 cheltuieli legate de activitatea de evaluare şi certificare, conform contractului încheiat cu organismul de
certificare acreditat.

Toate cheltuielile aferente implementării standardelor internaţionale vor fi considerate fără TVA.
NU se finanţează activitatea de construcţie/modernizare de laboratoare fără cea de achiziţionare de echipamente specifice dotării acestor laboratoare sau doar activitatea de instruire a personalului operativ fără achiziţionare de echipamente, dar se finanţează proiectele care implică numai achiziţionarea de echipamente/tehnologii şi certificări.
Nu se finanţează activităţi pentru reacreditări sau recertificări.
Utilajele şi echipamentele pot fi achiziţionate din ţări UE sau non UE cu condiţia ca acestea să fie noi.
Pentru a obţine finanţare pentru activitatea de construcţie/modernizare de laboratoare este necesară şi acreditarea acestora (dacă cele ce se modernizează nu au deja acreditare). Activitatea de acreditare va fi trecută în cererea de finanţare ca activitate viitoare pentru implementarea proiectului şi în calendarul de implementare şi va fi realizată de către un organism specializat (naţional sau internaţional).
Laboratorul de încercări şi etalonări este acel laborator care realizează încercări / analize / măsurări /examinări sau tipuri de încercări determinate, prin care se determină caracteristica performanţelor unui material sau produs.
Certificatul de acreditare conferă laboratorului de încercări, alături de prestigiu, avantajul economic şi este emis de către un organism de acreditare.
În cazul activităţii de implementare/certificare (punctul 2 din categoriile de cheltuieli eligibile), punctul
2.4 „dispozitive de măsurare şi monitorizare a proceselor/produselor”, cheltuiala nu va fi considerată eligibilă
dacă nu va fi strict legată de implementare/certificare. Orice cheltuieli au legătură cu alte standarde sau cu o simplă investiţie în firmă, vor fi considerate neeligibile.
Toate categoriile de cheltuieli trebuie să răspundă la obiectivul principal al POS CCE.

Orice cheltuială care nu se regăseşte în lista cheltuielilor eligibile de mai sus, va fi considerată drept cheltuială neeligibilă pentru cofinanţare prin POS CCE. În mod special următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile
1. taxa pe valoarea adăugată;
2. dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
3. cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;
4. dezafectarea centralelor nucleare;
5. achiziţia de echipamente second-hand;
6. amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
7. costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii.
8. mijloace de transport marfă, autovehicule şi alte mijloace de transport care nu sunt strict legate de procesul de
producţie.
NU sunt eligibile cheltuielile pentru transport utilaje, taxe vamale, ambalaj, montare şi punere în funcţiune.

Beneficiarul poate să depună la Organismul Intermediar, în tranşele stabilite conform prevederilor contractuale, cererile de rambursare însoţite de raportul de progres. În acest sens, beneficiarul trebuie să completeze şi să depună la Organismul Intermediar, Graficul de depunere a cererilor de rambursare, care va fi astfel realizat încât fiecare plată intermediară să fie de cel puţin 20% din valoarea finanţării nerambursabile.

Cererea de rambursare se poate depune pentru fiecare achiziţie de bunuri numai după punerea lor în funcţiune sau întocmirea procesului verbal de predare-primire, precum şi pentru prestări servicii, după acceptarea rezultatelor
către beneficiar.
Pentru execuţia de lucrări se acceptă rambursarea cheltuielilor pe faze determinate de execuţie.
Pe toată perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul următor în conformitate cu graficul menţionat anterior. Beneficiarii pot opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare, la sfârşitul proiectului.
Numărul maxim al cererilor de rambursare este 3.

Suma acordată unui beneficiar sub forma prefinanţării se recuperează progresiv, prin aplicarea unui procent din
valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de beneficiari, stabilit prin contract.

RETURNAREA FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

Returnarea finanţării nerambursabile se va realiza de către beneficiar în următoarele situaţii:
 în cazul în care beneficiarul dă o declaraţie falsă privind condiţiile de realizare a proiectului;
 lipsa justificării efectuării corecte/reale a cheltuielilor;
 lipsa respectării prevederilor contractului privind informarea şi publicitatea;
 refuzul monitorizării;
 delocalizarea investiţiei în afara României în mai puţin de 3 ani de la încheierea proiectului;
 închiderea întreprinderii în mai puţin de 3 ani de la finalizarea proiectului;
 menţinerea investiţiei mai puţin de 3 ani de la data finalizării proiectului (înstrăinarea, vânzarea sau gajarea
activelor achiziţionate prin proiect);
 neatingerea obiectivelor menţionate în cererea de finanţare (proporţional);
 nerealizarea activităţilor/proiectului menţionate în cererea de finanţare;
 alte cazuri prevăzute în contractul de finanţare.

SPRIJIN PENTRU ACCESUL PE NOI PIEŢE ŞI INTERNAŢIONALIZARE

februarie 15, 2010

Valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil ce se poate acorda în cadrul acestei scheme de finanţare este de 860.000 lei, în condiţiile respectării prevederilor referitoare la ajutorul de minimis (echivalentul a 200.000 Euro).
Intensitatea maximă a ajutorului de minimis reprezintă procentul maxim, calculat la valoarea eligibilă a proiectului (suma cheltuielilor eligibile), care poate fi finanţat din fonduri nerambursabile, respectiv din FEDR şi/sau din bugetul de stat.
Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat în conformitate cu prevederile prezentului Ghid este de 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici şi respectiv, de 60 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderile mijlocii.
Ajutorul de minimis nu se cumuleaza cu ajutorul de stat acordat în legatură cu aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care o astfel de cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depăşeşte intensitatea ajutorului stabilită pentru condiţiile speciale ale fiecărui caz de un regulament de scutire pe categorii sau de o decizie adoptată de Comisie.
Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de minimis primite de către solicitant. În acest sens, solicitantul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii doi ani fiscali.

Pot beneficia de alocare financiară nerambursabilă în cadrul acestei operaţiuni, persoanele juridice care se clasifică în categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici sau mijlocii.

Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în România şi are înscrise în certificatul constatator codul/codurile CAEN aferent/aferente activităţii pe care doreşte s-o promoveze prin proiect pentru care solicită finanţare nerambursabilă (codul CAEN pentru care solicită finanţare nu este obligatoriu să fie codul CAEN principal înscris în certificatul constatator).

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ, alături de condiţiile menţionate la pct. 1),
următoarele condiţii:
a) A desfăşurat în mod legal activitate economică pe perioada exerciţiului financiar precedent;
b) A obţinut profit sau profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar înainte de data depunerii Cererii de finanţare. În acest sens se va ataşa, la Cererea de finanţare, situaţia financiară (bilanţul si contul de profit si pierdere) depusă la Administraţia finanţelor publice pentru ultimul exerciţiu financiar. Solicitantul va declara în toate documentele cererii de finanţare care fac referire la „profit”, aceeaşi categorie de profit (profit sau profit din exploatare) .
c) codurile CAEN pe care doreşte să le promoveze prin proiect şi solicită finanţare trebuie să fie eligibile şi să facă parte din activitatea firmei;
d) nu solicită finanţarea pentru activităţi din următoarele sectoare:
1. pescuit şi acvacultură;
2. producţia primară a produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la tratat;
3. procesarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la tratat;
4. sectorul carbonifer
e) Solicitantul poate aplica pentru mai multe coduri CAEN, respectând următoarele condiţii: toate codurile să fie eligibile, să facă obiectul proiectului şi să facă parte din activitatea firmei.

În cadrul operaţiunii 1.1.3 „Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare”, schema de finanţare
„Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare”, se finanţează următoarele activităţi:
a) participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţară sau străinătate, cu stand propriu;
b) participarea la misiuni economice în străinătate;
c) elaborarea şi producţia de materiale tipărite/inscripţionate de promovare a agentului economic, în vederea participării la evenimentele/acţiunile menţionate la lit. a) şi lit. b);
d) promovarea on-line (îmbunătăţirea/realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activităţii solicitantului şi
a produselor promovate);
e) servicii legate de activităţi de promovare pe noi pieţe interne, pe pieţe internaţionale şi marketing;
f) servicii de identificare a furnizorilor/clienţilor externi prin programele Hosted Buyers.

În cadrul acestui apel de proiecte solicitantul poate depune unul sau mai multe proiecte, cu condiţia respectării prevederilor referitoare la ajutorul de minimis.
Sunt admise la finanţare proiectele care au ca obiect participarea la mai multe târguri şi expoziţii internaţionale sau la mai multe misiuni economice.

Perioada de implementarea a proiectului este de cel mult 2 ani de la data semnării contractului de finanţare.

Solicitantul are posibilitatea de a opta prin cererea de finanţare pentru prefinanţarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Valoarea totală a prefinanţării este de max. 35% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil aprobat.
Solicitantul poate opta pentru prefinanţare şi pentru valoarea procentului (de până la 35%), o singură dată, indiferent de cuantumul acesteia.

CHELTUIELILE ELIGIBILE:

1. Cheltuieli pentru participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţară sau străinătate, cu stand propriu:
1.1 taxa de participare;
1.2 închiriere stand;
1.3 amenajare stand;

1.4 transport delegaţi;
1.5 cazare pe perioada târgului;
1.6 transport mostre şi materiale promoţionale;
1.7 promovare pe mediile oferite de târg cu ocazia târgului;
1.8 depozitare mostre şi materiale promoţionale pe perioada târgului;
2. Cheltuieli pentru participări la misiuni economice în străinătate:
2.1. transport delegaţi;
2.2. cazare pe perioada misiunii.
3. Cheltuieli pentru elaborarea şi producţia de materiale tipărite/inscripţionate de promovare a agentului economic:
3.1 pliante, broşuri, cataloage;
3.2 afişe, bannere;
3.3 inscripţionare pe suport electronic (CD, DVD, etc.);
3.4 alte materiale promoţionale (tricouri, pixuri, brelocuri, brichete, agende, calendare etc.).
4. Cheltuieli pentru promovarea on-line (îmbunătăţirea/realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activităţii
solicitantului şi a produselor promovate):
4.1 elaborare de pagini WEB în limba română şi obligatoriu, într-o limbă de circulaţie internaţională, pentru
prezentarea pe Internet a activităţii solicitantului şi a produselor promovate pentru export sau intern;
4.2 taxa domeniu;
4.3 taxe legate de găzduirea paginii web pe perioada implementării proiectului.
5. Cheltuieli pentru servicii legate de activităţi de promovare pe noi pieţe interne, pe pieţe internaţionale şi marketing:
5.1 organizare de seminarii de promovare/mese rotunde etc. pentru diseminarea informaţiilor legate de firma
respectivă;
5.2 realizare materiale informative şi de prezentare;
5.3 concepere şi realizare brand, marcă, logo/rebranding etc.
6. Cheltuieli pentru servicii de identificare a furnizorilor/clienţilor externi prin programe „Hosted Buyers” pentru
atragerea, în România, a importatorilor/cumparătorilor/potenţialilor clienţi pentru firmele româneşti exportatoare,
prin participarea acestor „hosted buyers” la târguri, expoziţii şi misiuni economice organizate în România;
6.1.1. transportul din ţara respectivă în România şi retur;
6.1.2. cazarea în România;
Orice cheltuială care nu se regăseşte în lista cheltuielilor eligibile de mai sus, va fi considerată drept cheltuială neeligibilă pentru cofinanţare prin POS CCE.
În mod special următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
1. taxa pe valoarea adăugată;
2. dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
3. cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;
4. amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată
ATENŢIE!
NU sunt eligibile cheltuielile pentru transport utilaje, taxe vamale, ambalaj, montarea şi punerea în funcţiune a
utilajelor/echipamentelor, în cadrul expoziţiilor sau târgurilor.
Pentru elaborarea de pagini WEB în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, se consideră limbă de
circulaţie internaţională, orice limbă, respectând condiţia de a fi specificat în proiect motivul pentru care s-a ales
realizarea acelei pagini în limba străină x (rusă, chineză, turcă, etc).
O cheltuială poate fi considerată eligibilă pentru cofinanţare (rambursare în limita stabilită) în cadrul POS CCE, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
1. este efectiv plătită între data semnării contractului de finanţare, la termenul prevăzut în contract, dar nu mai târziu de sfârşitul perioadei de implementare a proiectului.
2. este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare încheiat de către beneficiar şi OI IMM cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/20061.
3. este conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, în special în ceea ce priveşte:
– ajutorul de stat;
– regimul achiziţiilor
4. este menţionată în lista cheltuielilor eligibile aprobată conform actului normativ în vigoare.
5. este în legătură directă cu activităţile propuse în proiect şi este necesară pentru realizarea proiectului.

RETURNAREA FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

Returnarea finanţării nerambursabile se va realiza de către beneficiar în următoarele situaţii:
 în cazul în care beneficiarul dă o declaraţie falsă privind condiţiile de realizare a proiectului;
 lipsa justificării efectuării corecte/reale a cheltuielilor;
 lipsa respectării prevederilor contractului privind informarea şi publicitatea;
 refuzul monitorizării;
 delocalizarea investiţiei în afara României în mai puţin de 3 ani de la încheierea proiectului;
 închiderea întreprinderii în mai puţin de 3 ani de la finalizarea proiectului;
 menţinerea investiţiei mai puţin de 3 ani de la data finalizării proiectului (înstrăinarea, vânzarea sau gajarea
activelor achiziţionate prin proiect);
 neatingerea obiectivelor menţionate în cererea de finanţare (proporţional);
 nerealizarea activităţilor/proiectului menţionate în cererea de finanţare;
 alte cazuri prevăzute în contractul de finanţare.

IMPLEMENTAREA INVENTIILOR

februarie 15, 2010

Operaţiunea va sprijini activităţile de inovare ale start-up-urilor şi spin-off-urilor care creează valoare adăugată în baza rezultatelor de CD brevetate sau nebrevetate, care sunt aplicate/transferate de firmele respective.

Solicitanţi eligibili
o Spin-off-uri: firme recent înfiinţate/ care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat recent obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii publice de cercetare sau al unei universităţi;
o Start-up-uri: microîntreprinderi sau întreprinderi mici, cu personalitate juridică, înfiinţate în conformitate cu legea 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului şi are maximum 20 de angajaţi.
In cazul spin-off-urilor, se admite să nu fie înregistrate la Registrul Comerţului ca firme, în momentul depunerii cererii de finanţare. După evaluarea şi selectarea în vederea finanţării a propunerilor de proiecte, se solicită potenţialilor beneficiari să-şi înregistreze firma la Registrul Comerţului, ca firma nouă, care nu preia datoriile altei societăţi comerciale. In ambele cazuri, solicitanţii sunt/ urmează să se înregistreze ca întreprinderi, cu maximum 20 de
salariaţi. În cadrul acestei operaţiuni vor fi stimulate acele întreprinderi care sunt sau vor deveni prin finanţarea acestor proiecte întreprinderi inovative. Astfel de întreprinderi fie au implementat pe piaţă în ultima perioadă un produs (bun sau serviciu), fie prin proiectul propus spre finanţare vor urmări să producă şi/sau să livreze pe piaţă produse şi/sau servicii noi sau substanţial îmbunătăţite, pornind de la un rezultat obţinut din activitatea de cercetare şi dezvoltare sau de la o idee brevetată.
Prin această operaţiune se vor încuraja proiectele de tip „spin-off” care asigură unui cercetător sau unui grup de cercetători posibiltatea să se desprindă din instituţia publică, unde a dezvoltat un proiect de cercetare şi a obţinut un rezultat, în scopul continuării soluţiei cercetate până la finalizarea ei, în vederea producerii şi comercializării rezultatelor pe piaţă.

Condiţii de eligibilitate pentru start-up
1. Este înregistrat şi funcţionează pe teritoriul României cu o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului.
Se justifică prin certificatul constatator emis de Registrul Comerţului.
2. Este o microîntreprindere sau întreprindere mică cu maximum 20 salariaţi. Numărul de salariaţi este justificat printr-o declaraţie pe propria răspundere.
3. Intreprinderea solicitantă activează în oricare din sectoarele economice, cu excepţia următoarelor sectoare:
– pescuit şi acvacultură1;
– producţia primară a produselor agricole enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană;
– procesarea şi marketingul produselor agricole2 listate în Anexa nr. 1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană;
– sectorul carbonifer.
Domeniile de activitate rezultă din certificatul constatator emis de Registrul Comerţului.

Solicitantul deţine un drept de proprietate industrială (de exemplu deţine un brevet) sau are  dreptul de utilizare al unui rezultat obţinut din activitatea de cercetare-dezvoltare.
Documentul justificativ poate fi:
– brevetul înregistrat sau certificatul de înregistrare al altei forme de propritate industrială(certificat de marcă);
– licenţa, actul de cesiune exclusivă sau neexclusivă sau acte de succesiune legală ori testamentară;
– un document care să constituie baza legală privind drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării.
Intreprinderea solicitantă trebuie să dispună de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea. In acest scop, solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate, printr-un contract de vânzare-cumpărare sau închirierea unui spaţiu corespunzător, printr-un contract de închiriere de minim 5 ani de la data depunerii proiectului. Contractul de închiriere trebuie să nu prevadă clauze care să condiţioneze bunurile achiziţionate prin grant (finanţarea nerambursabilă solicitată prin cererea de finanţare).

Condiţii de eligibilitate pentru spin-off1. Solicitantul are drept de proprietate asupra unui brevet sau dreptul de utilizare al unui rezultat obţinut din activitatea de cercetare (know-how, prototip etc).Documentul justificativ poate fi:

– brevetul înregistrat de unul dintre reprezentanţii spin-off-ului sau certificatul de înregistrare al altei forme de propritate industrială

– licenţa achiziţionată de unul dintre reprezentanţii spin-off-ului- alt document care să constituie baza legală privind drepturile de utilizare ale rezultatelorcercetării, şi anume acordul instituţiei publice de cercetare sau a instituţiei deînvăţământ superior în care şi-a desfăşurat activitatea reprezentantul spin-off-ului.

2. Spin-off-ul trebuie să dispună de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea.In acest sens, poate fi furnizat unul din următoarele documente:

a) acordul de utilizare a unui spaţiu corespunzător în cadrul instituţiei publice de cercetare sau ainstituţiei de învăţământ superior în care şi-a desfăşurat activitatea reprezentantul spin-off-ului;

b) acordul de principiu privind utilizarea unui spaţiu corespunzător în cadrul unui incubator, aunui parc ştiinţific sau tehnologic sau în cadrul altei categorii de infrastructură de inovare şitransfer tehnologic;

c) contract de închiriere/ pre-contract / acord de închiriere a unui spaţiu corespunzător pentrudesfăşurarea proiectului propus;

d) contract de vânzare-cumpărare/ act de proprietate a unui spaţiu corespunzător pentrudesfăşurarea proiectului propus.Pentru cazurile a) – c), se solicită o perioadă de minimum 5 ani, de la data depunerii proiectului.

Categorii de proiecte
Prin această operaţiune sunt sprijinite următoarele categorii de proiecte, în funcţie de solicitant:
– Proiecte de înfiinţare a unei întreprinderi inovative pe baza unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare, a unui brevet sau a aplicării unei alte forme de proprietate industrială;
– Proiecte de dezvoltare inovativă a unei întreprinderi pe baza implementării unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare, a unui brevet sau a aplicării unei alte forme de proprietate industrială.
Aceste proiecte au ca obiectiv realizarea de produse, tehnologii/procese şi/ sau servicii noi sau semnficativ îmbunătăţite bazate pe rezultatele cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice sau a altor forme de proprietate industrială. Proiectul finanţat poate să reprezinte doar o etapă/etape ale unei inovări de produs, de proces, serviciu inovativ.
Solicitantul trebuie să justifice modalitatea în care proiectul contribuie la dezvoltarea a noi activităţi, produse, procese/tehnologii, servicii, precum şi contribuţia sa la crearea de valoare adăugată. In acest sens, este important de precizat numărul utilizatorilor/clienţilor potenţiali de produse, procese/tehnologii sau servicii, precum şi numărul locurilor de muncă nou create.
De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte gradul de noutate a produselor, proceselor/tehnologiilor, respectiv serviciilor pe care urmează să le realizeze în cadrul proiectului, pe piaţă.
– Valoarea totală a grantului (a asistenţei financiare nerambursabile) nu poate depăşi echivalentul în lei6 a 200.000 Euro;
– Pentru agenţii economici din sectorul transporturilor, valoarea totală a grantului nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului vor reprezenta contribuţia proprie a beneficiarului din fonduri private. Durata maximă admisă de implementare a unui proiect este de 15 luni.

Tipuri de activităţi eligibile
Proiectele vizate de această operaţiune pot include următoarele activităţi eligibile:
a) crearea şi înregistrarea unei societăţi comerciale (numai pentru spin-off)
b) activităţi de cercetare-dezvoltare sau achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare;
c) achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: management; asistenţă tehnologică; transfer tehnologic; instruire; achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; utilizarea standardelor;
d) achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă;
e) activităţi pentru punerea în producţie a rezultatelor cercetării/ know-how/ brevetului/ licenţei sau altui drept de proprietate industrială :
– achiziţia de active fixe necorporale (aplicaţii informatice, know-how, brevete, licenţe, mărci);
– achiziţia de instrumente şi echipamente TIC şi de utilaje şi echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producţie;
– activităţi de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului;
– activităţi de realizare a produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului:  în cazul produselor/ proceselor/ tehnologiilor: proiectarea, executarea, experimentarea şi/sau certificarea prototipului/ procedeului/ tehnologiei/ metodei care face obiectul unei invenţii/ rezultat al cercetării/ know-how; executarea şi/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot; exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă; comercializarea rezultatelor de către deţinătorul de drepturi care este şi producător;  în cazul serviciilor: proiectarea, executarea, experimentarea şi/sau certificarea modelului/ procedeului/ procesului/ metodei care face obiectul unui rezultat al cercetării/ know-how/ licenţelor în domeniul TIC; punerea în aplicare a modelului/
procedeului/ procesului/ metodei; realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/metodei inovative;
f) activităţi legate de informarea beneficiarilor: achiziţonarea de publicaţii, abonamente şi asigurarea accesului la baze de date;
g) activităţi de informare şi publicitate privind proiectul.
Nu este obligatoriu, dar nici interzis, ca un proiect să includă toate activităţile enumerate mai sus.
Proiectele propuse pot începe cu oricare din activităţile eligibile enunţate mai sus şi se pot finaliza prin oricare altă activitate, în limita plafonului care poate fi alocat, precizat la punctul 2.3.1 din Ghidul Solicitantului.
Un proiect nu poate include ca activităţi eligibile numai activităţi de cercetare-dezvoltare sau achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare.
Pe de altă parte, proiectul poate constitui o parte a unui proiect complex, care are / poate avea şi alte surse de finanţare.
Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului (modul în care ele sunt necesare pentru dezvoltarea de noi produse/procese/tehnologii/servicii care să contribuie la creşterea competitivităţii economiei româneşti etc).
Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:
• Cheltuieli de personal, care includ cheltuieli salariale (salarii, contribuţii sociale angajator, indemnizaţii) şi cheltuieli de deplasare (diurnă, cazare, transport persoane);
• Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (pentru dotările care intră în categoria mijloacelor fixe şi au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului, sunt eligibile doar costurile de amortizare calculate pe durata derulării proiectului, pe baza practicilor contabile reglementate), şi anume:
o Echipamente IT şi pentru comunicaţii;
o Utilaje şi echipamente pentru introducerea rezultatelor cercetării în producţie;
• Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale (necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în producţie), care pot fi: aplicaţii informatice, licente, brevete, mărci, know-how /cunoştinţe tehnice nebrevetate
• Cheltuieli pentru procurarea de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului
• Cheltuieli cu achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare-inovare, şi anume:
o Servicii de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială, dezvoltare experimentală, cercetare competitivă)
o Servicii de consultanţă pentru inovare acordate pentru: management; asistenţă tehnologică; transfer tehnologic; instruire; achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; utilizarea standardelor)
o Servicii suport pentru inovare (studii de piaţă; încercări şi testări în laboratoare de specialitate; certificarea, testarea şi marcarea calităţii)
• Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, abonamente şi cotizaţii, şi anume: taxe de acces la baze de date; abonamente la biblioteci de specialitate; abonamente la publicaţii ştiinţifice;
• Cheltuieli pentru informare şi publicitate pentru proiect.
• Cheltuieli pentru înfiinţare şi înregistrare de spin-off
• Cheltuieli generale de administraţie
o Servicii de comunicaţii (comunicaţii electronice, servicii poştale şi de curierat);
o Întreţinere şi reparaţii de spaţii, echipamente, utilaje, instalaţii,
o Plata utilităţilor – energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale,
o Închirieri spaţii (numai pentru închirierea sediului beneficiarului de proiect)
o Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ.
În afara acestor costuri eligibile, proiectul poate necesita o serie alte de costuri care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste costuri se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea contribuţiei publice.

Categorii de cheltuieli neeligibile
In conformitate cu prevederile art.12 ale HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, completat cu prevederile OM 2508/2007, următoarele cheltuieli nu sunt eligibile:
a) taxa pe valoarea adăugată;
b) dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
c) cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;
d) dezafectarea centralelor nucleare;
e) achiziţia de echipamente second-hand;
f) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
g) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii.

Finanţarea proiectelor
Proiectele pot fi finanţate până la 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuţia proprie a beneficiarului din fonduri private.
Ajutorul se acordă sub formă de granturi nerambursabile în una sau mai multe tranşe, conform prevederilor din contractul de finanţare. Tranşele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului. Rata folosită în scopuri de actualizare va fi rata de referinţă aplicată la momentul acordării ajutorului.

Sectorul:

1. Aeronautică. Spaţiu
2. Silvicultură.
3. Tehnologii marine
4. Biotehnologii. Genomică
5. Chimie. Petrochimie
6. Construcţii. Clădiri
7. Electronică / Industria electrică
8. Energie
9. Mediu / Deşeuri
10. Industrie alimentară
11. Sănătate. Medicamente
12. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei
13. Maşini, echipamente, senzori
14. Prelucrarea materialelor
15. Măsurători. Testare
16. Echipamente medicale / biomedicale
17. Nanotehnologii
18. Fotonică
19. Securitate
20. Textile / Pielărie / Lemn
21. Transport
22. Autovehicule
23. Construcţii navale
24. Metalurgie
25. Petrol. Gaze
26. Alte sectoare (nu se admite sectorul carbonifer)

Verificarea cererilor de rambursare se face de către Organismul Intermediar pentru Cercetare, iar autorizarea lor se face de Autoritatea de Management, în termen de maximum 90 zile de la data depunerii acestora. Beneficiarii vor fi informaţi cu privire la sumele autorizate.
Rambursarea se va efectua de către Unitatea de Plată de pe lângă Autoritatea de Management, pe baza cererii de rambursare înaintate de către Beneficiar la Organismul Intermediar, în termen de10 zile de la data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizată. AM/OI poate solicita prelungirea termenului in situaţii justificate, in special in momentul efectuării verificării la faţa locului, cu informarea beneficiarului.

Pentru implementarea proiectului, beneficiarul trebuie să aplice prevederile Normelor interne de achiziţii specifice pentru POS CCE, emise de AM şi avizate de MEF, care constituie anexă la contractul de finanţare.

În cazul în care se constatã încãlcarea prevederilor legale, cheltuielile aferente plãţii bunurilor/serviciilor/lucrãrilor astfel achiziţionate vor fi considerate neeligibile şi nu vor fi rambursate.

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

februarie 15, 2010

Solicitanţii eligibili pentru această operaţiune sunt întreprinderile mari, intreprinderile mici şi mijlocii din sectorul industrial, care implementează proiecte al căror obiectiv este creşterea eficienţei energetice şi economia de energie, aşa cum sunt acestea definite în OG 22/2008.

Sunt eligibile exclusiv acele proiecte care vizează o investiţie iniţială.

Activităţile eligibile vizează investiţii în:
– Instalaţii/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obţinerii unei economii specifice de energie, pe baza bilanţului energetic (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalaţii/echipamente/sisteme de ventilaţie, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de caldură, convertoare de frecvenţă, sisteme integrate de management al consumului de energie şi altele);
– Unitaţi de cogenerare de înaltă eficienţă ale întreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi);
– Construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienţă energetică.
Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul justifică faptul că sunt absolut necesare în vederea atingerii obiectivului proiectului şi în conformitate cu obiectivele operaţiunii 4.1.a), DMI 1, din AP 4 a POS CCE.

Proiectele care vizează investiţii în unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă a întreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi), care utilizează fie combustibili fosili, fie combustibil din surse regenerabile de energie sau combustibil mixt, indiferent de proporţie, sunt eligibile în cadrul acestei operaţiuni. Energia anuală totală produsă în instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă trebuie să fie consumată cel puţin în proporţie de 60% de către deţinătorul acesteia. Energia poate fi electrică, termică sau orice combinaţie a acestora. În acest scop instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă va fi prevazută, încă de la nivel de SF, cu grupuri de măsură pentru combustibili şi energie produsă şi livrată indiferent de client. Aparatura utilizată va avea numai regim BRML (Biroul Român de Metrologie Legală) iar schemele de instalare vor respecta normativele tehnice specifice.

Lista orientativă cu exemple de măsuri eligibile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice prevede următoarele măsuri prevăzute în Anexa 1 a O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie:
„h) procese de fabricaţie (de exemplu, utilizarea mai eficientă a aerului comprimat, a condensatului, a întrerupătoarelor şi a valvelor, folosirea unui sistem automat şi integrat, regimuri eficiente „în aşteptare”);
i) motoare şi sisteme de transmisie (de exemplu, creşterea gradului de utilizare a comenzilor electronice, variatoare de viteză, programe de aplicare integrată, convertizoare de frecvenţă, motoare electrice cu eficienţă ridicată);
j) ventilatoare, variatoare de viteză şi ventilaţie (de exemplu, dispozitive/sisteme noi, utilizarea ventilaţiei naturale);
k) gestiunea răspunsului la cerere (de exemplu, gestiunea sarcinii, sisteme de control al tăierii vârfului de sarcină);
l) cogenerare de înaltă eficienţă (de exemplu, aparate de producere combinată a energiei electrice şi termice).”

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:
a) să fie efectuată şi efectiv plătită de către beneficiar, între momentul confirmării eligibilităţii proiectului pe schema de ajutor de stat din partea OIE şi nu mai târziu de 31.07.2015;
b) să fie justificată prin facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;
c) să fie în conformitate cu prevederile CF încheiat de către OIE, pentru şi în numele AM POS CCE pentru aprobarea proiectului;
d) să respecte art. 15, alineatul (2) din HG nr. 718/2008 privind aprobarea „Schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor”, conform căruia o cheltuială cofinanţată din Fondurile Axei Prioritare 4 nu trebuie să mai fie finanţată din alte fonduri publice sub sancţiunea rezilierii CF şi a returnării sumelor rambursate;
e) să respecte art. 60 din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006 conform căruia toate cheltuielile declarate de Beneficiari pentru operaţiunile finanţate din FS au fost suportate efectiv, corespund unor livrări de bunuri şi servicii, sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale, sunt înregistrate în conturi analitice distincte pentru proiectul finanţat din FS şi sunt verificabile menţinându-se o pistă de audit corespunzătoare;
f) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare;
g) să fie menţionată în Lista cheltuielilor eligibile aprobată prin Ordinul nr. 2242/22.07.2008 al ministrului economiei şi finanţelor.

Categorii de cheltuieli care nu sunt eligibile:
 taxa pe valoare adaugată;
 achiziţia şi amenajarea terenului;
 contribuţia în natură;
 cheltuielile aferente achiziţiei de active corporale sau necorporale sub forma leasingului;
 asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
 proiectare şi asistenţă tehnică;
 organizare de şantier;
 dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
 cheltuielile colaterale unui contract de leasing financiar;
 cheltuielile pentru locuinţe;
 cheltuielile cu amortizarea;
 achiziţia de echipamente second-hand;
 amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
 costurile de operare;
 provizioane;
 cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
 fondul de rulment;
 cheltuielile nedeductibile fiscal conform L. nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Cheltuielile pentru investiţia de bază sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie şi sunt desfăşurate pe obiecte de construcţie, cu respectarea caracterului de investiţie iniţială. Delimitarea obiectelor se face de către proiectant.
a) Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii, pe obiecte de construcţie (clădiri; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei)
b) Cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora, desfăşurate pe obiecte de construcţie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări
c) Cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, desfăşurate pe obiecte de construcţie;
d) Cheltuieli pentru utilaje şi echipamente fără montaj, precum şi echipamente de transport tehnologic, desfăşurate pe obiecte de construcţie
e) Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, brevete, know-how sau alte cunoştinţe tehnice nebrevetate).

Cheltuielile efectuate în perioada cuprinsă între data confirmării scrise şi data semnării contractului de finanţare sunt eligibile dacă respectă prevederile aplicabile din contractul de finanţare, cu precădere cele referitoare la achiziţiile publice.
Cheltuielile aferente achiziţiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.
Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziţionate sunt noi şi dacă sunt prevăzute în lista de cheltuieli eligibile.

Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile dacă acestea din urmă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional;
b) sunt considerate active amortizabile;
c) au fost achiziţionate de la un terţ, în condiţii de piaţă;
d) sunt incluse în categoria activelor proprii firmei şi rămân în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel puţin 5 ani pentru întreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.
Cheltuielile legate de construcţii, echipamente, instalaţii şi utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări.
Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului şi manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achiziţiei bunului respectiv de natura construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor şi sunt cuprinse în costul de achiziţie al acestor active.

Intensitatea măsurii de sprijin (rata de finanţare) acordată nu poate depăşi:
– 70%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti- Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 60% pentru întreprinderi mici şi microîntreprinderi ;
– 60%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 50% pentru întreprinderi mijlocii;
– 50%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov unde valoareamaximă a finanţării este de 40% pentru întreprinderi mari.

Valoarea maximă a finanţării acordate în cadrul cererii de propuneri de proiecte este de 40 milioane lei, cu excepţia măsurii de cogenerare de înaltă eficienţă, unde limita maximă este de 80 milioane lei.
Valoarea maximă a proiectului (inclusiv TVA) nu poate depăşi 50.000.000 Euro3 echivalent în lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF).

Prefinanţarea se acordă în procent de maximum 35% din valoarea totală a finanţării nerambursabile.  În vederea obţinerii prefinanţării, beneficiarii au obligaţia de a transmite Organismului Intermediar următoarele documente:
– cererea de prefinanţare a beneficiarului, conform contractului de finanţare încheiat între Organismul Intermediar şi beneficiar (în formatul standard solicitat prin contract);
– un contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiate între beneficiar şi contractor;
– o scrisoare de garanţie bancară pentru suma aferentă prefinanţării solicitate.

SECTOARE ELIGIBILE – Coduri CAEN:
B – Industria extractivă (cu excepţia codurilor CAEN 051 Extracţia cărbunelui superior, 052 Extracţia cărbunelui inferior, 0892 Extracţia turbei);
C – Industria prelucrătoare (cu excepţia Diviziunilor CAEN 10 Industria alimentară, Diviziunii 11 Fabricarea băuturilor, Diviziunii 12 Fabricarea produselor din tutun, şi a codurilor CAEN: 191 Fabricarea produselor de cocserie, 206 Fabricare fibrelor sintetice şi artificiale, 241 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, 242 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea din oţel, 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului, 2451 Turnarea fontei, 2452 Turnarea oţelului, 2591 Fabricarea de recipienţi,
containere şi alte produse similare din oţel, 301 Construcţia de nave şi bărci).

PRODUCEREA ENERGIEI VERZI

februarie 15, 2010

Sunt eligibili solicitanţii din următoarele categorii:
– Societăţi comerciale care se încadrează în categoria întreprinderilor mici, mijlocii şi mari;
– Societăţi comerciale care se încadrează în categoria microîntreprinderilor înregistrate în localităţile urbane (al căror sediu social este amplasat în localităţile urbane).

Condiţii de eligibilitate cu privire la teren, clădiri şi capacităţi de producere a energiei:
La depunerea CRF, solicitantul trebuie să dovedească deţinerea dreptului de proprietar, concesionar sau utilizator/administrator asupra terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa capacităţile de producere a energiei şi a dreptului de proprietar/concesionar/administrator5 asupra clădirilor/incintelor unde sunt amplasate/se vor amplasa capacităţile de producere a energiei, valabile cel puţin încă 15 ani la data depunerii CRF, precum si deţinerea dreptului de proprietate asupra capacităţilor de producere a energiei (vezi Anexa 5-OPIS). Din actele referitoare la teren/clădiri depuse odată cu CRF trebuie să rezulte dreptul solicitantului de a efectua lucrările prevăzute prin proiect asupra terenului şi clădirilor/incintelor.
În cazul aprobării proiectului pentru finanţare, la semnarea contractului, infrastructura şi terenul pe care se face investiţia trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică,
– nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
– infrastructura (inclusiv clădirile, capacităţile de producere a energiei) şi terenul necesare implementării proiectului sunt libere de orice sarcini.

– Durata de implementare a proiectului trebuie să fie de maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finanţare şi să nu depăşească data de 31.07.2015.
– Valoarea totală a proiectelor trebuie să fie cuprinsă între 400.000 lei (inclusiv TVA) şi echivalentul în lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF, inclusiv TVA) a 50.000.000 euro.

Activităţi eligibile
Proiectele finanţate în cadrul acestei operaţiuni pot fi de tipul: proiecte de realizare de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, atât pentru consumul propriu cât şi pentru furnizarea de energie în reţeaua de transport şi distribuţie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (biomasei, a resurselor micro hidroenergetice, solare,
eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile) şi proiecte de modernizare a capacităţilor de producere a energiei care utilizează RES.
Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:
– Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/instalaţiilor proiectului;
– Construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor necesare implementării proiectului;
– Achiziţia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă;
– Organizarea de şantier (numai în cazul proiectelor care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat);
– Racordarea la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional în aval de punctul de delimitare („punct de delimitare” definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public).

Se finanţează inclusiv proiecte de cogenerare, însă numai proiecte care vizează cogenerarea de înaltă eficienţă prin valorificarea RES, cu respectarea următoarei condiţii aplicabile în cazul solicitanţilor întreprinderi:
– peste 40% din energia (electrică şi termică) produsă anual este destinata vânzării.
Atenţie! Pentru proiectele de producere a energiei prin ardere (cogenerare sau producere separată de energie electrică sau termică), conţinutul energetic al combustibilului primar folosit anual trebuie să fie în proporţie de minim 80% din resurse regenerabile (conform informaţiilor din CRF şi anexele la CRF). Această condiţie se aplică tuturor solicitanţilor întreprinderi şi autorităţi publice locale/asociaţii de dezvoltare intercomunitară.
În vederea monitorizării respectării acestei condiţii, solicitantul va prevedea în cadrul proiectului (SF) contorizarea intrărilor de combustibil. În acest scop, instalaţia va fi prevazută cu grupuri de măsură separate pe fiecare combustibil şi înregistrare continuă a parametrilor de debit instantaneu, debit consumat între două opriri şi debit anual total.
Aparatura utilizată va avea numai regim Biroul Român de Metrologie Legală, iar schemele de instalare vor respecta normativele tehnice specifice.
Activitatea de producere a biocombustibilului este eligibilă numai dacă este realizată în scopul producerii de energie în cadrul aceluiaşi proiect.
În cazul proiectelor care cuprind mai multe turbine eoliene, microhidrocentrale etc., solicitantul trebuie să demonstreze caracterul unitar al proiectului.
Este considerat unitar proiectul care îndeplineste cumulativ urmatoarele condiţii:
 Are un obiectiv general unic, clar definit;
 Echipamentele şi instalaţiile sale componente sunt interdependente din punct de vedere tehnic şi funcţional şi conlucrează în vederea atingerii obiectivului proiectului;
 Funcţionarea unitară a componentelor este justificată economic.
Proiectul unitar nu se poate diviza în subproiecte fără afectarea obiectivului prestabilit. Nu se acceptă obiective cu un grad mare de generalitate (ex: producerea de energie din RES), ci obiective cu caracter concret (de ex: producerea de energie hidroelectrică pe râul „X” etc.).

Toate activele corporale achiziţionate prin proiect trebuie să fie noi.

Precizare:
– amenajarea terenului este eligibilă, dacă este inclusă în valoarea activului (imobilizări proprii);
– cheltuielile legate de proiectare, de reţelele de utilităţi, drumuri de acces, împrejmuiri şi porţi, cabine pază, gospodării anexe, clădiri administrative etc nu sunt eligibile în cazul proiectelor care intră sub incidenţa ajutorului de stat;
– cheltuielile investiţionale privind producerea biocombustibilului (inclusiv biogazului) obţinut din procesarea biomasei sunt eligibile (fermentatoare, silozuri, cântar basculă, rezervoare, etc);
– cheltuielile investiţionale privind distribuţia energiei termice nu sunt eligibile.

În cazul solicitanţilor întreprinderi, valoarea maximă a asistenţei nerambursabile care poate fi acordată pentru un proiect, ca procent din cheltuielile eligibile, se calculează conform plafoanelor ajutorului de stat astfel:
– pentru întreprinderi mici şi microîntreprinderi: 70%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti- Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 60% ;
– pentru întreprinderi mijlocii: 60%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 50%;
– pentru întreprinderi mari: 50%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 40%.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuţia proprie la costurile eligibile ale proiectului şi costurile neeligibile. De asemenea, beneficiarii trebuie să asigure finanţarea integrală a cheltuielilor investiţionale efectuate pentru implementarea proiectului până la rambursarea cofinanţării.

Un solicitant va putea depune o singură cerere de finanţare în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte.

Cererea de propuneri de proiecte va fi de tipul “ deschisă, cu termen limită” (depunerea cererilor de finanţare se face până la termenul limită anunţat în cererea de propuneri de proiecte). După expirarea termenului limită de depunere a CRF, nu mai pot fi depuse cereri de finanţare decât după formularea unei noi cereri de propuneri de proiecte de către OIE. Odată ce termenul de depunere a dosarelor CRF a expirat, Organismul Intermediar pentru Energie nu mai poate accepta şi nu va lua în considerare nici o completare, corecţie sau o retransmitere a oricăror documente de către solicitant în afara celor solicitate de OIE în procesul evaluarii. Dosarul propunerii de proiect, depus în termenul limită, este singurul care va fi evaluat.

Solicitantul trebuie sa prezinte scrisoare de garanţie bancară (în original) pentru 50% din valoarea cheltuielilor eligibile (în cazul intreprinderilor nou înfiinţate care nu pot prezenta situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar anterior depunerii CRF).

Scrisoarea de garanţie bancară solicitată în cazul întreprinderilor nou înfiinţate care nu pot prezenta situaţia financiară aferentă exerciţului financiar anterior depunerii cererii de finanţare trebuie constituită cu respectarea următoarelor principii:
– Să fie constituită în favoarea Ministerului Economiei (ME), în calitate de OrganismIntermediar pentru Energie (OIE), în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (AM POS CCE);
– Să conţină angajamentul necondiţionat şi irevocabil de a plăti, la prima cerere a ME, orice sumă cerută până la maximum 50 % din valoarea cheltuielilor eligibile declarate în cererea de finanţare ce se va depune de solicitant, în termenul menţionat în cererea ME;
– Plata se va face de către Bancă fără a se ţine seama de valabilitatea şi efectele contractului ce se va încheia între ME şi Solicitant şi cu renunţarea la toate drepturile de obiecţiune şi de apărare decurgând din acest contract;
– Să intre în vigoare la data încheierii contractului de finanţare între ME şi Solicitant;
– Să expire la 90 de zile de la data ultimei cereri de rambursare, în întregime şi în mod automat, dacă cererea de plată scrisă a ME şi confirmarea scrisă a ME că beneficiarul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale nu sunt în posesia Băncii, înainte sau cel mai târziu la data expirării (cu condiţia ca data respectivă să fie o zi bancară; în caz contrar,
se ia în considerare ultima zi bancară).
– Eventualele litigii în legătură cu prezenta scrisoare de garanţie vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia din România şi vor fi de competenţa instanţelor judecătoreşti în a căror rază teritorială se găseşte ME.
Scrisoarea de garanţie bancară trebuie emisă de către o bancă din România sau de către o bancă din străinătate cu sucursală în România.

Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului se va realiza în conformitate cu procedurile de achiziţie prevăzute de OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarii pot opta pentru facilitatea de prefinanţare. Valoarea maximă a prefinanţării, pentru beneficiari care intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat este de 35% din valoarea totală a finanţării nerambursabile.

După verificarea eligibilităţii cheltuielilor de către OIE, cererile de rambursare urmează să fie autorizate pentru plată de către AM POS CCE în termen de 80 de zile calendaristice de la data depunerii cererile de rambursare şi notificate beneficiarului în acest sens. Plata se efectuează de către UP de pe lângă AM POS CCE în termen de 10 zile calendaristice.

LISTELE CHELTUIELILOR ELIGIBILE:
1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren (conform HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, art 6, alin (1)).
2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului în vederea pregătirii amplasamentului, dacă sunt strict legate de realizarea proiectului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrişări; evacuări materiale rezultate; devieri reţele de utilităţi din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă etc.
3. Cheltuieli pentru investiţia de bază – sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie şi sunt desfăşurate pe obiecte de construcţie, cu respectarea caracterului de investiţie iniţială aşa cum este definită prin Schema de ajutor de stat. Delimitarea obiectelor se face de proiectant.
a) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii, pe obiecte de construcţie (clădiri; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei);
b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora, desfăşurate pe obiecte de construcţie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări;
c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj desfăşurate pe obiecte de construcţie;
d) cheltuieli pentru utilaje şi echipamente fără montaj precum şi echipamente de transport tehnologic, desfăşurate pe obiecte de construcţie.
e) Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, brevete, know-how sau alte cunoştinţe tehnice nebrevetate).
În cazul întreprinderilor mari aşa cum sunt definite prin Schema de ajutor de stat cheltuielile pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Cheltuielile aferente achiziţiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.
Cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie nu sunt eligibile.
Cheltuielile de racordare la reţeaua de transport/distribuţie sub formă de teren, construcţii, echipamente şi instalaţii, efectuate în vederea evacuării energiei, sunt eligibile numai în măsura în care se referă la constituirea de active imobilizate proprii.
Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziţionate sunt noi.
Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a. să fie utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional;
b. să fie considerate active amortizabile;
c. să fi fost achiziţionate de la un terţ, în condiţii de piaţă;
d. să fie incluse în categoria activelor proprii firmei şi să rămână în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel puţin 5 ani pentru întreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.
Cheltuielile legate de terenuri, construcţii, echipamente, instalaţii şi utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări. Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului şi manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achiziţiei bunului respectiv de natura construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor şi sunt cuprinse în costul de achiziţie al acestor active.

MICROINTREPRINDERI IN MEDIUL URBAN

februarie 15, 2010

Proiectele finanţate în cadrul acestui domeniu de intervenţie se supun regulilor ajutorului de minimis şi prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Regula ajutorului de minimis

Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordat unei întreprinderi, din fonduri publice, într-o perioadă de până la 3 ani fiscali (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, în conformitate cu reglementările comunitare privind concurenţa şi ajutorul de stat.

În cazul întreprinderilor din domeniul transportului rutier (transportul de marfă şi transportul de călători pe cale rutieră), valoarea maximă a ajutorului ce poate fi acordat în regim de minimis este de 100.000 de euro.

În cazul acestui domeniu de intervenţie, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă.

Plafonul de minimis se aplică indiferent de sursa finanţării publice (de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare) ori de forma acesteia (e.g. finanţare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, garanţii, facilităţi privind creditele primite, dobânzi subvenţionate, garanţii bancare). Plafonul este exprimat în numerar, ca valoare brută, adică înainte de deducerea impozitelor directe.

În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis, valoarea maximă a ajutorului în regim de minimis pe care îl poate solicita (finanţarea nerambursabilă), de 200.000 euro (respectiv 100.000 euro) se va reduce corespunzător.

Solicitantul este societate comercială sau societate cooperativă, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

1) Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral şi a obţinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare

Spre exemplu, o întreprindere care depune o cerere de finanţare în cursul anului 2009, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1 ianuarie 2008, iar la 31 decembrie 2008 să fi înregistrat profit din exploatare.

Criteriile privind durata de activitate şi profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a microîntreprinderii, nu numai la cea pentru care solicită finanţare.

(pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii)
Solicitantul deţine dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii asupra imobilului ce face obiectul proiectului, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii)
Imobilul ce face obiectul proiectului îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

–        Nu este grevat de sarcini

–        Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică

–        Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

1) (pentru proiecte care implică numai achiziţii de bunuri)
Solicitantul deţine dreptul de utilizare a spaţiului destinat implementării proiectului, în scopul desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate bunurile.

Spaţiul destinat implementării proiectului trebuie să fie situat în mediul urban[1].

În acest sens, odată cu cererea de finanţare, solicitantul va completa şi depune Declaraţia de eligibilitate, pe propria răspundere.

Dacă proiectul va fi acceptat în urma evaluării tehnice şi financiare, solicitantul va prezenta, în etapa precontractuală, copie a documentului care dovedeşte dreptul acestuia de a utiliza a spaţiul în scopul desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate bunurile (e.g. act de proprietate, contract de concesiune, contract de închiriere, contract de comodat). Acest document/ contract trebuie să fie valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la data estimată a finalizării perioadei de implementare a proiectului.

Spaţiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (terenul şi construcţia) în care bunurile achiziţionate prin proiect (e.g. utilaje, linii de producţie) sunt instalate, montate şi/sau în care aceste bunuri sunt utilizate în activitate de producţie/ prestare servicii/ construcţii. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite (e.g. activitatea de construcţii), spaţiul destinat implementării proiectului va fi considerat spaţiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate.

Spaţiul trebuie să fie adecvat desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate bunurile.

Solicitantul trebuie să aibă dreptul să desfăşoare activitatea economică în care se realizează investiţia propusă prin proiect (identificată mai sus), la sediul (principal sau secundar – punct de lucru) identificat ca locul de implementare a proiectului.

De regulă, aceste informaţii sunt înscrise în Certificatul constatator emis de oficiul registrul comerţului. În caz contrar, ele trebuie să reiasă fie din actul constitutiv şi/sau modificările ulterioare, fie dintr-o hotărâre a adunării generale a acţionarilor/ consiliului de administraţie etc., conform legislaţiei în vigoare.

1) Activităţi eligibile

Regio finanţează doar anumite tipuri de investiţii (denumite activităţi eligibile), în cadrul proiectului, care conduc la dezvoltarea microîntreprinderii:

–          Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii;

–          Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);

–          Construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii ale microîntreprinderii. Pentru modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii ale microîntreprinderii nu sunt considerate eligibile lucrările de mentenanţă sau reparaţii. Pot fi considerate eligibile doar lucrările care se supun autorizării, conform Legii 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus trebuie să includă una sau mai multe din activităţile de mai sus.

2) Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze exclusiv domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului.

3) Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) trebuie să fie cuprinsă între 100.000 lei şi 3.000.000 lei.

Perioada de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) nu depăşeşte data de 31.07.2015.

Cheltuieli eligibile:

–          Cheltuieli cu construcţii şi instalaţii pentru

 • construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor.
 • crearea/ modernizarea utilităţilor generale (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică) şi specifice spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor.

–          Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi pentru dotări de specialitate în vederea desfăşurării activităţilor de producţie/ prestare de servicii/ execuţie de lucrări de construcţii ale microîntreprinderilor:

 • achiziţionarea utilajelor, echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale
 • achiziţionarea echipamentelor de specialitate
 • (în cazul activităţii de prestări servicii) dotarea cu mobilier şi echipamente specifice domeniului de servicii prestate

–          Cheltuieli cu achiziţionarea sistemelor IT (inclusiv a programelor informatice)

–          Cheltuielile cu servicii de consultanţă, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului. În această categorie sunt eligibile cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 • plata serviciilor de consultanţă pentru elaborarea studiilor de piaţă şi de evaluare (planul de afaceri);
 • plata serviciilor de consultanţă pentru managementul proiectului finanţat;
 • plata asistenţei/ consultanţei juridice, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie.

–          Cheltuieli aferente activităţilor de audit şi de publicitate şi informare, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare.

–          Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile doar în limita a 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli cu construcţii şi instalaţii, cu achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi sau cu achiziţionarea sistemelor IT, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor.

Atentie 1.   În categoria „Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi pentru dotări de specialitate în vederea desfăşurării activităţilor de producţie/ prestare de servicii/ execuţie de lucrări de construcţii ale microîntreprinderilor” vor fi recunoscute ca eligibile cheltuieli cu achiziţionarea următoarelor categorii de bunuri, aşa cum sunt ele clasificate în Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”
 • Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”
 • Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale”.

Orice cheltuială neeligibilă precum şi orice cheltuială conexă ce va apărea în timpul implementării proiectului va fi suportată de către beneficiar.

În plus, următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

–          taxa pe valoarea adăugată;

–          dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

–          cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;

–          dezafectarea centralelor nucleare;

–          achiziţia de echipament second-hand;

–          amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

–          operarea obiectivelor de investiţii

În cadrul POR, contribuţia în natură nu este eligibilă.

Prefinanţarea

Beneficiarul poate solicita prefinanţarea proiectului, în condiţiile prevăzute în OUG 64/2009, Ordinul MFP 2286/2009 şi conform prevederilor din contractul de finanţare. În acest sens, acesta va transmite către OI o notificare privind depunerea cererii de prefinanţare, în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de finanţare.

Prefinanţarea se acordă integral în procent de maximum 35% din valoarea totală eligibilă a finanţării nerambursabile pe baza următoarelor documente:

a)       solicitare scrisă privind acordarea prefinanţării (cerere de prefinanţare);

b)       un contract de furnizare de bunuri/ prestare de servicii/ execuţie de lucrări încheiat între beneficiar şi un operator economic;

c)       scrisoare de garanţie bancară pentru suma aferentă prefinanţării solicitate;

d)       identificare financiară privind deschiderea unui cont dedicat exclusiv pentru utilizarea prefinanţării.

Rambursarea cheltuielilor

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite. Data plăţii se consideră data debitării contului bancar al  Beneficiarului.

Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Pentru plăţile în euro aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar, AM POR va rambursa contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua plăţii cu condiţia de a nu depăşi contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

CAEN MICROINTREPRINDERI IN MEDIUL URBAN

februarie 15, 2010

Lista domeniilor de activitate eligibile

Clasa Denumire clasă CAEN
SECŢIUNEA C – INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
13XX Fabricarea produselor textile
14XX Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
15XX Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
16XX Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
17XX Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
18XX Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
20XX Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
21XX Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a

preparatelor farmaceutice

22XX Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
23XX Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
24XX Industria metalurgică

Cu excepţia clasei 2446 „Prelucrarea combustibililor nucleari”

25XX Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

Cu excepţia subgrupei 254 „Fabricarea armamentului şi muniţiei”

26XX Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
27XX Fabricarea echipamentelor electrice
28XX Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
29XX Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
301X Construcţia de nave şi bărci
302X Fabricarea materialului rulant
309X Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
31XX Fabricarea de mobilă
32XX Alte activităţi industriale n.c.a.
33XX Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
SECŢIUNEA E – DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE
36XX Captarea, tratarea şi distribuţia apei
37XX Colectarea şi epurarea apelor uzate
38XX Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
39XX Activităţi şi servicii de decontaminare
SECŢIUNEA F – CONSTRUCŢII
41XX Construcţii de clădiri
42XX Lucrări de geniu civil
43XX Lucrări speciale de construcţii
SECŢIUNEA G – COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
SECŢIUNEA H – TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
49XX Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
50XX Transporturi pe apă
51XX Transporturi aeriene
52XX Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
53XX Activităţi de poştă şi de curier
SECŢIUNEA I – HOTELURI ŞI RESTAURANTE
55XX Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
SECŢIUNEA J – INFORMAŢII  ŞI COMUNICAŢII
58XX Activităţi de editare
59XX Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
60XX Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
61XX Telecomunicaţii
62XX Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
63XX Activităţi de servicii informatice
SECŢIUNEA N – ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT
78XX Activităţi de servicii privind forţa de muncă
79XX Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
80XX Activităţi de investigaţii şi protecţie
81XX Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
82XX Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de

servicii prestate în principal întreprinderilor

SECŢIUNEA Q – SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ  SOCIALĂ
86XX Activităţi referitoare la sănătatea umană
87XX Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare
88XX Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
SECŢIUNEA R – ACTIVITĂŢI DE  SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE
90XX Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
91XX Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
93XX Activităţi spotive, recreative şi distractive
SECŢIUNEA S – ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII
95XX Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
96XX Alte activităţi de servicii

CONSTRUIRE INCUBATOR AFACERI

februarie 15, 2010

Finanţarea nerambursabilă maximă din FEDR (din valoarea eligibilă a proiectului):

SC încadrate în categoria întreprinderilor micro sau mici:  Regiunea de dezvoltare 8 – BI 60%; Celelalte regiuni de dezvoltare 70%.

Societatea comercială/cooperativă (SC) îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • Se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (inclusiv microîntreprinderi).
 • a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral. Spre exemplu, solicitantul care depune o cerere de finanţare în cursul anului 2008 trebuie să fi desfăşurat activitate cel puţin începând cu 1 ianuarie 2007.
 • a obţinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare.

Criteriile privind durata de activitate şi profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate).

În acest sens, se vor ataşa, la cererea de finanţare, situaţiile financiare (bilanţul şi contul de profit şi pierdere) pentru anul fiscal precedent datei la care se depune cererea de finanţare.

Solicitantul trebuie să demonstreze că deţine dreptul de a desfăşura în mod legal activitatea de administrare a structurii de sprijinire a afacerilor, respectiv de a închiria spaţiile de producţie/ prestare servicii ce fac obiectul proiectului, terţilor.

Infrastructura şi terenul ce fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:

 1. Nu sunt grevate de sarcini
 2. Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică
 3. Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun

Activităţile eligibile în cadrul proiectului sunt:

 • Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/sau prestare servicii;
 • Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor şi a drumurilor de acces;

Această activitate şi cheltuielile aferente sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea proiectului este afectată de infrastructura de acces deficitară. Acest aspect va fi evaluat în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară. Cheltuielile pentru construirea/ modernizarea/ extinderea drumurilor de acces către structura de sprijinire a afacerilor sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală a proiectului

 • Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: staţii de tratare a apei, unităţi de furnizare a energiei şi a gazului, sistem de canalizare, conectare la reţele broadband, inclusiv cablarea clădirii;
 • Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ extinse;

Echipamentele achiziţionate trebuie să fie noi.

În cazul beneficiarilor APL (şi a parteneriatelor între APL), cheltuielile cu achiziţionarea echipamentelor sunt eligibile numai în limita a 50% din valoarea eligibilă a proiectului[1].

Atenţie! Proiectul devine neeligibil pentru cofinanţare din fonduri structurale dacă lucrările de construcţie încep sau prima comandă fermă de echipamente este făcută înainte de data la care intră în vigoare contractul de finanţare.

Lista activităţilor eligibile de mai sus este orientativă. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiţii optime a proiectului.

În cadrul acestui domeniu de intervenţie se finanţează numai investiţii iniţiale[1]. Nu sunt eligibile proiectele care implică simple investiţii de înlocuire sau reabilitarea unor active fixe existente, iar lucrările de modernizare trebuie să conducă la creşterea valorii adăugate a acesteia.

O structură de sprijinire a afacerilor reprezintă o structură clar delimitată care asigură o serie de facilităţi (e.g. accesul la utilităţi) şi/sau spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi economice de producţie/ prestare servicii, având ca scop atragerea investiţiilor, astfel încât să se valorifice potenţialul material şi uman al zonei în care sunt amplasate.

Structura poate fi localizată atât în mediul urban cât şi în mediul rural.

Structurile de sprijinire a afacerilor pot fi axate pe dezvoltarea activităţilor de cercetare şi microproducţie, pe dezvoltarea activităţilor de cercetare în vederea dezvoltării de noi modele şi prototipuri, pe oferirea de facilităţi pentru dezvoltarea întreprinderilor cu activitate productivă sau pe dezvoltarea de noi afaceri prin oferirea de servicii specializate (e.g. consultanţă, asistenţă la începutul activităţii respectivelor afaceri).

Solicitantul (administratorul structurii) nu poate fi utilizatorul exclusiv al structurii de sprijinire a afacerilor ce face obiectul proiectului.

Nu sunt eligibile spre finanţare structurile de sprijinire a afacerilor în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de comerţ (e.g. centre comerciale).

Nu se acordă ajutor de stat pentru următoarele domenii de activitate:

–          pescuit şi acvacultură

–          construcţii de nave

–          industria carbonieră

–          industria siderurgică

–          sectorul fibre sintetice

–          activităţile legate de producţia primară a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene

–          procesarea şi marketingul produselor care imită sau substituie laptele ori a produselor din lapte, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1898/1987

1)      Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) este cuprinsă între 1.700.000 şi 85.000.000 lei.

În ceea ce priveşte achiziţia de lucrări/ servicii/ bunuri în vederea implementării proiectului, este obligatorie respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice (OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare).

Beneficiarul are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, când valoarea contractului respectiv nu depăşeşte echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări.

Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziţie.

Este interzisă divizarea unui contract în mai multe contracte de valoare mai mică în vederea încadrării sub pragurile stipulate de lege şi/sau de prezentele instrucţiuni.

Perioada de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) nu depăşeşte data de 31.07.2012.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli privind achiziţionarea (exproprierea) terenului, amenajarea acestuia şi amenajări pentru protecţia mediului:

Cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea de terenuri sau expropriere sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.

Cheltuieli privind amenajarea terenului – cheltuieli efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului, care constau în demontări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje;

Cheltuieli privind amenajarea pentru protecţia mediului – cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor;

 • Cheltuieli aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi;
 • Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii – cheltuieli aferente execuţiei obiectivului de investiţie şi anume:

Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/sau servicii;

Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/ feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor şi a drumurilor de acces. Cheltuielile pentru construirea/ modernizarea/ extinderea drumurilor de acces către structura de sprijinire a afacerilor sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală a proiectului;

Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de sprijinirea a afacerilor: staţii de tratare a apei, unităţile de furnizare a energiei şi gazului, sistemul de canalizare, telecomunicaţii, cablarea clădirii, conectarea la reţele broadband (Internet)

Cheltuielile aferente fiecărui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.

 • Cheltuieli pentru dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

 • Cheltuieli privind organizarea de şantier, lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier:

Cheltuieli pentru organizarea de şantier: cheltuieli estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj;

Cheltuieli pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier: cheltuieli efectuate pentru lucrările de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilităţi, realizarea de căi de acces;

 • Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate prin documente justificative corespunzător şi doar în limita a 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli menţionate la art. 4 din Ordin (cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii şi cheltuieli pentru dotarea cu echipamente), în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor. Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă;

Orice cheltuială care nu se regăseşte în categoriile de cheltuieli eligibile, conform ordinului, va fi considerată drept cheltuială neeligibilă pentru cofinanţare prin POR.

Orice cheltuială neeligibilă precum şi orice cheltuială conexă ce va apărea în timpul implementării proiectului va fi suportată de către solicitant/beneficiar.

În plus, următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

–        taxa pe valoarea adăugată;

–        dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

–        cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;

–        dezafectarea centralelor nucleare;

–        achiziţia de echipament second-hand;

–        amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

–        operarea obiectivelor de investiţii

În cadrul POR, contribuţia în natură nu este eligibilă.

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM

februarie 14, 2010

POR va finanţa obiectivele cu potenţial turistic care sunt incluse în:

 • localităţile din mediul urban;
 • localităţile din mediul rural în care sunt implementate proiecte cu o valoare mai mare de 6.400.000 lei;
 • staţiunile turistice balneare, climatice şi balneo-climatice (indiferent dacă sunt localizate în mediul rural sau urban).
Regiunea

de dezvoltare

Intensitatea maximă a ajutorului regional
Unităţi administrativ- teritoriale(autorităţi ale administraţiei publice locale); asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară; parteneriate între unităţi administrativ- teritoriale(autorităţi ale administraţiei publice locale); parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) şi ONG-uri*) Întreprinderi mijlocii din domeniul turismului Întreprinderi mici şi microîntreprinderi din domeniul turismului; unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) – care au un buget anual mai mic de 10 milioane de Euro şi mai puţin de 5000 locuitori
Regiunea de dezvoltare Nord – Est 50% 60% 70%
Regiunea de dezvoltare Sud – Est 50% 60% 70%
Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia 50% 60% 70%
Regiunea de dezvoltare Sud – Vest Oltenia 50% 60% 70%
Regiunea de dezvoltare Vest 50% 60% 70%
Regiunea de dezvoltare Nord – Vest 50% 60% 70%
Regiunea de dezvoltare Centru 50% 60% 70%
Regiunea de dezvoltare Bucureşti – Ilfov 40% 50% 60%

Tipul solicitantului:

IMM din domeniul turismului şi activităţi conexe, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN). In această categorie se includ întreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi) şi mijlocii – (IMM), definite conform Legii 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare, cu activitate în domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe, şi în conformitate cu Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională(CAEN), după cum urmează:

 • Secţiunea I – Hoteluri şi restaurante, cu excepţia grupei 562 „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie”;
 • Secţiunea R – Activităţi de spectacole, culturale şi recreative, respectiv: 9104, 931 şi 932.

Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar al clădirii şi al terenului, sau are în concesiune clădirea şi terenul care fac obiectul proiectului, pe o perioadă de 3 (trei) ani în cazul IMM-urilor.

Solicitantul face dovada menţinerii/ includerii totale sau parţiale în circuitul public a obiectivului turistic/ infrastructurii de agrement pe perioada de implementare a proiectului şi pe o perioadă de minim 3 ani după finalizarea implementării proiectului.

Solicitantul cu statut de IMM desfăşoară activitate în domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe de cel puţin 1 (un) an, la data depunerii cererii de finanţare.

Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale Axei prioritare 5, Domeniul major de intervenţie 5.2, respectiv:

 • Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic
 • Valorificarea potenţialului turistic montan

 • Dezvoltarea turismului balnear
 • Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor  aferente

Activităţile orientative în cadrul proiectului pot fi:

–          Dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor) din staţiunile turistice balneare, climatice  şi balneo – climatice;

–          Crearea / modernizarea şi dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din staţiunile turistice balneare, climatice şi balneo – climatice, inclusiv a salinelor terapeutice;

–          Construirea de piscine, ştranduri, bazine de kinetoterapie;

–          Construirea de terenuri de sport;

–          Modernizarea căilor ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal şi de munte,

–          Crearea de porturi turistice, inclusiv debarcadere amplasate pe lacuri de agrement;

–          Construirea pârtiilor de schi (inclusiv construirea de instalaţii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zăpezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru întreţinerea pârtiilor de schi);

–          Construirea / dezvoltarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă;

–          Amenajări specifice sporturilor nautice;

–          Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;

–          Crearea/reabilitarea traseelor de cură pe teren, a locurilor de recreere şi popas, a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale;

–          Construirea de piste pentru cicloturism.

Valoarea totală a proiectului:

700.000 – 85.000.000 RON, pentru proiectele implementate în localităţi din mediul urban sau în staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo-climatice60 (indiferent dacă sunt localizate în mediul rural sau urban).

6.400.00085.000.000 RON, pentru proiectele implementate în localităţi din mediul rural.

În ceea ce priveşte achiziţia de bunuri/servicii/lucrări în vederea implementării proiectului, este obligatorie respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice (OUG 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare).

Lista cheltuielilor eligibile cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:

Pentru infrastructura de turism de utilitate publică Pentru infrastructura de turism de utilitate publică/ privată (care intră sub incidenţa ajutorului de stat
Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a Contractului de finanţare semnat între beneficiar şi Organismul Intermediar, în numele şi pentru Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional, denumit în continuare contract de finanţare.
Prin excepţie următoarele cheltuieli efectuate de beneficiar sunt eligibile de la data de 1 ianuarie 2007, dacă se încadrează în prevederile art. 6 şi 9 din H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu completările şi modificările ulterioare inclusiv a hotărârii nr. 491 din 14/05/2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 21/05/2008:

–          cheltuieli pentru elaborarea studiului de prefezabilitate;

–          cheltuieli pentru elaborarea studiului de fezabilitate;

–          expertiză tehnică şi, după caz, audit energetic;

–          Documentatie tehnico-economica: studiu de fezabilitate sau documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;

–          cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren;

–          cheltuieli pentru elaborarea proiectului tehnic.

a)      Procedurile de achiziţie derulate pentru efectuarea cheltuielilor de mai sus se derulează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice

–          cheltuieli pentru achiziţia terenului;

–          cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii

Prin excepţie cheltuielile efectuate pentru achiziţia/ exproprierea de teren efectuate de beneficiarii proiectelor sunt eligibile de la data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat sub a cărui incidenţă intră proiectul, dacă se încadrează în prevederile art. 6 din H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu completările şi modificările ulterioare inclusiv a hotărâriinr. 491 din 14/05/2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 21/05/2008.
Cheltuielile privind achiziţia terenului, amenajarea acestuia şi amenajări pentru protecţia mediului.
Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de terenuri sau expropriere în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu completările şi modificările ulterioare inclusiv a hotărâriinr. 491 din 14/05/2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 21/05/2008.
Cheltuieli pentru amenajarea terenului efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demontări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje. Cheltuieli pentru amenajarea terenului efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demontări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje.
Cheltuieli efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, în cazul amenajărilor pentru protecţia mediului
Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului de investiţie includ cheltuielile precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe amplasamentul obiectivului de investiţie delimitat din punct de vedere juridic, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.
Cheltuieli legate de proiectare şi asistenţă tehnică, cuprinzând cheltuielile privind studiile de teren, obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii, proiectarea şi ingineria, consultanţa şi asistenţa tehnică, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului
Cheltuieli pentru efectuarea studiilor de teren care cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.
Pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii cheltuielile considerate eligibile sunt cheltuielile efectuate pentru:

–       obţinerea/ prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, obţinerea/ prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire conform legii;

–       obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie;

–       întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în Cartea funciară;

–       obţinerea acordului de mediu;

–       obţinerea avizului PSI.

În categoria cheltuielilor eligibile privind proiectarea şi ingineria se includ, cu respectarea prevederilor art. 9 din H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare inclusiv a hotărârii nr. 491 din 14/05/2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 21/05/2008, cheltuielile efectuate pentru:

–          elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiză tehnică şi, după caz, audit energetic, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii,  proiect tehnic, detalii de execuţie);

–          plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii;

–          elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament.

Cheltuielile privind serviciile de consultanţă includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

–          plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă şi de evaluare;

–          plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului finanţat;

–          plata asistenţei/ consultanţei juridice, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Cheltuieli privind asistenţa tehnică efectuate, după caz, pentru:

–          asistenţă tehnică din partea proiectantului, în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării;

–          asigurarea supravegherii execuţiei prin inspectori de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă.

Cheltuieli pentru investiţia de bază sunt considerate cele efectuate pentru construcţii şi instalaţii, precum şi pentru dotări de specialitate, utilaje, echipamente specifice şi funcţionale
Cheltuielile efectuate pentru construcţii şi instalaţii care cuprind cheltuielile aferente execuţiei obiectivului de investiţie, şi anume cheltuieli de lucrări pentru:
Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului în staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice;

Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică şi crearea/ modernizarea  infrastructurilor conexe de utilitate publică

Construirea / modernizarea punctelor (foişoare) de observare/ filmare/ fotografiere;

Construirea/ modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale, în limita a maxim 10% din valoarea totală a proiectului;

Construirea/ modernizarea refugiilor montane;

Amenajarea posturilor SALVAMONT;

Crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri – grădină în staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo-climatice;;

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.

Sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru dotări de specialitate şi echipamente specifice  pentru lucrările efectuate.

Dezvoltarea reţelelor de captare şi/ sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor) din staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice;

Crearea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din staţiunile turistice balneare, climatice  şi balneo – climatice, inclusiv a salinelor terapeutice;

Construire piscine, ştranduri, bazine de kinetoterapie;

Construire terenuri de sport;

Modernizare căi ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal şi de munte;

Creare porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement;

Construire pârtii de schi (inclusiv construirea de instalaţii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zăpezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi)

Construirea / dezvoltarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă

Amenajări specifice sporturilor nautice

Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente

Crearea/ modernizarea traseelor de cură pe teren, a locurilor de recreere şi popas, a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale;

Construirea  pistelor pentru cicloturism.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.

Cheltuielile eligibile efectuate pentru dotări de specialitate, utilaje, echipamente specifice şi funcţionale cuprind cheltuielile efectuate pentru:

–          procurarea utilajelor şi echipamentelor specifice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale pentru instalaţii de transport pe cablu pentru persoane, echipamente pentru producerea zăpezii artificiale, echipamente pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi, echipamente pentru întreţinerea pârtiilor de schi şi a pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă;

–          achiziţionarea de echipamente IT şi programe informatice.

Cheltuieli privind organizarea de şantier, referitoare la cheltuieli privind lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, precum şi activităţile conexe organizării de şantier şi cotele legale Cheltuielile privind organizarea de şantier, referitoare la cheltuieli privind lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
Cheltuielile eligibile efectuate pentru organizarea de şantier cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj. Cheltuielile eligibile efectuate pentru organizarea de şantier cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj.
Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate pentru lucrările de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilităţi, realizarea de căi de acces. Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate pentru lucrările de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilităţi, realizarea de căi de acces.
Cheltuielile eligibile aferente activităţilor conexe organizării de şantier includ cheltuielile pentru:

–          obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier;

–          taxe de amplasament;

–          contractele temporare cu furnizorii de utilităţi şi cu unităţile de salubrizare.

–          Cheltuielile considerate eligibile pentru comisioane, taxe şi cote legale cuprind, după caz:

–          cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii,

–          cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

–          cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Cheltuieli diverse şi neprevăzute dacă sunt detaliate prin documente justificative corespunzător şi doar în limita a maxim 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli pentru investiţia de bază, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor
În limita procentului stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare pentru realizarea lucrărilor, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă.
Sunt eligibile cheltuielile aferente activităţilor de audit şi cheltuielile cu publicitatea şi informarea, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare.